Uchwała Nr 0007.XLI.244.2014  
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejska Złotoryja dla Powiatu Złotoryjskiego 


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) na dofinansowanie bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi na „Utworzenie powiatowego punktu obsługi konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi”.

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 udzielana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok.

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną zawarte w umowie pomiędzy Gminą Miejska Złotoryja, a Powiatem Złotoryjskim.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLI.244.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejska Złotoryja dla Powiatu Złotoryjskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.06.2014 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.06.2014 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 36