Protokół Nr 0002.XLI.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, która odbyła się
w dniu 26 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, o godz. 11-tej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski.  Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych / nieobecny radny Bogdan Łoś/, co stanowi kworum ,przy którym Rada może obradować i  podejmować  uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim,  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztofa Frankowskiego, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawiciela lokalnych mediów oraz wszystkich radnych.

Rada w głosowaniu: za -  13   przeciw – 0   wstrzymało się – 1 /I.Matecki/ przyjęła Protokół Nr 0002.XL.2014 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2014 r.

Na wniosek Burmistrza Miasta , Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zaproponował rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt tej uchwały był omówiony na Komisji Spraw Społecznych . 
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednomyślnie. W związku z tym porządek obrad  sesji przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Problemy gospodarcze, poziom bezrobocia.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za 2013 r.,
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium na rok budżetowy 2013,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Złotoryja dla Powiatu Złotoryjskiego,
- w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
- w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD.1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIEDZY SESJAMI.

Informacje z pracy w okresie między sesjami Rady przedstawił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. 

Poinformował Radę, że w m-cu czerwcu:
1. Zlecono wykonanie dokumentacji na modernizację chodnika przy ul.Wilczej,
2. Zlecono RPK w Złotoryi wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Letniej / termin realizacji: 1.07 – 8.08 br./
3. Zakupiono barierki do zamontowania na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki – Maluchów – Szpitalna.
4. Naprawiono zdewastowany kilof na fontannie Górników.
5. Zostały przydzielone 3 lokale do kapitalnego remontu: Rzemieślnicza 9/1, Kolejowa 11/1a i Podmiejska 2/2.
6. Pracownicy interwencyjni:
- rozebrali spalony śmietnik na pl. 800-lecia,
- zamontowali bramki na boisku przy ul. Zagrodzieńskiej i przy placu zabaw na ul. Piastowej,
- wyczyścili ciek wodny wzdłuż ul. Piastowej,
- usunęli samosiejki krzewów i zanieczyszczenia w pasie parku od strony ul. Broniewskiego 2-4 oraz naprawili schody,
- dokonali naprawy nawierzchni gruntowej ciągu pieszego wzdłuż parku ul. Parkowej /mieszanką bazaltową/.
7. Dnia 3 czerwca br. podpisano z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej umowę pożyczki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Wiśniowej w Złotoryi / pożyczka w kwocie 475 379,75 zł/.
8. W dniu 3 czerwca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożono wniosek o umorzenie części kwoty pożyczki przyznanej w 2004 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja wysypiska Kostrza Góra”.
9. W dniu 5 czerwca dokonano odbioru inwestycji pn.”Modernizacja dróg ulic Nad Zalewem, Kaczawskiej, Bystrzyckiej w Złotoryi”.
10. W dniu 12 czerwca br. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wydał decyzję pozwolenie na budowę dla inwestycji „Budowa przejścia dla pieszych, chodnika oraz oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Złotoryja – ul. Legnicka”.
11.W dniu 12 czerwca br. w WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Legnicy złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Letniej w Złotoryi”.
12. W dniu 17 czerwca 2014 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.”Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi w ramach programu „Radosna Szkoła”/ trwa weryfikacja ofert/.
13. W dniu 25.06.br. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Warmińskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej w Złotoryi / trwa weryfikacja ofert/.
14. Trwały prace nad projektem planu gospodarki niskoemisyjnej M.Złotoryja, jednocześnie pozytywnie zaopiniowano wniosek do NFOSiGW w zakresie opracowania planu niskiej emisji.
15. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytania ofertowe w ramach projektu „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” m.in. na zakup wyposażenia konferencyjnego /krzesła, stoły/, projektora i ekranu, sprzętu audio.
16. Rozpoczęły się 2 kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych – uczestniczy w nich 80 osób.
17. Miasto jest  współorganizatorem akcji dotyczącej zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych przy u. M. Konopnickiej  w dniu 28.06.br.
18. Pozyskano środki  od WFOŚ i GW  na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie  m. Złotoryja.
19. Odbywa się inwentaryzacja pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie m. Złotoryja.
20. W okresie międzysesyjnym   miasto było:
- organizatorem Święta Miasta wraz z obsługą delegacji miasta partnerskich współorganizatorem szeregu imprez towarzyszących, w tym turnieju miast partnerskich w płukaniu złota, emisja wydania „Faktów” w TVP Wrocław ze Złotoryi podczas Święta Miasta,
-  współorganizatorem uroczystości nadania skwerowi przy fontannie Górników nazwy „Skwer Siedmiu Mieszczan” przy udziale potomków 7 mieszczan,
-  współorganizatorem V Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów oraz Mistrzostw Polski w Tenisie Ziemnym Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich.

