Uchwała Nr XXXIV / 226 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.


  Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


I. Zasady przeprowadzania konsultacji.

§ 1.

Konsultacje przeprowadza się w sprawach:
1. Dla których z mocy ustawy wynika obowiązek przeprowadzania konsultacji
2. W pozostałych sprawach ważnych dla gminy

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się:
1.Z inicjatywy własnej burmistrza.
2.Na wniosek Rady Miejskiej.
3.Na wniosek 10% osób upoważnionych do udziału w konsultacjach.
4.We wniosku, o którym mowa w ust.3 wnioskodawcy obowiązani są wskazać imię
      i nazwisko oraz dokładny adres osoby ich reprezentującej.

§ 3.

1.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy posiadający czynne prawo wyborcze.
2.Konsultacje odbywają się w sposób jawny i są ważne bez względu na frekwencję.

§ 4.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

I.Tryb przeprowadzania konsultacji.

§ 5.

      1.   Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Rada Miejska w formie uchwały.
2.   Uchwała o przeprowadzeniu konsultacji powinna zawierać:
           1/ przedmiot konsultacji,
           2/ terytorialny zasięg konsultacji,
           3/ sposób przeprowadzenia konsultacji,
           4/ termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

§ 6.

Uchwały Rady Miejskiej o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w lokalnej prasie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

1.Konsultacje przeprowadzają komisje powołane przez burmistrza w formie zarządzenia.
2.W zarządzeniu o powołaniu komisji, burmistrz wskazuje komisje wiodącą, która zbierze wyniki cząstkowe z poszczególnych komisji celem ustalenia wyniku końcowego.
3.W przypadkach uzasadnionych małym zasięgiem terytorialnym konsultacji może być powołana tylko jedna komisja.

§8.

1.Po zakończeniu konsultacji komisje, o których mowa w § 7 ust.1 sporządzają protokół zawierający liczbę:
1/ osób uprawnionych do udziału w konsultacjach,
2/ osób, które wzięły udział w konsultacjach,
3/ oddanych głosów „za” i „przeciw” w przedmiocie konsultacji.
2.Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
3.Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu przewodniczący komisji przekazuje go komisji wiodącej, o której mowa w § 7 ust.2.
4.Wyniki konsultacji podaje burmistrz do publicznej wiadomości.

* Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2005r. PN.II.0911-1/384/05, stwierdzajace nieważność §7 i §8 ust. 1, 2 i 3.

§ 9.

Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi gmina.


III. Postanowienia końcowe.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


         Przewodniczący
         Rady Miejskiej

                 Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 226 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:23.08.2005 09:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 126