Uchwala Nr 0007.II.4.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie  ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.


Na podstawie  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się przedmiot działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi, do których należą w szczególności następujące sprawy:

1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Złotoryja.
2. Komisja Budżetu i Finansów  zajmuje się sprawami pieniężnymi, kredytowymi i podatkowymi, płac i dochodów oraz budżetu i planów finansowych.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  zajmuje się  sprawami kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego i ponadpodstawowego , polityki kulturalnej i informacyjnej, w tym rozwoju kultury i sztuki, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
4. Komisja Spraw Społecznych zajmuje się sprawami  ochrony zdrowia i kształtowania polityki socjalnej, walki z bezrobociem, pomocy społecznej, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
5. Komisja Gospodarcza zajmuje się sprawami budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, nadzoru nad własnością komunalną, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki terenami i gospodarki wodnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz zieleni komunalnej, zadrzewień i cmentarzy komunalnych, inicjowania przedsiębiorczości lokalnej i współpracy z zagranicą,  tworzenia korzystnych  warunków rozwoju handlu, przemysłu, rzemiosła, usług i rolnictwa, analizowania i podejmowania działań w zakresie funkcjonowania placówek handlowych, usługowych i rzemieślniczych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, ulic i mostów, placów oraz  organizacji ruchu drogowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwala Nr 0007.II.4.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.12.2014 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.12.2014 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 56