Uchwała Nr 0007.XLIII.252.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Na podstawie art. 229 pkt 3 KPA, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 6.  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja, po rozpatrzeniu skargi Pani K. N. i Pana K. P. dotyczącej nieprzestrzegania  przez Burmistrza Miasta prawa dostępu do informacji publicznej,  Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznaje się zasadność skargi Pani K. N. i Pana K. P. na postępowanie Burmistrza Miasta Złotoryja  w tematach:
1. Brak wydania negatywnej decyzji Urzędu Miasta.
2. Nieudzielanie informacji publicznej, o które wnosili Pani K. N. i Pan K. P.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi do zawiadomienia skarżących się o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotoryi działając w oparciu o Uchwałę Nr 0007.XLI.245.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja  oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. – na swych posiedzeniach w dniu 3 i 10 lipca 2014 r. przeprowadziła czynności wyjaśniające dotyczące przedmiotu skargi i stwierdziła, co następuje:
W dniu 14 kwietnia 2014 r. P. K. N. złożyła w Urzędzie Miejskim w Złotoryi pisemny „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”. Zwracała się z prośbą o:
1. Skany wszystkich umów (pełnych wraz z podpisami) zawartych w lutym 2014 r. w imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja,
2. Skany wszystkich załączników do umów wymienionych w pkt. 1,
3. Skany wszystkich protokołów zdawczo-odbiorczych do umów wymienionych w pkt. 1.
Jednocześnie P. K. N. wniosła o udostępnienie powyższych informacji poprzez nagranie na płytę CD/DVD i przesłanie jej na adres zamieszkania lub poinformowanie o możliwości odbioru w Urzędzie Miejskim.
W odpowiedzi na powyższy wniosek P. K. N. otrzymała drogą elektroniczną dnia 28 kwietnia 2014 r. odpowiedź, w której Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński wezwał skarżącą do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego, uzasadniającego przekazanie skarżącej informacji wskazanych  w pkt. 1-3. W dniu 5 maja 2014 r. P. K. N. złożyła pismo, w którym wezwała do wykonania wniosku z dnia 14 kwietnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, prosząc o wykonanie tego wniosku bez zbędnej zwłoki. Sekretarz Miasta W. Bajoński w dniu 19 maja 2014 r. odpowiedział, że ilość żądanych przez P. K. N. informacji pozwala na stwierdzenie, że żądana informacja jest informacją przetworzoną i jako taka będzie mogła być udostępniona tylko po wskazaniu, że jej uzyskanie przez K. N. jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
W dniu 11 kwietnia 2014 r. P. K. P. złożył w Urzędzie Miejskim w Złotoryi pisemny „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”. Zwracał się z prośbą o:
1. Skany wszystkich umów (pełnych wraz z podpisami) zawartych w styczniu 2014 r. w imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja,
2. Skany wszystkich załączników do umów wymienionych w pkt. 1,
3. Skany wszystkich protokołów zdawczo-odbiorczych do umów wymienionych w pkt. 1.
Jednocześnie P. K. N. wniosła o udostępnienie powyższych informacji poprzez nagranie na płytę CD/DVD i przesłanie jej na adres zamieszkania lub poinformowanie o możliwości odbioru w Urzędzie Miejskim.
W odpowiedzi na powyższy wniosek P. K. P. otrzymał drogą elektroniczną dnia 25 kwietnia 2014 r. odpowiedź, w której Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński wezwał skarżącego do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego, uzasadniającego przekazanie skarżącemu informacji wskazanych  w pkt. 1-3. W dniu 30 kwietnia 2014 r. P. K. P. złożył pismo, w którym wezwał do wykonania wniosku z dnia 11 kwietnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, prosząc o wykonanie tego wniosku beż zbędnej zwłoki. Sekretarz Miasta W. Bajoński w dniu 14 maja 2014 r. odpowiedział, że ilość żądanych przez P. K. P. informacji pozwala na stwierdzenie, że żądana informacja jest informacją przetworzoną i jako taka będzie mogła być udostępniona tylko po wskazaniu, że jej uzyskanie przez K. P. jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
W dniu 23 maja 2014 r. P. K. N. i P. K. P. złożyli do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi skargę na działalność Urzędu Miejskiego w Złotoryi w zakresie przestrzegania prawa dostępu do informacji publicznej, zapisanego w art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
W informacji Urzędu Miejskiego w Złotoryi podnoszono między innymi kwestię konieczności anonimizacji oraz dużej liczby umów. 
