Protokół Nr 0002.XLIII.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się 28 października 2014 r.

Na podstawie § 5. Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja, o godz. 13.30 sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski.  Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Radni nieobecni to: Iwo Matecki, Tadeusz Oleksów.
Następnie przywitał przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem  Miasta Ireneuszem Żurawskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawicieli lokalnej prasy.

Rada w głosowaniu: za – 13    przeciw -  0    wstrzymało się – 0 przyjęła Protokół Nr 0002.XLII.2014 z sesji odbytej w dniu 25 września 2014 r.

Przed przystąpieniem do zatwierdzenia zaproponowanego porządku obrad, głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cyprian Posadowski.
Zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały o nr roboczym 3.3.  w sprawie wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów.
Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego, uznała, że  wskazanie Burmistrzowi  w uchwale co powinien zawierać rejestr umów, wykracza poza zasięg kompetencji Rady . Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 października br. zmieniono treść uchwały a także jest tytuł . Projekt nowej uchwały , zgodnie z obowiązującymi procedurami powinien być zaopiniowany przez Radcę Prawnego, uzyskać opinię Burmistrza i winien być skierowany przez merytoryczną komisję pod obrady Rady. Ze względów czasowych wykonanie tej czynności nie było możliwe, w związku z tym wnioskuję o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji.
Radni głosami:  za – 13    przeciw -   0    wstrzymało się – 0  wyrazili na to zgodę.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  zwrócił się z wnioskiem o ujęcie w porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja w roku 2014.
Wniosek uzasadnił koniecznością  przekazania pieniędzy na oświatę.
Rada głosami: za -  13    przeciw -   0    wstrzymało się -   0 wyraziła na to zgodę.
Następnie głos zabrał  Radny Waldemar Wilczyński.  Jego wypowiedź dotyczyła projektu uchwały  o nr 3.2.  w sprawie zmian w statucie Rady Miejskiej w Złotoryi a dokładnie o zapis w § 1 . projektu uchwały ustalającym inicjatywę uchwałodawczą dla 100 mieszkańców miasta. Sam projekt uchwały popieram – powiedział-  bo uważam, że mieszkańcy winni czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Jednak  po zapoznaniu się z takimi uchwałami z innych miast śmiem twierdzić, że ten projekt  uchwały jest źle przygotowany.  Nie miałem świadomości o brakach w zapisach uchwały.  Uważam więc, że  przegłosowanie  uchwały w tym kształcie będzie błędem. Oprócz innych mankamentów, w uchwale brak zapisów w jakich sprawach inicjatywa uchwałodawcza może być stosowana. Nie mogą to być uchwały należące do wyłącznej kompetencji Rady.
W projekcie brak jest określonych terminów, czy będzie można złożyć odwołanie w przypadku odrzucenia projektu itp.
W związku z tym wnioskuję o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad
a projekt skierować na sesję lub do nowej Komisji Rady. Powinna się tym zająć Komisja spraw Społecznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał czy mówiąc o następnej sesji ma na myśli  nową kadencję, czy jeszcze tą Radę.
Radny Waldemar Wilczyński odpowiedział, że nie jest jego zamiarem zwołanie 
sesji tej kadencji czy komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski podał wniosek pod głosowanie.
Radni w głosowaniu:  
 za – 12 / L.Antonowicz, J.Banaszek, B.Łoś, K.Maciejak, J.Markiewicz, E.Miara, S.Pazera, C.Posadowski , F.Słaby, W.Wilczyński, L. Wolańska, W.Żak ./
przeciw – 1 / Gorzkowski Roman/
wstrzymało się -  0
wyrazili zgodę na wycofanie tego pkt z porządku obrad.

