Uchwała Nr 0007.XLI.242.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 263.000 zł
w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 263.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 613.000 zł
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 207.000 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 406.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetowy wyniesie 2 689.134 zł i pokryty zostanie pożyczką i kredytem.

§ 5.

Ustala się kwoty przychodów w wysokości 5 099.184 zł
- pożyczki i kredyty 5 099.184 zł
Plan przychodów zawiera załącznik nr 4.

§ 6.

Ustala się łączną kwotę rozchodów w budżecie w wysokości 2 410.050 zł.
Plan rozchodów zawiera załącznik nr 4.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10 099.184 zł na:
- pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000.000 zł;
- spłatę planowanego deficytu 2 689.134 zł;
- spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 410.050 zł.

§ 8.

Zmienia się zapis § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2014 r., który otrzymuje brzmienie:
„Zaciąganie kredytów i pożyczek do ustalonego limitu”.

§ 9.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10.

Budżet po zmianach kształtuje się następująco:  
Dochody budżetu ogółem – 53 068.049,42 zł
Wydatki budżetu ogółem – 55 757.183,42 zł
Przychody ogółem w wysokości – 5 099.184,00 zł
Rozchody ogółem w wysokości – 2 410.050,00 zł
Deficyt budżetowy – 2 689.134,00 zł

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLI.242.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.06.2014 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.06.2014 13:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 61