Uchwała Nr 0007.III.7.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości 54 348.550 zł
z tego:
• dochody bieżące w wysokości 46 185.861 zł
• dochody majątkowe w wysokości 8 162.689 zł  
w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 589.236 zł  
- dochody z tytułu przekształcenia prawnego użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000 zł          
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 543.453 zł  

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.

§ 2.

1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości 53 598.550 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 386.750 zł
z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 186.563 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 253.568 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 932.995 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 810.200 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 189.987 zł
d) obsługę długu gminy w wysokości 1 200.000 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości -
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 211.800 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2 900.500 zł

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. 
Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadanie i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 750.000 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1 100.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 850.000 zł
Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 100.000 zł w tym: 
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000.000 zł 
- na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1 100.000 zł.

§ 6.

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości 390.000 zł z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 390.000 zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Ustala się maksymalne kwoty:
1) pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł
2) poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100.000 zł

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.

§ 12.

Uchwala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 76.300 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 124.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5 000.000 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 100.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Przesunięć środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz przesunięć środków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.III.7.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.12.2014 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.12.2014 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 131