Protokół Nr 0002.XLII.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 25 września 2014 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, o godz.13.30  otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 12  radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Radni nieobecni to: Leszek Antonowicz, Iwo Matecki i Tadeusz Oleksów.
Następnie przywitał przybyłych na sesję : Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim,  Inspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim Pawła Kuliga, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Małgorzatę Pokrywkę, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Durmaj,
lokalne media i  radnych.

Rada w głosowaniu: za – 11    przeciw -  0    wstrzymało się – 1  przyjęła Protokół Nr 0002.XLI.2014  z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2014 r.

O godz. 13.37 na sesję przybył radny Leszek Antonowicz -  stan radnych 13 osób.

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty bez uwag i przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między  sesjami,
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
3. Stan oświaty w mieście.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok,
- w sprawie powołania Złotoryjskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 16 listopada 2014 r.,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował Radę, że 
w okresie  międzysesyjnym :
1. W dniu 17 czerwca  br. odebrano i rozliczono inwestycję pn.” Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” etap III,
2. W dniu 14.07.br. otrzymano z NFOŚ i GW w Warszawie  informację o umorzeniu części kwoty pożyczki przyznanej w roku 2004 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja Wysypiska Kostrza Góra” – 33.864 zł,
3. W dniu 25 lipca odebrano i rozliczono inwestycję rozbudowy chodnika na 
ul. Zagrodzieńskiej,
4.W dniu 11 sierpnia br. podpisano umowę na wykonanie zadania „Budowa
przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka. Obecnie trwają już czynności odbiorowe.
5. W dniu 22.08.2014 w DSDiK we Wrocławiu złożono rozliczenie oraz wniosek dot. wypłaty dofinansowania  na realizację zadania rozbudowy chodnika na ulicy Zagrodzieńskiej,
6.W dniu 29.08.2014 r. w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
złożono wniosek o ujęcie w planie zadań drogowych na rok 2015 inwestycji
pn. „Budowa chodnika w m. Złotoryja ul. Chojnowska”.
7. W dniu 29.08.2014 odebrano inwestycję pn.”Wykonanie placu zabaw przy
Sz.Pnr 3 w Złotoryi” w ramach programu „Radosna Szkoła”,
8. W dniu 10.09.2014  podpisano umowę oraz przekazano plac budowy pod budowę kanalizacji deszczowej przy ul .Lubelskiej.
9. W dniu 17.09.2014 z WFOŚ i GW we Wrocławiu oddz. w Legnicy otrzymano informację o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania  pn.”Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Letniej w Złotoryi” – 38.100 zł,
10.  W dniu 12.08.2014 r. podpisano umowę oraz przekazano plac budowy na zadanie pn. „ Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Warmińskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej w Złotoryi”,
11. W dniu 16.09.2014 rozliczono dotację dla LSSE na zadanie” Przebudowa
/skablowanie/ linii napowietrznej  w celu usunięcia kolizji – aktywizacja  terenów przemysłowych”.
12. W ramach robót interwencyjnych:
- wykonano malowanie mostków / barierek – ul.Kolejowej, całych konstrukcji na ul. Rzecznej, Sportowej, Łakowej/,
- dokończono wykonanie chodnika za Oczkiem,
- zamontowano barierki ochronne i słupki na ul.Piastowej i Zagrodzieńskiej,
- powiększono parking przy ul. Wilczej / przed szkołą/,
- wykonano chodnik przy drodze pożarowej w SzP nr 3,
- powiększono dojazd do miejsca gromadzenia odpadów przy ul. Górniczej-Złotej,
- rozebrano trafostację przy ul. Wilczej,
- wykonano część chodnika przy ul. Różanej, wzdłuż  nr 2,
- naprawiono chodnik w podwórzu oraz wycięto stary, metalowy element zabawowy przy Rynku nr 21 – 22,
- wymalowano piwnice w budynku USC.
13. Wykonano chodnik przy ul. Wilczej,
14. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Letniej,
