Protokół Nr 0002.III.2014
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz.11-tej otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.  Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji  uczestniczy 14 radnych przy których Rada może obradować i podejmować uchwały ( nieobecny usp. radny Leszek Antonowicz).
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, lokalne media.

Rada w głosowaniu : za – 14     przeciwko – 0    wstrzymało się – 0 przyjęła Protokół Nr 0002.II.2014 r. z sesji, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Rady Miejskiej do Złotoryjskiej Rady Seniorów.
Rada głosami:  za -  14   przeciw -  0    wstrzymała się – 0 wyraziła na to zgodę.
Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja w 2014 roku,
- zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja  do kategorii dróg gminnych,
- w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej  poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej na terenie miasta Złotoryja,
- w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015, 
- w sprawie zmian w składzie osobowym  stałych komisji Rady Miejskiej ,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja,
- w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Złotoryi do Złotoryjskiej Rady Seniorów.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne.

AD.1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację  z pracy Urzędu w okresie między sesjami przedłożył Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Powiedział m.in.:
Wydział Funduszy Zewnętrznych
Cały czas jest rozliczany projekt „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”. Skałdane są kolejne sprawozdania finansowe zamykające kolejne okresy.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zaakceptował i pozytywnie zaopiniował raport monitorujący z zapewnienia trwałości projektu pn. „Rozwój turystyczny pogranicza. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska – Czechy 2007 – 2013, za okres 01.10.2013 – 30.09.2014.
Opracowano kompletny projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja”.
Przystąpiono do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Złotoryja na lata 2014-2020. Program ten prawdopodobnie będzie składową opracowania strategii rozwoju naszego miasta.
Wydział Spraw Społecznych
ULKS ZOKiR zorganizował Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
Przeprowadzono konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Włączono się w organizację Złotego Dyktanda.
Zorganizowano szkolenie dla diabetyków.
Ze Stowarzyszeniem Asklepios został zorganizowany VI Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzieży oraz Sportu Kenjutsu o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
Wydział Gospodarki Odpadami
Wydział był współorganizatorem  akcji dotyczącej zbiórki elektrośmieci. Obecnie rozszerzono ją o możliwość bezpłatnego odbioru elektrośmieci po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do Wydziału Gospodarki Odpadami.
Został przygotowany przetarg nieograniczony pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja”. Zostały złożone dwie oferty: 
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora,
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi.
Przetarg został rozstrzygnięty i wygrała go nasza spółka komunalna – Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi. Pragnę nadmienić, że nasza spółka wygrała również przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Krotoszyce.
Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
