Uchwała Nr 0007.XLII.248.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie powołania Złotoryjskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.


Na podstawie art. 5c ust. 2, ust. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, 
w tym na sprawy dotyczące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych powołuje się Złotoryjską Radę Seniorów.

§ 2.

Tryb wyboru członków Złotoryjskiej Rady Seniorów i zasady jej działania określa statut Złotoryjskiej Rady Seniorów, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLII.248.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Złotoryjskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.10.2014 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.10.2014 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 209