Uchwała Nr 0007.III.8.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 346.380 zł
w tym:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.530 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 343.850 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 346.380 zł
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58.286 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 404.666 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.III.8.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.12.2014 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.12.2014 10:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 93