AD. 2 – WNIOSKI,  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek poruszył następujące sprawy:
1. W projekcie uchwały budżetowej podejmiemy decyzję o zwiększeniu dotacji na monitoring miasta. W związku z tym ponownie proszę o objęcie monitoringiem ul. Joannitów. Na ulicy tej zbierają się grupki biesiadników, którzy spożywają alkohol i zachowują się w sposób głośny, padają słowa wulgarne. Często odbywa się to w czasie trwania nabożeństwa w kościele.
2. Na poprzedniej sesji zgłaszałem potrzebę naprawy dziur na ul. Jerzmanickiej, nie zostało to wykonane.
Następnie radny Banaszek:
- złożył serdeczne gratulacje księdzu Marianowi Sobczykowi, który obchodził 50 – lecie kapłaństwa,
- redakcji „Echa Złotoryi” za zdobycie „Dolnośląskiego Klucza sukcesu”.

Radny Janusz Markiewicz zgłosił potrzebę postawienia ławki na ul. Stromej. Ludzie starsi nie są w stanie pokonać tej ulicy bez odpoczynku. Zapytał czy ul. Pagórkowa jest skończona oraz prosił o wyjaśnienie sprawy zwolnień nauczycieli w Gimnazjum w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski powiedział, że życzenia 
Księdzu Prałatowi Marianowi Sobczykowi złożył w imieniu radnych Rady Miejskiej, ukazały się także w Gazecie Złotoryjskiej.

