Uchwała Nr 0007.XLII.249.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega zapis § 12 Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 12. Zespół powołuje grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLII.249.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.10.2014 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.10.2014 10:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 38