Uchwała Nr 0007.XLIII.253.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się wydatki bieżące:

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

757

 

 

Obsługa długu publicznego

140.000,-

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

140.000,-

 

 

8010

rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

50.000,-

 

 

8110

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

90.000,-

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

44.080,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

3.000,-

 

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

3.000,-

80104

 

Przedszkola

 

41.080,-

 

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

41.080,-

852

 

 

Pomoc społeczna

 

7.000,-

 

85204

 

Rodziny zastępcze

 

7.000,-

 

2900

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

7.000,-

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

4.920,-

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

4.920,-

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4.920,-

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

84.000,-

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

84.000,-

 

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

84.000,-

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLIII.253.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.11.2014 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.11.2014 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 76