Protokół Nr 0002.II.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej  w Złotoryi o godz. 12-tej  otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. 
Przewodnicząca stwierdziła, ze w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych nas sesję radnych, kierownictwo Urzędu Miejskiego , przedstawicieli lokalnej prasy i pozostałych gości przybyłych licznie na sesję.
Radni głosami: za – 15  przeciw – 0    wstrzymało się -  0  przyjęli Protokół Nr 0002.I.2014 z sesji Rady Miejskiej  z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie i przedstawia się następująco:
1. Ślubowanie Burmistrza Miasta Złotoryja.
2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złotoryi.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi,
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi,
- zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXXIX.228.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
4. Sprawy różne.

Radny Leszek Antonowicz wręczył ustępującemu Burmistrzowi Miasta Ireneuszowi Żurawskiemu wiązankę kwiatów i w imieniu własnym, wielu mieszkańców miasta i środowiska sportowego  podziękował  za współpracę, za to wszystko co dla miasta zrobił. Wprowadził Pan Złotoryję w XXI wiek – powiedział. Następnie podziękował za opiekę nad Klubami Sportowymi i za wybudowane nowe obiekty sportowe.

AD. 1 – ŚLUBOWANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej  Irena Szczypel   wręczyła 
Panu Robertowi Pawłowskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Złotoryja.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poprosiła  wszystkich o powstanie.
Zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Złotoryja Robert Pawłowski  przed objęciem obowiązków złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra  publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.”

Ślubowaniu towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna okresu napoleońskiego w mundurach wojskowych armii Napoleońskiej.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski zwracając się do Przewodniczącej Rady,
radnych i zgromadzonych gości powiedział, że jest dla niego wielkim zaszczytem ale i odpowiedzialnością wybór na Burmistrza Miasta.  Odpowiedzialnością, z którą będzie musiał się zmierzyć tym bardziej, że  poprzeczka, która postawił  Pan Burmistrz Żurawski jest bardzo wysoka.  Pan Burmistrz Żurawski położył podwaliny pod  dalszy rozwój miasta. W czasie kampanii wyborczej postawiłem sobie 3 cele:  rozwój gospodarczy, podniesienie poziomu oświaty i wspieranie mieszkańców pod dalszy rozwój miasta. Chciałbym współpracować ze wszystkimi  dla dobra naszej Złotoryi.
Na początku kampanii wyborczej okazało się, że Pełnomocnikiem mojego Komitetu Wyborczego jest Pan Jacek Barciszewski, wnuk Leona Barciszewskiego, Prezydenta Bydgoszczy w latach 1932 – 39, zamordowanego przez Niemców.  Następnie przytoczył  słowa Leona Barciszewskiego, które ten powiedział podczas inauguracyjnego przemówienia przy obejmowaniu urzędu Prezydenta  Bydgoszczy”
„  Urzędnicy jako funkcjonariusze urządzeń miejskich są zatem sługami społeczeństwa,  miasta i państwa.  Powołany na pierwszego urzędnika tego miasta, chcę być pierwszym nie tylko w moich prawach, ale w  spełnianiu swoich obowiązków. W odniesieniu do wszystkich pracowników moich nie uważam siebie za ich pana ani pracodawcę. Naszym wspólnym pracodawcą jest to miasto, któremu wspólnie służymy. Pragnę dla nich być zwierzchnikiem sprawiedliwym, ale wyrozumiałym i tylko wtenczas, gdy ze swej strony spełnią w stu procentach swoje wobec tego miasta obowiązki. Całym sercem współczuję upośledzonym bezrobotnym, którzy bezskutecznie wyciągają zdrowe ręce do pracy. O nich chcę specjalnie pamiętać. Czeka nas ciężka i mozolna praca”.
i od siebie dodał, że nie ucieknie od ciężkiej i mozolnej pracy.

Następnie, ustępujący Burmistrz Ireneusz Żurawski wręczył wiązankę kwiatów i pogratulował Burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu wyboru i życzył aby postawione w kampanii wyborczej cele były zrealizowane. Przekazuję Panu –
powiedział – Urząd Miejski z podniesionym czołem, Urząd przygotowany do realizacji wielu zadań.  Życzę, aby za 4 lata wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane dla dobra mieszkańców Złotoryi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  w imieniu  radnych złożyła gratulacje  Burmistrzowi Miasta Robertowi Pawłowskiemu z powodu wyboru  i życzyła dobrej współpracy z Radą.

