Uchwała Nr XXXIV/ 222 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi       
z dnia  30 czerwca 2005 r.         

zmieniająca  uchwałę w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Złotoryja.

 

                                  Na  podstawie art. 12  ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147 , poz. 1231  z   póżn. zm.)  oraz  art 18 ust.2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym   ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,  poz. 1591 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

                                                                           § 1.

W uchwale  Nr  XXXIV/316/2001 Rady  Miejskiej  w  Złotoryi z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu  i poza miejscem sprzedaży  oraz  zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych   napojów, zmienionej  uchwałą Nr VII /39/2003  Rady  Miejskiej w Złotoryi  z  dnia 25 marca 2003 r.  w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza  miejscem  sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Złotoryja wprowadza się zmianę w § 1 lit.a , polegającą  na  tym, że liczbę „ 40 ” zastępuje się liczbą „ 50 ”.
                                                                     

                                                                           § 2.

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi  Miasta  Złotoryja .


                                                                          § 3.
     
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego  i  podlega   ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w  Urzędzie Miejskim w  Złotoryi.
    


                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                      Rady Miejskiej
 
                                                                                                    Wiesław Woźniak

 

                                          U Z A S A D N I E N I E


           Zgodnie   z   art.  12 ust. 1  ustawy  z   dnia   26  października  1982  r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)  Rada Gminy ustala w drodze uchwały liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających  powyżej 4,5 % alkoholu
( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
            Rada Miejska Złotoryja ustaliła limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych na poziomie 40 placówek . Na dzień dzisiejszy liczba ta jest niewystarczająca. Na wydanie zezwolenia oczekuje 5 podmiotów gospodarczych . Inne osoby czekają na zwiększenie limitu punktów.
Informuję jednocześnie ,że do tut. Urzędu wpłynęło pismo przedsiębiorcy,
który pisze o nierównym traktowaniu podmiotów gospodarczych w zakresie  prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ jedni otrzymują zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a inni mimo spełnienia wymogów nie mogą gdyż ogranicza ich limit punktów sprzedaży.
            Większa liczba punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych  daje możliwość uzyskania przez Gminę znacznie większych niż uprzednio dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te, zgodnie z ustawą, przeznaczane są przede wszystkim na: programy  profilaktyczne , pozalekcyjne zajęcia sportowe , warsztaty szkolne dla dzieci i młodzieży , warsztaty dla rodziców i pedagogów, a także na podstawową działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym  m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych ,opinii biegłych , wspomaganie działalności Klubu Abstynenta , Świetlicy Terapeutycznej oraz innych zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ( np. organizowanie akcji letniej i zimowej – obozy , półkolonie, dofinansowywanie imprez promujących zdrowy styl życia).
Zwiększenie ilości punktów pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność profilaktyczną  wśród młodzieży zagrożonej
narkomanią.
                Jednocześnie dostępne dane  wskazują , że nie ma związku między ilością punktów sprzedaży  napojów alkoholowych a ich spożyciem.
 
            Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się ustalenie  50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIV/ 222 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyż
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 108