Uchwała nr 0007.XLII.250.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 12 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§1

Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w szpitalach:
1) Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi,
2) Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

§2

Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§4

Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XLII.250.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.10.2014 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.10.2014 10:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 56