AD. 2 – WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała, że  zgodnie z § 7 pkt 5 Statutu Miasta  Rada wybiera 2 Wiceprzewodniczących Rady ze swego grona. Poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur:

1. Radny  Dariusz Dobosz zgłosił kandydaturę radnego Władysława Grockiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Radny Józef Banaszek  zgłosił kandydaturę  Bogdana Łosia, który wyraził zgodę,
3. Radny Józef Banaszek zgłosił kandydaturę Franciszka Słabego, który wyraził zgodę na kandydowanie,
4. Radny Marcin Gagatek zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Dobosza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono wobec czego  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zwróciła się do radnych o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów.
Radni w głosowaniu: za – 15    przeciw -  0  wstrzymało się – 0  opowiedzieli się za zamknięciem listy kandydatów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zwróciła się do Rady o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Na wniosek radnego Leszka Antonowicza, aby wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji w dniu 1 grudnia do wyboru Przewodniczącego Rady  - radni jednogłośnie za 15 - wyrazili na to zgodę.

Wobec powyższego, Komisja Skrutacyjna w składzie:
Przewodnicząca Komisji – Agnieszka Zawiślak
Członkowie:
1. Stanisław Pazera
2. Irena Mundyk
przystąpiła do pracy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   ogłosiła 10 min. przerwę w obradach .
Komisja Skrutacyjna, po sporządzeniu kart do głosowania wróciła na salę obrad a jej Przewodnicząca Agnieszka Zawiślak odczytała zasady głosowania, po czym członkowie Komisji rozdali karty do głosowania.
Radni, kolejno wyczytywani , wchodzili do kabiny do głosowania a następnie wrzucali kartę do głosowania do urny.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła przerwę w obradach od godz. 12.40 do 12,50.

Po wznowieniu obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Zawiślak odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Dobosz Dariusz - 4
2. Grocki Władysław – 5
3. Łoś Bogdan – 10
4. Słaby Franciszek -  11
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Złotoryi zostali radni:  Słaby Franciszek i Łoś Bogdan.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara złożyła gratulacje  wybranym Wiceprzewodniczącym i  poprosiła ich o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.
Rada w głosowaniu:
za – 15  przeciw -  0   wstrzymało się  - 0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.II.2.2014 w sprawie  stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złotoryi.

AD. 3 -  PODJĘCIE  UCHWAŁ.

Rada w głosowaniu:
za -  15   przeciw -   0   wstrzymała się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.II.3.2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Rada w głosowaniu:
za -    15     przeciw -    0    wstrzymało się  -  0
podjęła uchwałę Nr 0007.II.4.2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przed przystąpieniem  do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, za zgodą Burmistrza Miasta, głos zabrał Z-ca Burmistrza  Andrzej Ostrowski.
Wyjaśnił, że podpisano porozumienie z Województwem Dolnośląskim na wykonanie  „Budowy  przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Złotoryja, ul. Legnicka”. Podano szacunkowy koszt zadania na kwotę 107 876 zł, a pomoc  finansowa Gminy dla Województwa wynosi 53 938 zł  tj. 50% całkowitej wartości zadania.   Uzyskano 2 oferty, z których najtańsza okazała się oferta Firmy Usługowej Józef Sobczak ze Złotoryi wynosząca 137 000 zł. W związku z powyższym  kwota zadania wzrosła  a dotacja stanowiąca pomoc  finansową od gminy  dla Województwa  będzie wynosiła 68 500 zł. W związku z powyższym wpłynęło do Urzędu pismo od DSDiK we Wrocławiu zwiększające wartość zadania do wysokości 137 000 zł oraz stosowny Aneks nr 1  do Porozumienia. Przejście dla pieszych zostało już wybudowane.
Radny Grocki Władysław  powiedział, że szokuje go  kwota  wydana na wykonanie  przejścia.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  wyjaśnił, że  z kosztorysem prac można zapoznać się w Wydziale Architektury. Wykonanie przejścia to nie tylko prace nadziemne, realizacja zadania  wymagała zrobienia szeregu prac podziemnych.

Rada w głosowaniu:
za – 14      przeciw – 0      wstrzymało się – 1  ( W. Grocki)
podjęła Uchwałę Nr 0007.II.5.2014  zmieniającą Uchwałę  Nr 0007.XXXIX.228.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

AD. 4 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała Radę  o terminach 
posiedzeń Komisji, i tak:
1. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 10 grudzień godz. 14-ta
2. Posiedzenie Komisji Oświaty ,Kultury i Kultury Fizycznej – 11 grudzień godz.14-ta
3. Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych – 12 grudzień, godz. 14-ta
4. Posiedzenie Komisji Gospodarczej – 15 grudzień, godz.14-ta
5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 16 grudzień, godz. 14-ta.
Wstępny termin następnego posiedzenia Rady to 29 grudzień 2014, godz.11 –ta sala nr 10 i 11.

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godz. 13.10  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.
                                                                               
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokólant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.II.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.12.2014 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.12.2014 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 51