Uchwała Nr 0007.III.10.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.594, ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013.260 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki nr:
- ul. Polna, działka nr 184/2 obręb 6 Złotoryja.

Wyżej wymieniona działka zlokalizowana jest na terenie miasta Złotoryja.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.III.10.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.12.2014 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.12.2014 11:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 54