Uchwała Nr 0007.III.11.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej na terenie miasta Złotoryja

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.260, ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Pozbawia się działki nr 66/78, 66/79, 66/80, 66/81 obręb 2 Złotoryja stanowiących obecnie część ul. Na Skarpie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie tych działek z użytkowania jako drogi.

§ 2

Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi gminnej zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały, na którym część wyłączona, zaznaczona jest kolorem żółtym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.III.11.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej na terenie miasta...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.12.2014 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.12.2014 11:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 63