15. Wykonano dokumentację na przebudowę ul. Pagórkowej wraz z odwodnieniem,
16. Zakończono remonty cząstkowe dróg i wykonano poziome oznakowanie,
17. Wyznaczono i oznakowano 4 przystanki autobusowe / Łąkowa, Kolejowa 2, Grunwaldzka,
18. Zlecono wykonanie remontu dachu przy ul. K.Miarki 8 /100% komunalny, /wykonawca RPK/, zakończono remont elewacji przy ul. Szkolnej 7,
19. Zlecono zmianę systemu ogrzewania na gazowe w 11 lokalach komunalnych wymianę 15 pieców kaflowych, wymianę 68 szt. okien PCV,
20. Zdemontowano Bramę Solną.
21. Rozpoczęto inwestycję wymiany dachu na ZOKiR-e i remont pomieszczeń,
22. Do Domu Spotkań zakupiono: krzesła konferencyjne, stoły, laptop, rzutnik multimedialny oraz projektor,
23.Wyposażono Transgraniczną Akademię Umiejętności – Świetlicę Terapeutyczną  w 20 luster logopedycznych, 4 dywaniki glottodydaktyczne, 20 gier logopedycznych oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
24. Świetlicę Terapeutyczną wyposażono w stół do tenisa, 2 zestawy piłkarzyków, 20 zestawów gier logicznych i edukacyjnych, zestaw do interaktywnej nauki języka niemieckiego, 15 podręczników oraz 15 słowników polsko – niemieckich posiadających wersję CD-ROM,
25. Pracownia  plastyczna i modelarska wyposażona została w zestaw mebli na wymiar, zestaw  krzeseł i stołów, 10 sztalug z wyposażeniem, 60 kompletów do rysunku, w tym technicznego,
26.Do pracowni fotograficznej zakupiono: 10 aparatów cyfrowych, 2 aparaty typu lustrzanka, statywy, lampę błyskową, zestaw do zawieszania tła, wycinarkę do zdjęć, zestaw komputerowy z kolorową drukarką.
27. W okresie międzysesyjnym przygotowano i zrealizowano wyjazd reprezentacji Złotoryi na V edycję Biegu Zdrowia w Pulsnitz, wyjazd studyjny po Dolnej Saksonii, zorganizowano 2 edycje kursu języka niemieckiego, przygotowana została końcowa kampania promocyjna projektu.
28. Złożono do DUW sprawozdanie z postępu realizacji projektu wraz z załącznikami i zestawieniem dowodów księgowych za bieżący okres sprawozdawczy,
29. Złożono  dwujęzyczny ( polsko – niemiecki) wniosek o płatność do SAB Drezno wraz z zestawieniem wydatków Pulsnitz oraz taki sam wniosek z zestawieniem wydatków Złotoryi,
30. Złożono wniosek o umieszczenie zadania inwestycyjnego do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woj .Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017” dla zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi,”
31. Przygotowano umowę o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m. Złotoryja” do NFOŚiGW,
32. Opracowano regulamin i powołano Zespół ds. wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Złotoryja,
33. Gmina Złotoryja wzięła udział w konsultacjach w zakresie delegacji zadań związanych z zarządzaniem Zintegrowanymi Inwestycjami Aglomeracji Jeleniogórskiej,
34. Dokonano przeglądu stanu technicznego oraz niezbędnych napraw i konserwacji ogródków jordanowskich przy złotoryjskich przedszkolach,
35. Zorganizowano zajęcia w ramach tzw. otwartych ogródków ramach kontynuacji projektu „Zespół otwartych stref sportowo – rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”,
36.Opracowano ankietę e zakresie transportu Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
37. Zorganizowany został Mobilny Punkt Informacji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego – udzielono informacji o możliwościach pozyskania śro0dkow 20 podmiotom. Spotkania będą miały charakter cykliczny.
38. Miasto było współorganizatorem akcji zbiórki śmieci elektronicznych
z możliwością zgłoszenia odbioru dużych gabarytów z domu,
39. Na ul. Piastowej utworzono 2 punkty selektywnej zbiorki odpadów,
40. Ponadto miasto było współorganizatorem:
- Senioraliów, uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej, obchodów Dnia Sybiraka,  Dnia Działkowca.
41. Dokonano kontroli zadań publicznych dotyczących sportu./

AD. 2 – WNIOSKI, ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Janusz Markiewicz -  ponowił swoje zapytanie nt. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie minimalne w kraju rośnie a pracownicy nie są objęci podwyżką od 2010 roku.