AD. 3  -  PROBLEMY GOSPODARCZE, POZIOM BEZROBOCIA.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  przechodząc do realizacji pkt 3 porządku obrad , poinformował, że  temat sesji był  omawiany w części na posiedzeniu Komisji Gospodarczej /problemy gospodarcze/, natomiast sprawy bezrobocia omówione zostały na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Następnie poprosił o zabranie głosu Dyrektora PUP Krzysztofa Frankowskiego
aby przedstawił problem bezrobocia.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Frankowski   - miałem zaszczyt gościć  w PUP Komisję Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia omawialiśmy sprawy bezrobocia i formy przeciwdziałania bezrobociu.  Dlatego chciałbym się skupić na nowych formach  walki z bezrobociem, które  będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. Na dzień  dzisiejszy – powiedział – Minister wstrzymał wydatkowanie środków  na stare formy wsparcia. Wchodzą nowe projekty, które zakładają konieczność zatrudnienia stażystów z konsekwencją prawną w przypadku nie  zrealizowania tego warunku. Przewiduje się wprowadzenie tzw. bonu stażowego. Przypuszcza  się więc, że część środków nie zostanie wykonana. Omawiałem te nowe zasady z przedsiębiorcami i twierdzę, że  są niekorzystne dla pracodawcy. Pracodawca, który otrzyma wsparcie z funduszu, będzie musiał  obowiązkowo zatrudnić bezrobotnego na taki sam okres. Jeśli tego nie zrobi, będzie zwracał pieniądze.
Następnie omówił nowe projekty, a mianowicie:
1. Grant na telepracę,
2. Świadczenie aktywizacyjne,
3. Bon szkoleniowy,
4. Bon stażowy
5. Bon zatrudnieniowy,
6. Bon na zasiedlenie,
7. Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ lub 60+,
8. Składka na ubezpieczenie społeczne.
Szczegółowe omówienie poszczególnych nowych form walki z bezrobociem stanowi załącznik do protokołu.
Radny  Cyprian Posadowski  zwrócił uwagę, że zaprezentowane programy dotyczą ludzi do 30 roku życia i powyżej 50 lat.  A co z pozostałymi bezrobotnymi?
Dyrektor Krzysztof Frankowski  odpowiedział, że sam się zastanawia co będzie. 
Na dzień dzisiejszy nie ma specjalnego programu na tę kategorię wiekową.
Radna Wiesława Żak  zapytała o bony dla pracodawców.  Odp. – to jest promessa dająca gwarancję, że zatrudniony otrzyma pracę.
Na pytanie  radnego Iwo Mateckiego -  co będzie, jeśli pracodawca  lub stażysta nie dotrzyma umowy  Dyrektor Krzysztof Frankowski   odpowiedział, że zgodnie z założeniami projektów będą zwroty środków, które będą bezwzględnie przestrzegane. Zwracał będzie pracodawca ale są też przewidziane kary dla pracowników.
Radny Cyprian Posadowski  zapytał, czy bezrobocie  wzrosło czy spadło?
Z wyliczeń wnika, że spadło , wyjaśnił Dyrektor Frankowski. Spadek to 90 osób, 
co w obecnej sytuacji stanowi znaczną liczbę. Trzeba pamiętać, że Urząd Pracy
nie buduje zakładów pracy a jedynie wspomaga najsłabszych na rynku, prowadzimy projekty wspomagające osoby zwalniane. Nie ma programu, który w całości zrefunduje koszty. Miasto Złotoryja skutecznie obniża poziom bezrobocia w powiecie. Następnie na pytanie  radnego C.Posadowskiego -  z której formy pomocy pracodawcy korzystają najczęściej? – odpowiedział, że ze staży, na które wydatkowane jest ok. 70%  środków. W tym roku ukazała się plotka, że pracodawcy nie będą mogli korzystać z pożyczek. To spowodowało, że wykorzystane zostały już środki na  refundację. Refundacja to utrzymanie miejsca pracy przez 2 lata.

Radny Janusz Markiewicz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  podziękował Dyrektorowi Frankowskiemu za przygotowanie obszernego materiału nt. bezrobocia w mieście. Komisja otrzymała wyjaśnienia na wszystkie nurtujące problemy i przyjęła sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał, że tematem sesji są także problemy gospodarcze zakładów pracy. Ta sprawa była przedmiotem obrad Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.

Radna Ewa Miara Przewodnicząca Komisji Gospodarczej  poinformowała, że zwracano się do 6 zakładów z terenu miasta o  udzielenie takiej informacji. Odpowiedziały tylko 2 zakłady: Vitbis i RPK. Dyrektorzy tych zakładów uczestniczyli w posiedzeniu Komisji w dniu 23 czerwca br. i przedstawili swoje problemy. Zadawalający jest stan Vitbis-u, który zyskał nowe rynki zbytu w tym rynek USA.
Problemy RPK  wiążą się z wieloma obowiązującymi przepisami, których zmiana jest w chwili obecnej nierealna.
Firma ADEO ze strefy , telefonicznie poinformowała, że nie ma problemów gospodarczych. Jedyna sprawa to zbyt duże opłaty odprowadzane do LSSE.
Radny Iwo Matecki  wyraził swój żal, że w Złotoryi jak dotąd, nie udaje się zorganizować imprezy np. Święta Bombki.
Radny Cyprian Posadowski  przypomniał, że jedna z uchwał Rady dopuszcza 
możliwość stosowania ulg dla przedsiębiorstw z powodu ilości osób zatrudnianych. Poprosił Burmistrza o przypomnienie zasad.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że nie pamięta szczegółów tej uchwały. Tekst znajduje się na stronie internetowej Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 11.50 do godz.12.00.

