Uchwała Nr 0007.III.9.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja


Na podstawie art. 4, art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. z 2014 poz. 150), art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmianie ulega § 8, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 8. Dla mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryja ustala się następujące rodzaje czynszów:
1. czynsz za lokale mieszkalne o powierzchni do 80 m2 włącznie,
2. czynsz za lokale mieszkalne o powierzchni powyżej 80 m2,
3. czynsz za lokale socjalne,
4. czynsz za tymczasowe pomieszczenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Sprawy wszczęte, lecz niezakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

        
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.III.9.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.12.2014 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.12.2014 10:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 58