W listopadzie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu złożono rozliczenie otrzymanych środków z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi – kwota dofinansowania 99 312 zł.
Również w listopadzie otrzymaliśmy dofinansowanie do zadania „Przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (kwota dotacji 407 425 zł).
Na początku grudnia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi”. W grudniu dokonano odbioru inwestycji budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi”
Otrzymaliśmy również pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Złotoryi.
Wydział Mienia
W ramach robót interwencyjnych wykonano:
- drogę wewnętrzną o nawierzchni szutrowej z korytowaniem (ul. Legnicka – Łąkowa),
- montaż oznakowania pionowego na ul, Górnej, naprawę kostki granitowej na Pl. 800-lecia i w Rynku, 
- zamontowano osłony na fontannach.
Zamontowano dekorację świąteczną w mieście: iluminacje świetlne, choinkę w Rynku.
Wymieniono słupy oświetleniowe na ul. Solnej.
Zakończono przebudowę ul. Pagórkowej wraz z odwodnieniem.
Wykonano częściowy remont kominów, rynien i rur spustowych budynku na ul. 3 Maja 22.
Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 23a/4.
Wydział Obsługi Urzędu
W biuletynie informacji publicznej pojawił się Rejestr Umów za 2014 r. obejmujący:  nr umowy, datę podpisania, przedmiot umowy, wykonawcę oraz kwotę na jaką podpisano umowę. Od przyszłego roku rejestr będzie prowadzony na bieżąco i poszerzony o kopie umów.
Wydział Spraw Obywatelskich
Zostały przeprowadzone dwie tury wyborów samorządowych.
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji na zlecenie Urzędu Miejskiego zorganizował Wigilię w Rynku.
Pozostałe
W okresie przedświątecznym odbyło się wiele uroczystości opłatkowych oraz spotkań podsumowujących mijający rok na terenie miasta oraz w Legnicy, w których udział brali: Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek -  w swej wypowiedzi wrócił do spraw, które nie zostały załatwione w poprzedniej kadencji, a mianowicie:
1. Remont  wewnętrznego muru obronnego  przy Kościele Św. Jadwigi,
2. Założenie kamer monitoringu na ul. Joannitów. W chwili obecnej młodzi ludzie zrobili sobie tam barek. Rozkładają alkohol na pokrywach od pojemników na śmieci i bez znaczenia jest  to  dzień powszedni czy niedziela. Piją i zachowują się bardzo głośno. Zamontowanie kamer byłoby elementem odstraszającym,
3. Stan drogi na ul. Jerzmanickiej. W drodze są dziury, nawierzchnia jest szutrowa, trzeba nawieźć ponownie kamienia a także drogę odśnieżać,
4. Na ulicy Staszica ( nie sprawdziłem, donoszą o tym mieszkańcy) ponoć od przedszkola idzie rura  ze ściekami do strumyka. Czy to prawda?.
5. Wnioskuję o przywrócenie Radzie kompetencji zarządu mieniem komunalnym, podobno jest uchwała Rady Miejskiej sprzed lat mówiąca o kompetencjach rady w stosunku do zarządu mieniem komunalnym.
Radny Adam Bartnicki - poruszył sprawę ul. Monte Cassino i odchodzącą od niej ul. Polną.  Jest to odcinek 50 metrowy , podjazd jest katastrofalny, prawy pas jezdni jest zapadnięty. Na dodatek RPK nieomalże co 2 tygodnie  prowadzi tam prace na sieci wodociągowej. Po tych wszystkich awariach  , grzecznościowo jesteśmy wpuszczani przez prywatną posesję aby przejechać. Dodam, że  wybudowanych jest tam 50 domków, a brak jest drogi alternatywnej.
Radny Józef Banaszek  zwrócił uwagę, że w informacji międzysesyjnej mowa była o zorganizowanej zbiórce elektrośmieci. W mieście nie załatwiony jest  problem odbioru śmieci  wielkogabarytowych.

