Uchwała Nr 0007.IV.24.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 stycznia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i warunków  sprzedaży tych napojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.),  Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale  Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i warunków  sprzedaży tych napojów wprowadza się zmianę  § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

- W celu stworzenia rodzicom lub opiekunom lepszych warunków do przygotowania dzieci i młodzieży do życia w trzeźwości, do wychowywania ich w otoczeniu wolnym od negatywnych zachowań wynikających ze  spożywania napojów alkoholowych a także  w celu zapewnienia mieszkańcom spokoju, poczucia bezpieczeństwa i porządku w miejscu zamieszkania i wypoczynku, wprowadza się :
1. Stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach nie objętych ustawowym zakazem spożywania tych napojów:
a) w częściach wspólnych i na podwórkach wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
b) na terenach obiektów i boisk sportowych,
c) na skwerach służących mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji,
d) na placach zabaw dla dzieci i młodzieży.
2. Stały zakaz sprzedaży lub podawania i spożywania napojów alkoholowych w wolnostojących obiektach budowlanych zlokalizowanych w granicach strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej określonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Złotoryja, gdy odległość obiektu mierzona od  najbliższej ściany do granicy działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym jest mniejsza niż 8 metrów. Zakaz nie dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonej w formie sklepu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IV.24.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.02.2015 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.02.2015 11:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 81