Po wznowieniu obrad:

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Rada rozpoczęła procedurę absolutoryjną.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski poinformował Radę, że realizując pkt 4 porządku obrad, Rada ma obowiązek podjęcia dwóch uchwał a mianowicie: w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2013 oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Następnie odczytał treść art. 270 i 271 ustawy o finansach publicznych oraz art.18 ust.2 pkt 4 i art.28 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który powiedział:
„Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie w ustawowym terminie w dniu 26 marca 2014 r.
Sprawozdanie było omówione na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej, gdzie radni otrzymali szczegółowe wyjaśnienia na zadawane pytania.
Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 47 269.420,98 zł a wydatki w wysokości 46 340.719,07 zł.
Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Legnicy.
Dziękuję radnym za wspólną pracę przy realizacji budżetu roku 2013. Szczególnie dziękuję członkom Komisji Rewizyjnej, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.
Wysoka Rado!
Proszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2013 i udzielenie absolutorium.”

Następnie głos zabrali Przewodniczący Komisji Rady.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  poinformowała, że Komisja, po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu w działach budżetu z zakresu działania Komisji, pozytywnie oceniła jego wykonanie.

Radna Kinga Maciejak Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - członkowie Komisji analizowali wykonanie budżetu z działów oświata, wychowanie oraz kultura fizyczna. Ocena radnych jest pozytywna.

Radny Janusz Markiewicz - w imieniu Komisji Spraw Społecznych przekazał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu dotyczącą działów z zakresu działania Komisji.
Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że Komisja przez cały rok 2013  zajmowała się wykonaniem budżetu poprzez realizację swojego planu pracy. Ogólnie , Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2013.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Maciejak  odczytała Uchwałę 
Nr II/95/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta  sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013.

Rada w głosowaniu:
za -  13 / L.Antonowicz, J.Banaszek, K.Maciejak, J.Markiewicz, I.Matecki, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, W. Wilczyński,L.Wolańska,W.Żak/
przeciw – 0
wstrzymało się – 1  /R. Gorzkowski/
podjęła Uchwałę Nr 0007.XLI.240.2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2013.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cyprian Posadowski.
Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2014 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja oraz opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2013.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów  zapoznał radnych z treścią Uchwały Nr II/165/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia  5 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za 2013 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, przed głosowaniem nad projektem uchwały o udzieleniu absolutorium, poinformował radnych, że w sesji uczestniczy 14 radnych / nieobecny radny Bogdan Łoś/, bezwzględna większość to 8 radnych.

Rada w głosowaniu:
za – 12 / L.Antonowicz, J.Banaszek, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksow, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw – 1  /Iwo Matecki/
wstrzymało się  - 1 /Roman Gorzkowski/
podjęła Uchwałę Nr 0007.XLI.241.2014  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium na rok 2013.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta , uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 r. omówiła  Skarbnik Miasta Grażyna Soja.  Zwiększone zostały dochody budżetu  o kwotę 263.000 zł a wydatki o kwotę 2 613.000 zł. Są to wydatki na refundację kosztów chodnika na ul. Wilczej, środki związane z bezpieczeństwem, oświatą, gospodarką odpadami, oświatą. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  przekazał, że na Komisji  dyskutowany był projekt tej uchwały. Nie na wszystkie pytania otrzymaliśmy odpowiedź, a mianowicie na pytanie radnego Mateckiego dlaczego kwota na budowę PSZOK jest tak różniąca się od zaplanowanej z 400 tys. zł na ponad 2 miliony.
Komisja głosami: za – 6  przeciw – 1  wstrzymało się – 1 skierowała projekt uchwały na sesję.
Radny Cyprian Posadowski zapytał, jak miasto zamierza spłacić  kredyt na budowę PSZOK-u  i dlaczego jest taka różnica w kosztach.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja  odpowiedziała, że planuje się obniżać wydatki bieżące.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że spłata kredytu będzie wynosiła 150 tys. rocznie . Różnica wynika z wyszacowania zadania przez projektantów. Nie  mieliśmy wcześniej rozeznania w tej sprawie.