Po weryfikacji liczby umów oraz zapoznaniu się z orzecznictwem sądów administracyjnych Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:
1. Anonimizacja umowy nie powoduje zmian kwalifikacji z informacji prostej na przetworzoną.
2. Suma liczby umów w poszczególnych miesiącach, o które wnoszą wnioskodawcy wynosi 87 umów.
W tym przypadku Komisja Rewizyjna podzieliła zdanie Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, wyrażone w wyroku II SA/GO 127/2014 r., które brzmi: „Skoro ustawodawca z prawa do informacji uczynił zasadę konstytucyjną, to ustawa o dostępie do informacji publicznej powinna być interpretowana w taki sposób, aby gwarantować obywatelom szerokie uprawnienia w tym zakresie, w wszelkie wyjątki powinny być rozumiane wąska”.
Komisja Rewizyjna uważa zatem, że należy zgodzić się z argumentacją skarżących, że skierowane do nich za pomocą poczty elektronicznej pisma z dnia 28 kwietnia 2014 r., 25 maja 2014 r., 14 maja 2014 r. i 19 maja 2014 r. w swojej treści zawierały wyłącznie oświadczenie, że żądana informacja publiczna ma charakter informacji przetworzonej, wobec czego wnioskodawca, stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej winien wskazać, w jakim zakresie żądana przetworzona informacja publiczna jest szczególnie istotna dla interesu publicznego. Tak sformułowanego pisma w żadnym przypadku nie można uznać za merytoryczne odniesienie się do treści zgłoszonych wniosków z dnia 11 i 14 kwietnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej.
W tej sytuacji rozstrzygnięcie sprawy winno nastąpić poprzez udzielenie stosownej informacji, czy też odniesienie się do treści żądania w formie czynności materialno-technicznej, bądź wydanie decyzji odmownej, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, co umożliwiłoby skarżącym wykorzystanie środków prawnych pozwalających zweryfikować nowo wydane rozstrzygnięcie wraz z prawem wniesienia skargi do sądu właściwego ze względu na przyczynę odmowy.
W dalszej kolejności Komisja Rewizyjna rozważyła sporną kwestię charakteru żądanych informacji, które w ocenie Urzędu Miejskiego w Złotoryi stanowią informację przetworzoną. W projekcie do ustawy o dostępie do informacji publicznej uznano za taką informację w postaci zagregowanej (łączącej elementy w całość), syntetycznej lub analitycznej w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla ogółu obywateli, czyli w postaci umożliwiającej ocenę i wnioskowanie (por. druk Sejmu RP III kadencji nr 2094 z dnia 30 czerwca 2000 r.). W orzecznictwie sądowym pojęciem informacji przetworzonej definiuje się taką informację publiczną, która została opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych. Niewątpliwie proces przetwarzania, w którym istotnym elementem jest włożenie wysiłku intelektualnego w przygotowanie tej informacji, musi prowadzić do uzyskania jakościowo nowej informacji wobec materiału wyjściowego. Mamy zatem do czynienia z opracowaniem informacji  jednostkowych i wykreowaniem nowego typu informacji, które można określić mianem informacji źródłowych (por. E. Jarzęcka-Siwik. Ograniczenie dostępu do informacji przetworzonej. Przegląd Sądowy nr 78/2004 s. 157). Zgodnie z tym stanowiskiem, informacja przetworzona to taka informacja, która została przygotowana „specjalnie” dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga dodatkowych czynności,  polegających na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej. Nie jest to także czynność mechaniczna, sprowadzająca się do np. automatycznego usuwania danych, lecz poprzedzona musi być złożonymi działaniami myślowymi. Wymaga bowiem podjęcia przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji działania o charakterze intelektualnym w odniesieniu do zbioru informacji, który jest w jego posiadaniu (art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej) i nadania skutkom tego działania cech informacji (por. H. Izdebski. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa 2001 s. 31; R. Stefanicki. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądowego. Pip 2004., nr 2 s. 97). W świetle powyższych rozważań, informacja przetworzona to swoista kompilacja posiadanych przez organ danych, w efekcie której powstaje nowy dokument, czy też zespół danych. Udzielenie informacji przetworzonej musi być zatem poprzedzone wytworzeniem nowej informacji, za pomocą analiz, obliczeń, zestawień, podsumowań, które wiążą się z pracą intelektualną. Fakt, że dla udzielenia informacji konieczne jest dopiero wytworzenie stosownego dokumentu świadczy dodatkowo o tym, że będzie to inny dokument niż pierwotny, czy pierwotne dokumenty. Na tym więc polega różnica pomiędzy informacją prostą, tj. zawierającą się w istniejącym dokumencie, a informacją przetworzoną, która musi zostać dopiero wytworzona w oparciu o istniejące dokumenty (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 sierpnia 2010 r., sygn. akt 1 OSK 1727/09, CBOIS).
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznaje skargę za zasadną. Informacje, o które proszą skarżący są informacjami prostymi i jako takie powinny zostać udostępnione bez wskazania ważnego interesu publicznego.
Na podstawie paragrafu 14  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi, Komisja Rewizyjna wnosi o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznych, o które proszą skarżący w swoich wnioskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLIII.252.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.11.2014 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.11.2014 10:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 66