Radny Józef Banaszek   zgłosił następujące zapytania:
1. Proszę podać, gdzie  powstały 2 nowe punkty gromadzenia odpadów?
2. Czy prawdą jest, że Chór Bacalarus zakończył swoją żywotność?
3. Wrócił do sprawy monitoringu na ul. Joannitów. Proszą o założenie monitoringu mieszkańcy, bo zbiórki młodzieży na tej ulicy przybrały na sile.

Radna Ewa Miara  podziękowała Burmistrzowi za założenie barierki na ul. Maluchów. Zwiększy to znacznie bezpieczeństwo maluchów bawiących się  tam.
Następnie zgłosiła potrzebę kontroli parkowania samochodów na ul. Nad Zalewem. Samochody stoją po prawej i lewej strony jezdni. Ostatnio uniemożliwiły wjazd samochodu Straży Pożarnej.

Radna Wiesława Żak -  w imieniu mieszkańców zapytała czy na ul. Słowackiego będą prowadzone jakieś prace. Mieszkańcy zauważyli geodetów wykonujących pomiary geodezyjne.

Radny Waldemar Wilczyński podziękował za prace porządkowe na ul. Górnej/chodziło o dojście do śmietników/ oraz, w imieniu mieszkańców ul. Legnickiej, za wykonywane przejście dla pieszych.
Następnie zapytał:
1. Co było przyczyną  likwidacji przejścia dla pieszych na ul. Staszica, wydłużyło to dojście do Przedszkola,
2. W niektórych gniazdach na odpady brak jest pojemników na odpady biodegradowalne, czy jest to czymś uzasadnione?
3. Istnieje pilna  potrzeba  wyrównania wyjazdu z ul. Cmentarnej do Chojnowskiej.

Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski   zapytał, czy prawdą jest, że miasto przejęło wewnętrzną część muru w ogrodzie Franciszkanów?  Jeżeli tak, to czy wiąże się to z restauracją muru?

AD. 3 -  STAN OŚWIATY W MIEŚCIE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  powiedział, że tradycyjnie, co roku, zgodnie z wymogami ustawy, Rada  wysłuchuje informacji o stanie oświaty w mieście.  Informację taką Rada otrzymała . Poprosił  Specjalistę ds. oświaty Pawła Kuliga o przypomnienie zadań opisanych w informacji, który powiedział:
„Informację o realizacji zadań oświatowych w mieście Złotoryja realizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym  2013 – 2014” otrzymali wszyscy radni. Materiał był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 22 września br. 
Radni otrzymali także informację o organizacji roku szkolnego 2014/2015 oraz symulację organizacji oświaty do roku szkolnego 2019/2020. Zagadnienia zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji  ale jeżeli są jeszcze jakieś pytania w tym zakresie to proszę”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  stwierdził, że  powiało optymizmem przy analizowaniu tabeli nr 1 w  informacji. Wynika z niej, że liczba uczniów  do roku 2020 wzrośnie o ok. 300, zwiększy się tym samym liczba oddziałów.  Z czego wynikają takie dane?

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział, że dane te są prognozą opartą o prognozy demograficzne miasta Złotoryja.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Oświaty Kinga Maciejak.
Podsumowała analizę  informacji uzyskanych  na posiedzeniu Komisji. 
Sprawozdanie było sporządzone szczegółowo i zawiera szeroko opisane zagadnienia. Zawiera dane dotyczące kadry w placówkach, bazy szkolnej
i przedszkolnej, tabelarycznie pokazano wyniki egzaminów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Wynika z niego, że wszystkie  jednostki realizowały swoje zadania dydaktyczne.  W roku szkolnym 2013/2014  wszystkie placówki  pracowały zgodnie z założonymi planami. Uczniowie klas zerowych spowodowali  wzrost stanu liczbowego szkół, co będzie rzutowało na większą liczbę oddziałów w latach następnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił 10 minutową  przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad:

AD. 4 -  PODJECIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że zmiany w projekcie uchwały 4.1. zostały spowodowane koniecznością  dofinansowania dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zwiększył się %  odpłatności. O zwiększenie środków na ten cel zwróciła się Dyrektor MOPS. To samo dotyczy  zwiększonych  wydatków na dodatki mieszkaniowe. Pozostałe zmiany w budżecie zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

V-ce Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wilczyński  przekazał zebranym, że uchwała była szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji Budżetu. Radni otrzymali wyjaśnienia na wszystkie pytania i głosami: za – 9   przeciw – 0   wstrzymało się – 1 skierowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014  pod obrady Rady.