W związku z tym porządek  obrad  sesji przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie miedzy sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmiany Statutu Rady Miejskiej w Złotoryi,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza miasta Złotoryja,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014.
4. Informacja o pracy Rady Miejskiej w Złotoryi w kadencji 2010 – 2014.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej złożył  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który poinformował, że:

1. W dniu 23.10.2014 odebrano inwestycję pn.” Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Warmińskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej w Złotoryi,
2. Złożono wniosek do DSDiK  o wypłatę pomocy rzeczowej na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości
Złotoryja – ul. Legnicka” ( 53 938 zł)<
3. W DWINB we Wrocławiu złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji pn. „ Budowa przejścia dla pieszych, chodnika oraz oświetlenia drogowego w pasie drogowym  drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Złotoryja – ul. Legnicka”,
4. W dniu 26 września br. w WFOŚiGW we Wrocławiu Oddz.  w Legnicy złożono
dokumenty związane z rozliczeniem pożyczki na zadanie pn.”Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Letniej w Złotoryi” ( 38 100 zł – pożyczka)
5.W ramach  prac interwencyjnych:
- naprawiono mostek w rejonie 3-go Maja,
- dokonano naprawy miejscowej chodnika z płyt betonowych na pl. Matejki,
- wykonano 3 zjazdy i poszerzono pętlę na ul. Pagórkowej,
- odnowiono stanowiska handlowe na ul. Cmentarnej,
- wykonywana jest droga wewnętrzna Legnicka – Łąkowa.
6. Oznakowano teren cmentarza ( sektory i rzędy).
7. Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ul. Malinowej.
8. Zlecono przebudowę oświetlenia ul. Solnej,
9. Wykonywana jest przebudowa drogi ul. Pagórkowej z odwodnieniem.
10. Zlecono wykonanie remontu dachu przy ul. Grunwaldzkiej 9.
11.Wykonano częściowy remont dachu, rynien, montaż płotków przeciwśniegowych na pl. Matejki 4.
12. Przydzielono 6 lokali mieszkalnych, w tym : 5 do remontu.
13. Dokonano zmiany systemu ogrzewania na gazowe w 11 lokalach komunalnych.
14. Realizowano ostatnie działania projektu „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryja – Pulsnitz” poprzez:
- działania inwestycyjne – zakończenie remontu dachu  budynku ZOKiR i remontu pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Umiejętności,
- wyposażenie domu spotkań poprzez zakup wykładziny ochronnej,  tablicy pamiątkowej i inne materiały promocyjne,
- wyposażono  pracownię plastyczną, fotograficzną, modelarską oraz świetlicę środowiskową,
- przeprowadzono 30 godzin zajęć z plastyki i 30 godzin zajęć z modelarstwa,
- przeprowadzono 30 godzin warsztatów  zajęć fotograficznych, w których  wzięło udział 30 mieszkańców miasta,
- zorganizowano konferencję transgraniczną w Akademii Umiejętności w Złotoryi z udziałem mieszkańców Pulsnitz i przedstawicieli UM Złotoryja,
- zorganizowano konferencję podsumowującą wspólne przedsięwzięcia  w Złotoryi i Pulsnitz,
- zorganizowano wycieczkę dla mieszkańców miasta Pulsnitz po Dolnym Śląsku.
15. Złożono wniosek o płatność  nr 5 w ramach projektu „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” za okres rozliczeniowy  marzec – maj br.
16. Przygotowano raport monitorujący z zapewnienia trwałości projektu „ Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia” za okres 1.10.2013 -30.09.2014 r.  do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
17. Zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży  korzystających z Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych a finansowanych ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego..
18. Zorganizowano spotkanie z wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja” tj.  z Centrum Doradztwa Energetycznego z Orzesza.
19. Miasto było współorganizatorem akcji dotyczącej zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych rozszerzoną o możliwość bezpłatnego odbioru
elektrośmieci z domu.
20. Miasto było organizatorem obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz uczestniczyło w obchodach:
-  Dnia działkowca,
- 45-lecia Złotoryjskiej Akrobatyki,
- 50-lecia powstania szkoły Podstawowej nr 3,
- 40-lecia istnienia Nadleśnictwa w Złotoryi,
- 10-lecia istnienia Hali Sportowej „Tęcza”,
- Światowego Dnia Walki z Cukrzycą,
21. Przeprowadzono kontrolę treningów związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu sportu i rekreacji dzieci i młodzieży.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania ul. Zielonej. Jest to trakt pieszy  od pomnika Wojska Polskiego w dół do dawnej stacji kolejowej. W czasie opadów woda płynie tam całą szerokością, nie można przejść. Wskazanym byłoby udrożnić ciek wodny.
Radna Kinga Maciejak , w imieniu osób korzystających z boiska przy ul. Lubelskiej, zwróciła się z prośbą o doświetlenie  boiska.  Zainstalować silniejszą lampę albo sprawdzić istniejące lampy. Przy obecnym oświetleniu nie można z boiska korzystać.
Radna Wiesława Żak   przekazała prośbę osób starszych o pomoc w dostaniu się na cmentarz w dniu 1 listopada. Czy jest możliwość  uruchomienia komunikacji miejskiej?
Radny Janusz Markiewicz  poruszył następujące sprawy:
1. Konieczność postawienia słupków na przejściu obok dawnej poczekalni PKS. Samochody skracają sobie drogę i jadą do Netto poprzez plac PKS-u.
2. Zabudować wejście do dawnej dyspozytorni PKS-u. Wrzucane są tam śmieci.

