Uchwała Nr 0007.IV.20.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz.594  z  późn. zm.) i art. 41   ust. 1-2 i art.182 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356  z  późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Burmistrz Miasta Złotoryja przedstawi Radzie Miejskiej w Złotoryi roczne sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, które będzie częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za rok 2015, w terminie do 31 marca 2016 r.
                                                                  
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.   

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IV.20.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.02.2015 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.02.2015 10:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 83