Uchwała nr 0007.XLI.246.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi nadanym Uchwałą Nr XXV/159/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotoryi, zmienionym:
- Uchwałą Nr XXXIX/258/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
- Uchwałą Nr XXIV/140/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
- Uchwałą Nr XLIV/240/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
- Uchwałą Nr 0007.XX.112.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
- Uchwałą Nr 0007.XXVII.159.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
- Uchwałą Nr 0007.XXXVI.211.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 Statutu dodaje się pkt 10 i pkt 11 o treści:
„10) zasiłków dla opiekunów”
„11) Karty Dużej Rodziny”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XLI.246.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.06.2014 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.06.2014 13:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 42