AD. 3 – PODJECIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak 
poinformowała, że projekt zmiany Statutu był omawiany na posiedzeniu Komisji i głosami: za – 11,  przeciw – 1 , wstrzymało się – 2 radnych  został skierowany na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 8 /R.Gorzkowski, K.Maciejak, J.Markiewicz,S.Pazera,C.Posadowski,W.Wilczyński,   L.Wolańska, W.Żak/
przeciw -  2 / L.Antonowicz, E. Miara/
wstrzymało się  - 3    / F.Słaby, B.Łoś, J.Banaszek/
podjęli Uchwałę Nr 0007.XLIII.251.2014  w sprawie zmiany Statutu Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cyprian Posadowski, który powiedział:
„Urząd nie wydał ani informacji ani decyzji po 14 dniach. /Chodzi o udzielenie informacji publicznej/. W opinii Pani radczyni Barbary Szynkowskiej i w nieprawomocnym wyroku Sadu Administracyjnego ( sygn..akt IV SAB/Wr 138/14 z dnia 16 września 2014 r.  powinien to uczynić. Zgodnie z art.13 ust. 1 ustawy, udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Zgodnie z ust.2 przywołanego przepisu, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.1, organ obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Bardziej kontrowersyjny jest pkt 2 skargi a mianowicie : nie udzielenie informacji publicznej. W pewnych wypadkach szeroki zakres wniosku wymagający zgromadzenia, przekształcenia / zanonimizowania/ i sporządzenia wielu  kserokopii określonych dokumentów, może wymagać takich działań  organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania podmiotu  zobowiązanego i utrudniają wykonywanie  przepisanych mu zadań.
W opinii Komisji Rewizyjnej- 87 umów, o które zwracali się skarżący nie dezorganizuje w  żaden sposób pracy Urzędu Miejskiego. Ponadto Urząd miał prawo do przedłużenia okresu przygotowania umów do 2 miesięcy i tego nie uczynił”

Rada w głosowaniu:
za – 8  / R.Gorzkowski, K.Maciejak,  J.Markiewicz,  S.Pazera, C.Posadowski, W.Wilczyński, L.Wolańska, W.Żak/
przeciw -   1 / L.Antonowicz/
wstrzymało się – 4 / E.Miara, B. Łoś, F.Słaby,  J.Banaszek/
podjęła  Uchwałę Nr 0007.XLIII.252.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja w 2014 r. był omówiony na Komisji  Gospodarczej Rady Miejskiej. Zmiany w budżecie dotyczą  przekazania środków na pomoc społeczną, dotacji celowej dla przedszkoli oraz środków dla dziecka, które uczęszcza do szkoły w Legnicy. Poinformowała ponadto, że zmniejszyło się zadłużenie gminy. Aktualny wskaźnik zadłużenia miasta to 47,8 %.
Rada w głosowaniu:
za -  13     przeciw -  0     wstrzymało się -  0 
podjęła Uchwałę NR 0007.XLIII.253.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok.

