wersja do wydruku Wiesława Lis 16.07.2003 09:21

Regulamin Rady Miasta

R E G U L A M I N
RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTORYI

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin określa tryb działania Rady, sposób obradowania na sesjach, podejmowanie uchwał przez Radę, tryb działania komisji Rady.

§ 2.

 1. Rada Miejska działa na sesjach.
 2. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady Miejskiej, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Rada może żądać od  Burmistrza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy wszelkich sprawozdań i wyjaśnień oraz sprawdzać bezpośrednie  wykonanie uchwał
 4. Rady i stan majątku gminy.


§ 3.

Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie terytorialnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw.

§ 4.

 1. Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi mogą być także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie przewidzianym w § 7 regulaminu.

§ 5.

Rada Miejska może odbywać sesje zwoływane bez względu na plan pracy Rady na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu Rady.

§ 6.

 1. Na ostatniej sesji w roku, Rada na wniosek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy, sposoby jego realizacji w następnym roku.
 2. Rada w każdym czasie może dokonać zmian  i uzupełnień planów pracy wskazanych w ust.1.


II. Przygotowanie sesji.

§ 7.

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
 2. Porządek obrad przygotowuje Przewodniczący Rady w oparciu o plan pracy Rady, wnioski Burmistrza, komisji Rady i radnych.
 3. O terminie i miejscu sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad.
 4. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad i załączyć projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
 5. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust.3 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalania porządku obrad.

§ 8.

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem może ustalić szczegółową listę osób zaproszonych na sesję. Osoby zaproszone wymienia się w dokumentach do wiadomości radnych.
 2. W obradach sesji winni uczestniczyć: sekretarz gminy, skarbnik gminy, naczelnicy wydziałów. Poza tym w obradach mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Rady.

§ 9.

W dniach obrad sesji na maszt przed siedzibą Rady wciągana jest flaga Miasta.

§ 10.

 1. Burmistrz jest obowiązany udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w pracach Rady, radnych, komisji Rady oraz w przygotowaniu sesji.
 2. Obsługę Rady prowadzi 1-osobowe stanowisko podlegające merytorycznie Przewodniczącemu Rady.

 III. Obrady

§ 11.

Sesje Rady są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 dni przed sesją w sposób przyjęty zwyczajowo ( tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, prasa lokalna, internet).

§ 12.

Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych /quorum/ chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 13.

 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnych można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
 2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nie przewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Miejskiej właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§ 14.

 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
 2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia lub bez należytego usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§ 15.

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka  Przewodniczący Rady.
W razie jego nieobecności lub gdy zachodzi taka potrzeba zastępuje go Wiceprzewodniczący.

§ 16.

 1. Podczas obrad sesji Przewodniczący zakłada insygnia swojej funkcji tj. srebrny łańcuch z miniaturką herbu Miasta. Wizerunek insygniów stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.
 2. W czasie szczególnie uroczystej sesji Przewodniczący obrad ubiera togę, której wzór określa załącznik Nr 2 do regulaminu.

§ 17.

 1. twarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „otwieram sesję Rady Miejskiej w Złotoryi.”
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum  stosuje odpowiednio przepis § 14 regulaminu.

§ 18.

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad.
 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny, Burmistrz lub jego zastępca.
 3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być  odczytywany w toku sesji.
 4. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1-3 Rada uchwala porządek obrad sesji.

§ 19.

 1. W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłoszenie interpelacji przez radnych.
 2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winny być    sformułowane jasno i zwięźle.
 3. W miarę możliwości Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacje. W razie nie udzielenia odpowiedzi na sesji należy udzielić radnemu wyjaśnienia na piśmie w terminie dwutygodniowym.
 4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce Przewodniczącego obrad w czasie sesji lub jeszcze przed jej rozpoczęciem.
 5. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

§ 20.

 1. Porządek obrad zwyczajnej sesji winien obejmować sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady.
 2. Sprawozdanie składa Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba, a w przypadku sprawozdania komisji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

§ 21.

 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

§ 22.

 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do tematu głównego.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają prowadzeniu sesji, Przewodniczący przywołuje radnego do porządku a gdy przywołanie nie przyniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Postanowienie ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.
 5. Przewodniczący pilnuje wyczerpania porządku obrad, przeprowadza głosowanie  jawne, rozstrzyga wątpliwości regulaminowe.
 6. Od rozstrzygnięcia Przewodniczącego przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzygają radni zebrani na sesji.

§ 23.

 1. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienia radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.
 2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:
  • stwierdzenia quorum,
  • zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
  • zakończenia dyskusji i podjęcie uchwały,
  • zamknięcia listy mówców,
  • ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
  • przeliczenia głosów,
  • w sprawie przestrzegania regulaminu obrad,
  • przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,
  • przejścia do porządku dziennego,
  • odesłania do komisji,
  • głosowania bez dyskusji,zmiany kolejności porządku obrad,
  • zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania.
 3. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie i rozstrzyga zwykłą większością głosów z tym, że zmiany w porządku obrad wymagają bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady.