Radna Agnieszka Zawiślak - zgłosiła potrzebę wykonania szybkiego remontu klatek schodowych w niektórych budynkach na ul. Piłsudskiego i Mickiewicza.
Stan klatek schodowych jest straszny, wszystko się trzęsie, może dojść do  tragicznych wypadków.

AD. 3 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  rozpoczęła procedurę  uchwalania 
wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015.
Wysoka Rado – powiedziała-  w związku z zapisami ustawy o finansach publicznych podjąć musimy uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej. Inicjatywa  sporządzenia projektu uchwały w tym zakresie i jej zmian należy wyłącznie do Burmistrza Miasta i jest podejmowana nie później niż uchwała budżetowa. Przedstawiana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. 
Uchwałę Nr II/307/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja  na lata 2015 – 2025 przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok
odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby.

Następnie głos zabrała  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk,  która zapoznała Radę z pozytywną opinią  Komisji w sprawie  projektu uchwały o  wieloletniej prognozie finansowej.
Wystąpienie Przewodniczącej stanowi załącznik do protokołu.
Rada w głosowaniu:
za -  14     przeciw -  0   wstrzymało się  -  0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.III.6.2014  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 głos zabrał  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Łoś. Zapoznał Radę z treścią Uchwały nr II/306/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej
we Wrocławiu  z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o  przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  przypomniała Radzie procedurę uchwalania budżetu  miasta.  Projekt   został dostarczony radnym w ustawowym terminie do 15 listopada , a następnie szczegółowo  omówiony na posiedzeniach komisji z zakresu ich działania. Zgodnie z obowiązującą procedurą  Komisje  sporządzały opinie o projekcie budżetu. Na podstawie tych opinii swoją opinię sporządziła Komisja Budżetu i Finansów, którą przekazała Burmistrzowi Miasta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk odczytała  opinię Komisji w sprawie  projektu budżetu Gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015.
Wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Robert Pawłowski,  który powiedział:
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!
Przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015.  Projekt został przygotowany w oparciu o obowiązujący stan prawny, przewidywane wykonanie dochodów miasta oraz realizację zadań z uwzględnieniem możliwości finansowych po stronie wydatków.
Mając świadomość o możliwościach finansowych gminy, biorąc pod uwagę zagrożenia, które mogą wystąpić w czasie trwania roku budżetowego, jednocześnie uwzględniając najpilniejsze potrzeby miasta, budżet został przygotowany i przedstawiony Wysokiej Radzie wraz z projektem uchwały oraz objaśnieniami do projektu budżetu. Planowane dochody budżetu miasta 
wynoszą 54 348 550 zł, a planowane wydatki wynoszą 53 598.550 zł.
Wnoszę o jego uchwalenie.

Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0 wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.III.7.2014  w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   stwierdziła, że Rada Miejska uchwaliła budżet miasta na rok 2015, co pozwoli na realizację postawionych zadań od stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok był omówiony na posiedzeniu Komisji. Wyjaśnień udzielała Skarbnik Miasta Grażyna Soja. Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14       przecie -  0   wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.III.8.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz.
Poinformował Radę, że projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale o wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja, na posiedzeniu Komisji omawiał Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski.  Projekt uchwały został jednogłośnie skierowany pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.III.9.2014  zmieniającą Uchwałę Nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja.

Radny Dariusz Dobosz  w imieniu Komisji Gospodarczej, której jest przewodniczącym, przekazał Radzie, że projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych był  omawiany na
posiedzeniu Komisji  i otrzymał opinię pozytywną. Jednogłośnie skierowano go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14      przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.III.10.2014 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował Radę, że Komisja na swym posiedzeniu  wysłuchała wyjaśnień  co do projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania. Omówienia uchwały dokonał Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski.
Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  14   przeciw – 0    wstrzymało się   - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.III.11.2014 w sprawie pozbawienia  kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej na terenie miasta Złotoryja.

Przed głosowaniem  nad projektem uchwały oznaczonej nr roboczym 3.7 głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz. Powiedział, że projekt był omówiony na posiedzeniu Komisji przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego. Radni otrzymali wyjaśnienia na wszystkie  interesujące ich pytania i  jednogłośnie skierowali go pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -  0   wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.III.12.2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  przeczytała treść projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady wraz z załącznikiem , planem pracy Rady na 2015 r. Plan pracy Rady był omawiany na komisjach Rady i ma stanowić podstawę do sporządzenia planów pracy Komisji na 2015 r.

Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -  0   wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę 0007.III.13.2014 w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Radni w głosowaniu:
za -   14     przeciw -   0   wstrzymało się   -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.III.14.2014  w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk.  Propozycja wynagrodzenia Burmistrza Miasta była przedyskutowana na posiedzeniu Komisji. W wyniku dyskusji  projekt uchwały został przegłosowany , 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Radni w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.III.15.2014  w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przypomniała, że zgodnie z przyjętym Statutem, kandydatów do Złotoryjskiej Rady Seniorów typuje m.in. Rada Miejska. Spośród radnych, którzy spełniają wymagania  statutowe  jest radny Franciszek Słaby. Radny Franciszek Słaby wyraził zgodę na reprezentowanie Rady Miejskiej w Złotoryjskiej Radzie Seniorów.
Rada w głosowaniu:
za -    14    przeciw -   0     wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.III.16.2014  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Złotoryi do Złotoryjskiej Rady Seniorów.