Radni w glosowaniu: 
za – 13    przeciw -  0     wstrzymało się  - 0 
podjęli Uchwałę Nr 0007.XLII.247.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Złotoryjskiej Rady Seniorów i jej Statutu.
Szczególną uwagę zwrócił na ujęte w Statucie obszary działania Rady oraz
struktury organizacyjne.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
W swej wypowiedzi odniósł się do posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, na którym projekt uchwały był szczegółowo omówiony. Odniosłem wrażenie – powiedział – że nie wszyscy radni wyczuwają potrzebę powołania rady  jak. np. radny Iwo Matecki.  Rada Seniorów może powstać dlatego, że ma takie umocowanie prawne. Stało się to z inicjatywy Prezydenta Polski na przełomie roku. Nie określamy w sposób ironiczny, że może powstać Rada Matek, Ojców itp. lecz propozycja powstała z szacunku dla osób starszych. Nie narzekam na brak kontaktu z ludźmi starszymi. Proszę jednak zwrócić uwagę na działanie
dot. programu „Aktywni + 50”. Stąd wniosek , że była na terenie miasta nisza o której nie wiedzieliśmy, że takie potrzeby występują. Chcemy utworzyć forum, żeby 15 środowisk, grup senioralnych w mieście, miało swoich przedstawicieli.
Taka jest idea powstania uchwały. Część miast w Polsce już podjęła takie uchwały, nie wszyscy jeszcze zrozumieli potrzebę sformalizowania działań.
Mam sygnały, że środowiska osób starszych chętnie wytypują reprezentantów do tej Rady.

Radna Wiesława Żak  stwierdziła, że  dobrą rzeczą jest, że Prezydent docenił seniorów. Myślę jednak- powiedziała – że jako radni znamy i doceniamy potrzeby ludzi starszych. Niejednokrotnie na posiedzeniach Komisji mówiliśmy o tych potrzebach. Troska o ludzi starszych pojawia się cały czas. Dlatego na Komisji Spraw Społecznych wstrzymałam się od głosu, bo nie widzę potrzeby powołania Rady Seniorów.

Radny Leszek Antonowicz -  oczywiście, jako radni nie jesteśmy zamknięci na sprawy seniorów. Jednak na przykładzie programu „Aktywni 50+ „  można zauważyć, że pomimo  posiadania w mieście infrastruktury sportowej / boiska, hala/ dopiero wdrożenie programu uaktywniło ludzi starszych. Uważam, że jest to słuszna inicjatywa.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyraził zdziwienie wypowiedzią  radnej Żak. Radny Antonowicz zwrócił uwagę na element, żeby środowiska senioralne miały swoją reprezentację, która pozwoli na wyartykułowanie swoich potrzeb.
Uważam, że radni powinni akceptować powstanie Rady , bo pozwoli to na lepsze poznanie problemów. Ta Rada jest potrzebna tym seniorom, którzy chcą brać czynny udział w rozwiązywaniu problemów miasta.

Radna Wiesława Żak – nie rozumiem powstania Rady jako zagrożenia. To ja mówiłam o sytuacji ludzi starszych np.  problem z dojazdem na cmentarz, konieczność postawienia ławek itp. Obyśmy tylko byli w stanie to zrealizować.