AD. 4 – INFORMACJA O PRACY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI W KADENCJI 2010 – 2014.

Rozpoczynamy część podsumowującą  kończącej się kadencji Rady- powiedział Przewodniczący Roman Gorzkowski. Z tej okazji wręczone zostaną pamiątki w postaci książki „ Nazwy ulic, placów i osiedli w Złotoryi od średniowiecza do 2012 roku”  oraz pamiątkowe dyplomy.
Wręczenia dokonał : dla Kierownictwa Urzędu Miejskiego  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ,natomiast dla radnych Przewodniczący wspólnie z Wiceprzewodniczącą Rady Kingą Maciejak.
Następnie  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał Radę z treścią informacji o pracy Rady w kończącej się kadencji.
Jesteśmy pierwszą Radą, która  pracowała na forach portali internetowych, gdzie często praca nasza była krytykowana. Z tego należy się cieszyć, część głosów była konkretna. Dziękuję radnym za wybór mnie na stanowisko Przewodniczącego  na całe  4 lata. Dziękuję  za głosy  krytyki. Obecna Rada pozostawiła  kilka nierozwiązanych spraw a mianowicie:
- nie udało się uchwalić nowego Statutu,
- nie udało się uchwalić kilku innych uchwał, nad którymi powinniśmy pracować
  konsekwentnie.
Podziękował radnym za aktywność i za całą działalność, podziękował również tym, którzy z radą współpracowali. Zaapelował do mieszkańców miasta o jak najaktywniejszy udział w wyborach samorządowych.
Następnie, na podstawie opracowanych sprawozdań z pracy Komisji Rady za okres kadencji 2010 – 2014 omówił pracę Komisji.  Przypomniał, że radny Józef Banaszek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  zobowiązał się 
zająć budżetem obywatelskim, co nie zostało wykonane.
Radny Józef Banaszek  wyjaśnił, że przygotował komplet materiałów  do dyskusji na temat budżetu obywatelskiego. Żaden z radnych nie ustosunkował się do tego tematu, nawet pan Przewodniczący. Dlatego sprawa upadła.
Informacja o działalności Rady Miejskiej w okresie kadencji oraz sprawozdania z działalności Komisji stanowią załącznik do protokołu.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz 
Żurawski a mianowicie:
Radnemu Józefowi Banaszkowi -  sprawą ulicy Zielonej zajmiemy się, ustalimy co jest przyczyną zalewania przejścia w czasie deszczów.
Radnej Kindze Maciejak – jest to pierwszy sygnał o niedoświetleniu boiska na ul. Lubelskiej. Uwagę przyjąłem.
Radnemu Januszowi Markiewiczowi -  nie wiem, czy postawienie słupków rozwiąże sytuację. Sprawa śmieci będzie załatwiana na bieżąco.
Radnej Wiesławie Żak -  zastanowię się nad sprawą zorganizowania dojazdu  na cmentarz dla ludzi starszych.

AD.6 – Sprawy różne.

Głos zabrała radca prawny Barbara Szynkowska -  która  przypomniała  organizatorom portali internetowych o zwracanie uwagi na to co się tam pisze. Ostatnio na portalu złotoryjanie.pl doszło do  naruszenia jej dóbr osobistych.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -  podziękował Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym i radnym za pracę w ciągu ostatnich 4 lat. Praca ta zbudowała wiele dobrego dla naszego miasta. Rzeczy, które powstały w mieście nikt nie będzie negował. Dziękuję – powiedział – że w sytuacjach trudnych znajdowaliśmy dobre rozwiązania. 
Przekazał mieszkańcom prośbę o udział w nowych wyborach samorządowych. Wybierajmy mądrze a kandydatom życzę aby dostali się do nowej Rady Miejskiej. Można żałować, że w mijającej kadencji Rada nie pokonała problemu nowego statutu. Życzę  Państwu wszystkiego najlepszego.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godzinie  14.50  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił ostatnią sesję Rady Miejskiej w Złotoryi ,kadencji 2010 – 2014,za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XLII.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28.10.2014 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:20.11.2014 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:20.11.2014 08:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 28