AD. 4  - ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  odpowiadając na zgłoszone zapytania i wnioski wyjaśnił, co następuje:
1.W dniu 29.12.20914 r. uprawomocniła się decyzja w sprawie podziału geodezyjnego muru przy Kościele Św.Jadwigi . Przejęcie przez miasto muru
powinno nastąpić w okresie 2-3 m-cy. Pozwoli to na remont muru  przyklasztornego.
2. Na ul. Jerzmanickiej jest specyficzny grunt tzw. „kurzawka”, która ciągle osiada. Nawozimy  szutrem tą drogę często ale grunt osiada sukcesywnie.
3. Odpady wielkogabarytowe  - należy zgłaszać ich wywózkę do Wydziału 
Gospodarki Odpadami.
4. Jeżeli chodzi o ul. Monte Cassino to przyjęto założenie, że do działek na tych nieruchomościach chcemy zorganizować dojazd od ul. Polnej.  Liczne awarie  zmuszają nas do zabezpieczenia drogi  i całkowitego załatwienia problemu.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  odpowiedział radnemu Banaszkowi, że same kamery na ul. Joannitów sprawy nie załatwią, bo pijący przeniosą się w inne miejsce. Na ul. Piłsudskiego mamy ten sam problem. Myślę, że częstsze kontrole Straży Miejskiej i Policji odnieść powinny skutek. Sprawa ścieków z Przedszkola na ul. Staszica  zostanie sprawdzona. Jeżeli chodzi o stan klatek schodowych ( problem poruszony przez radną Zawiślak) w budynkach na ulicy Mickiewicza i Piłsudskiego, musimy ustalić jaka jest skala problemu. 

Radny Andrzej Kocyła   zapytał , czy są plany odnośnie kotłowni na ul. Słowackiego?
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski -  wyjaśnił, że  grunt pod kotłownią jest Skarbu Państwa, natomiast obiekt kotłowni jest własnością WPEC-u.

Radca Prawna Barbara Szynkowska  w odpowiedzi na wniosek radnego Józefa Banaszka w sprawie zarządzania mieniem komunalnym przez Radę wyjaśniła przytaczając art.  30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, że zarządzanie mieniem komunalnym należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta. Tak więc ustawa  wyraźnie wskazuje, kto jest dysponentem mienia komunalnego.
Inną sprawą jest informowanie Rady o  podejmowanych decyzjach  dotyczących mienia komunalnego.

AD. 5 -  SPRAWY RÓŻNE.

O godz. 12.15  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach do godz. 13.30. 

O godz. 13.30 rozpoczęła się  druga, uroczysta część sesji Rady Miejskiej.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych miasta, organizacji, związków , duchowieństwa, stowarzyszeń i zakładów pracy  otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. 
Podziękowała , w imieniu Rady,  za przybycie. Złożyła życzenia w związku z nadchodzącym  nowym rokiem2015 . Mijający 2014 rok był trudnym i ciężkim rokiem dla wszystkich Polaków i ludzi na świecie. Życzmy więc sobie abyśmy w roku przyszłym mogli powiedzieć, że osoby były  na właściwym miejscu i działały na rzecz mieszkańców Złotoryi. Życzyła również mieszkańcom spełnienia wszystkich marzeń od tych  najmniejszych do tych dużych,  szczęścia rodzinnego i samych sukcesów.

Następnie głos zabrał  Burmistrz Miasta Robert Pawłowski.  Ten rok był bardzo szczególny – powiedział.  Odbyły się wybory samorządowe, wybrana została nowa Rada . Moim założeniem było aby przejście miedzy jednymi a drugimi radnymi odbyło się w sposób płynny. I tak się też stało. Złożył życzenia dalszej, dobrej współpracy.  Zadowolenie z pracy usatysfakcjonuje wszystkich.

Następnie głos zabrała Naczelnik Urzędu Skarbowego Małgorzata Banaszek, która oprócz życzeń noworocznych poinformowała zebranych o wchodzących z dniem 1 stycznia 2015 r. nowych zasadach elektronicznego rozliczania się z podatków przez podmioty gospodarcze.

O godz. 14-tej  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.
Zaprosiła uczestników sesji do sali nr 10 na słodki poczęstunek.
                                         

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokólant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.III.2014 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.01.2015 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.02.2015 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 44