Radna Kinga Maciejak -  uważam za zasadne aby Rada powstała. Mam uwagi odnośnie Statutu. Może się zdarzyć, że  w niektórych  punktach Statutu trzeba będzie w trakcie pracy Rady  dokonywać poprawek.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  poinformował, że Komisja, po burzliwej dyskusji,  skierowała  projekt uchwały w sprawie  powołania  Złotoryjskiej Rady Seniorów  pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 12 / L.Antonowicz, J.Banaszek, R.Gorzkowski, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara,
                      S.Pazera, C.Posadowski, F.Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska/
przeciw – 0
wstrzymało się – 1  /W.Żak/
podjęła Uchwałę Nr 0007.XLII.248.2014 w sprawie powołania Złotoryjskiej  Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

Następnie głos zabrała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Bożena Durmaj, która wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmian w działaniu Zespołu Interdyscyplinarnego był omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Przyjęcie uchwały udoskonali pracę Zespołu Interdyscyplinarnego, który został powołany w 2011 r. na podstawie ustawy o przemocy w rodzinie.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  poinformował, że konieczność dokonania zmian w uchwale była omówiona i uzasadniona na posiedzeniu Komisji, która skierowała projekt pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu: 
za – 13        przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XLII.249.2014  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść  uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w Złotoryi.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że jest to projekt uchwały standardowy,  umożliwiający głosowanie pacjentom w szpitalach.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych  Janusz Markiewicz  powiedział, że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji przez Sekretarza Włodzimierza Bajońskiego.  Komisja skierowała projekt na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 13       przeciw -   0      wstrzymało się -    0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XLII.250.2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 16 listopada 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał radnych z treścią projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Burmistrz Miasta Złotoryja Ireneusz Żurawski odnosząc się do uzasadnienia podanego w uchwale a uzasadniającego  zasadność skargi powiedział, że  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  w swojej pracy oparła się o 1 z wyroków Sądu Wojewódzkiego. Natomiast nieszczelność ustawy o dostępie do informacji publicznej powoduje, że orzeczenia są różne. Zapoznam Państwa Radnych z treścią orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie informacji  publicznej – sygn.. IISA/Op 653/10  określającego informację prostą i  przetworzoną i konieczność uzasadniania żądanej informacji:
„ Informacja przetworzona, w zasadzie, w chwili złożenia  wniosku nie istnieje. Jej wytworzenie wymaga przeprowadzenie przez podmiot zobowiązany pewnych czynności analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste. Nie można zatem zgodzić się z Sądem I Instancji, który stwierdził, że  suma informacji prostych zawsze pozostaje informacją prostą. W pewnych wypadkach szeroki zakres wniosku wymagający zgromadzenia, przekształcenia / zanonimizowania/ i sporządzenia wielu kserokopii określonych dokumentów, może wymagać takich działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania podmiotu zobowiązanego i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań. Informacja wytworzona w ten sposób pomimo iż składa się z wielu informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną bowiem powstały w wyniku wskazanych wyżej działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia o udostępnienie informacji publicznej.
Intencją ustawodawcy nie było przy uchwalaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej stworzenie instrumentów pozwalających na utrudnienie funkcjonowania jednostek wykonujących zadania publiczne, lecz zapewnienie każdemu możliwości realizowania tego konstytucyjnego prawa do uzyskania informacji publicznej. Poprzez uznanie informacji  za  informację przetworzoną wnioskodawca nie jest pozbawiony tego prawa. Jednak konieczność przetworzenia informacji i możliwość jej uzyskania słusznie została uzależniona od istnienia przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego.
Tak więc informacja, której żąda wnioskodawca ponad wszelką wątpliwość jest informacją przetworzona i nie jest to wcale suma informacji prostych będących w posiadaniu organu, przy czym we wskazanych warunkach nawet suma informacji prostych może tworzyć informację przetworzoną.”
Będę ostatnią osobą – powiedział Burmistrz – która zleci pracownikowi podanie informacji publicznej bez wskazania interesu publicznego przez wnioskującego.
Nie mogę pozwolić na to, żeby pracownicy w Urzędzie zajmowali się wyłącznie zachciankami jednej Pani czy Pana. Nie pozwolę na dezorganizację pracy w Urzędzie. Proszę określić interes publiczny przy żądaniu uzyskania informacji publicznej.
Pan Kacper Pawłowski -   Pan Burmistrz nie odniósł się do sprawy nie wydania decyzji odmownej. Jest wyrok WSA w Gdańsku gdzie mówi się, iż  w przypadku  nie  udzielenia  odpowiedzi, organ powinien wydać decyzję odmowną.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cyprian Posadowski  poinformował, że  Komisja zapoznała się z materiałami  dotyczącymi skargi i jednogłośnie  ( w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji )  skierowała projekt uchwały na sesję. Analizowaliśmy inne wyroki i samą ustawę. Na następną sesję przygotuję materiały ,na których opierała się Komisja, pisząc uzasadnienie uchwały.
Pan Kacper Pawłowski  - zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu skargi  zawartych jest kilka  orzeczeń sądów administracyjnych,  w tym orzeczenie Sądu Naczelnego.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  zwrócił uwagę, że  nie zwraca się do Pana Pawłowskiego lecz do radnego Posadowskiego  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej.
Radca Prawny Barbara Szynkowska  przekazała radnym, że na ostatnim szkoleniu radców wykładowca stwierdził, że ustawa jest nieprecyzyjna. W skali kraju ustawa jest wykorzystywana. Zaproponował nawet, aby uzyskiwanie informacji było odpłatne. Sam skarżący się na info podał, że żądana informacja dotyczy 87 umów a więc niemało. Dlatego należy czasem zastanowić się, czemu ma służyć udzielanie takich informacji.
Pan Kacper Pawłowski – przypomniał, że minęło 5 m-cy od kiedy Pan Sekretarz udzielił odpowiedzi. Moje pytanie – dlaczego w tym czasie nie wydano decyzji odmownej.
Radca prawny Barbara Szynkowska  wyjaśniła, że organ wydający decyzję nie jest już stroną postepowania.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  powiedział, że  nikt nie będzie pozbawiony informacji publicznej, tylko musi podać  cel w którym o nią prosi.