Rada głosami:
za -  9  /L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, F.Słaby, L.Wolańska/
przeciw – 1 / Iwo Matecki/
wstrzymało się – 4 /W.Żak, W. Wilczyński, S.Pazera, C.Posadowski/
podjęła Uchwałę Nr 0007.XLI.242.2014  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014.

Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - projekt uchwały w sprawie zmiany prognozy finansowania był omówiony na posiedzeniu Komisji. Jest konsekwencją przyjętej uchwały budżetowej. Komisja głosami: za-6  przeciw – 1  wstrzymało się – 1  skierowała projekt uchwały na sesję Rady.

Rada głosami:
za – 9 / L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, F.Słaby, L.Wolańska/
przeciw – 1 /Iwo Matecki/
wstrzymało się – 4 / W.Żak, W.Wilczyński, S.Pazera, C.Posadowski/
podjęła  Uchwałę Nr 0007.XLI. 243.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który  omówił projekt uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Złotoryjskiego. Miasto zobowiązuje się do udzielenia dotacji w wysokości 5 000 zł dla Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie  utworzenia „ Powiatowego punktu obsługi i konserwacji napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych w obiekcie KP PSP”.
Punkt powstanie w niewykorzystanych  pomieszczeniach Straży, nie ma potrzeby budowania nowego punktu.

Radny Józef Banaszek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że projekt tej uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji i głosami: za – 7 
przeciw – 0   wstrzymało się – 1 skierowany został pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 14
przeciw -  0 
wstrzymało się -  0
podjęła uchwałę Nr 0007.XLI.244.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Złotoryja dla Powiatu Złotoryjskiego.

Radni w głosowaniu:
za -  11 / J.Banaszek, R.Gorzkowski, K.Maciejak, J.Markiewicz, I.Matecki, T.Oleksów, C.Posadowski, F.Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw – 0
wstrzymało się – 3 / L.Antonowicz, E.Miara, S.Pazera/
podjęli Uchwałę Nr 0007. XLI.245.2014 w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz poinformował Radę, że projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie MOPS był omówiony na posiedzeniu Komisji. Dotyczy przyjęcia nowych zadań przez MOPS  w związku ze zmianą przepisów  w sprawie  „zasiłków dla opiekunów” i powstania „Karty Dużej Rodziny”. Komisja  1 głosem wstrzymującym skierowała projekt na sesję.

Rada Miejska w glosowaniu:
za – 13 /  L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, T.Oleksów, S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw – 0
wstrzymało się – 1  /Iwo Matecki/
podjęła Uchwałę Nr 0007.XLI.246.2014 w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zadanie w pkt 2 porządku obrad zapytania i wnioski  udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.

Środki przeznaczone na monitoring dotyczą modernizacji już istniejącego a nie rozbudowy. Na ul. Jerzmanicką zostanie nawieziony grys w celu likwidacji dziur. Na ul. Stromej zostanie postawiona ławeczka. Ulica Pagórkowa nie jest zakończona. Jeżeli chodzi o zwolnienia nauczycieli w Gimnazjum proszę zwrócić się o wyjaśnienia do Dyrektora szkoły, ponieważ on jest pracodawcą nauczycieli.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował, że następna sesja Rady odbędzie się w dniu 25 września. Następnie, z okazji  rozpoczynających się urlopów złożył życzenia  wszystkiego najlepszego, a nauczycielom, uczniom i absolwentom życzył, aby te osoby, które szukają pracy znalazły ją po urlopach.

Radny Stanisław Pazera  odczytał podziękowanie dla radnych od Kierownika Świetlicy Terapeutycznej przy ZOKiR za  wsparcie finansowe, za które zakupiono 3 komputery i monitor.
Podziękowanie jest załącznikiem do protokołu.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  złożył radnym życzenia dobrego odpoczynku i podziękował za dotychczasową aktywność.

O godzinie 13-tej,  wobec wyczerpania się porządku obrad,  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XLI.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26.06.2014 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.07.2014 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.07.2014 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 43