Uchwała Nr 0007.XLII.247.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 38.974,19 zł
w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63.974,19 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 38.974,19 zł
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180.607,19 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 141.633 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLII.247.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.10.2014 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.10.2014 10:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 43