Radny Waldemar Wilczyński  stwierdził, że jest jak najbardziej za dostępem do informacji publicznej. Ponieważ  jednak projekt uchwały nie jest parafowany przez radcę prawnego stawiam wniosek o niegłosowanie uchwały bez opinii radcy prawnego oraz uzupełnienie uchwały o inne interpretacje prawne dotyczące definiowanych pojęć.
Za wnioskiem głosowało – 11  radnych / L.Antonowicz, J.Banaszek, B.Łoś,  K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, S.Pazera, F.Słaby, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw -  2 radnych /R. Gorzkowski, C.Posadowski/
wstrzymało się  - 0

AD. 5 -  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta  Ireneusz Żurawski:
- W założeniach  do budżetu na rok 2015  przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 7 %. 
- Nowe  gniazda gromadzenia odpadów powstały na ul. Piastowej.
- Nie mam informacji o zakończeniu działalności przez Chór Bacalarus.
- Założenie monitoringu na ul, Joannitów może odbędzie się w przyszłym roku.
- Parkowanie samochodów po obu stronach  ul. Nad Zalewem jest odpowiedzialnością  kierowców. Przejrzymy organizację ruchu i jeżeli jest zła, to się poprawi. Uważam, że mieszkańcy sami powinni brać odpowiedzialność za parkowanie, nie zastawiać ulicy  w sposób uniemożliwiający działanie służb ratowniczych.
- Myślę, że sprawa pomiaru ul. Słowackiego jest wyjaśniona. W budżecie planuje się środki  na remont i modernizację ulicy.
- Cieszę się, że przejście na ul. Legnickiej jest wykonywane, było konieczne. Likwidacja przejścia na ul. Staszica jest decyzją zarządcy drogi, który stwierdził, że było ono niebezpieczne.
- Pojemniki na zbiórkę odpadów biodegradowalnych znajdują się głównie tam, gdzie nie ma  pojemników na odpady zmieszane.
- Złożyliśmy wniosek na remont chodnika na ul. Chojnowskiej, który przewiduje również regulację zjazdu z ul. Cmentarnej.
- Jeżeli chodzi o przejęcie  murów obronnych wewnętrznych w kościele Franciszkanów to nic na ten temat nie wiem, ale sprawdzę o co chodzi.

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że:
1. Ostatnia sesja tej kadencji odbędzie się /termin wstępny/ 27 października.
2. W imieniu organizatorów zaprosił radnych na konferencję pt. „ Franciszkanie w Złotoryi”  na dzień 12 października br.
3. Przypomniał radnym, że po sesji zostanie zrobione pamiątkowe zdjęcie Rady.

Wobec wyczerpania się porządku  obrad, o godz. 15.40  Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XLII.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26.09.2014 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.10.2014 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.10.2014 09:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 30