§ 24.

 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady, przy czym przepis § 22 stosuje się odpowiednio.
 2. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 25.

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy dyskusję, wypowiadając formułę: „zamykam sesję Rady Miejskiej w Złotoryi.”
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 26.

 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej większością głosów.
 3. Uchwały umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 27.

 Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 28.

 1. Z każdej sesji protokół sporządza inspektor biura Rady a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego w porozumieniu z Burmistrzem pracownik Urzędu.
 2. Za zgodą Rady obrady mogą być rejestrowane za pomocą środków audiowizualnych.
 3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych ,oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
 4. Odpis protokołu z kopiami uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Burmistrzowi, a wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań.
 5. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie biura Rady oraz na następnej sesji.
 6. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta.
 7. Jeżeli wniosek wskazany w ust.6 nie będzie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady.

§ 29.

 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
  1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, wnioskodawców uchwał, wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego i protokolanta
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3. nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
  4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  5. uchwalony porządek obrad,
  6. przebieg obrad a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”
  8. podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół
 2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

IV. Uchwały.

§ 30.

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały.

§ 31.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy .

§ 32.

 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni w liczbie co najmniej 5, Burmistrz oraz komisje Rady.
 2. Projekt uchwały, odpowiadający wymogom zawartym w § 34, powinien być przekazany na piśmie do biura Rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu w porządku obrad sesji Rady. Przewodniczący ma obowiązek przekazać projekt uchwały do odpowiedniej komisi Rady, a także do Burmistrza w celu uzyskania opinii.
 3. Opinie, o których mowa w ust.2 odczytywane są na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.
 4. Po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwały, której projekt nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ust.2, radny lub Burmistrz może wnieść o jego odesłanie do odpowiedniej komisji Rady, a także do Burmistrza w celu zaopiniowania. Wniosek taki, prowadzący obrady poddaje pod głosowanie. Odrzucenie przez Radę wniosku o odesłanie w celu zaopiniowania, oznacza zgodę Rady na rozszerzenie porządku obrad o tę sprawę.

§ 33.

Uchwały Rady powinny zawierać przede wszystkim:

 1. datę i tytuł,
 2. podstawę prawną,
 3. dokładną merytoryczną treść uchwały,
 4. określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
 5. termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

§ 34.

Uchwałę Rady podpisuje Przewodniczący obrad.

§ 35.

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji /cyframi rzymskimi/, kolejny numer uchwały / cyframi arabskimi / i rok podjęcia uchwały.

§ 36.

 1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji w biurze Rady.
 2. Odpisy uchwał powinny być w ciągu 7 dni po odbyciu sesji przekazane Burmistrzowi.
 3. Odpisy uchwał Burmistrz przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.
 4. Treść uchwał podaje się do publicznej wiadomości.

§ 37.

Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

§ 38.

Burmistrz przedstawia właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz
uchwałę o nie udzieleniu Burmistrzowi  absolutorium w terminie 7 dni od ich podjęcia.

V. Komisje Rady.

§ 39.

 1. Rada powołuje komisje stałe i doraźne w celu pomocy w realizacji swoich zadań.
 2. Komisje Rady podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą w wykonywaniu jej zadań.
 3. Do zadań komisji stałych należy:
  1. kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie spraw dla których komisja została powołana,
  2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz przedkładanych przez członków komisji,
  3. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady,
  4. kontrola wykonywania uchwał Rady.
 4. Zakres działania komisji nie stałych (doraźnych) określa Rada w uchwale o ich powołaniu.
 5. Radny może pracować w kilku komisjach stałych Rady.

§ 40.

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia oraz mogą wyłaniać podkomisje i zespoły robocze.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami Rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze Miasta.
 3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie do uchwalenia.
 4. Komisje mogą opiniować sprawy nie wymagające uchwał i nie zastrzeżone do wyłącznej właściwości Rady. Opiniowane sprawy komisja przedkłada do wiadomości radnych na najbliższej sesji. Opinie komisji w tych sprawach nie są wiążące dla Rady.
 5. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący komisji lub jego zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady nadzorujący pracę komisji w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenia Radzie sprawozdania z działania w ciągu 7 dni.

§ 41.

 1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub jego zastępca, przy czym uprawnienia zastępcy dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy komisji.
 2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji oraz przez swych członków badających  w terenie poszczególne sprawy.
 3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powołania podkomisji i zespołów komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działając w oparciu o plan pracy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.
 4. Z każdego posiedzenia komisji Przewodniczący lub inny wyznaczony członek komisji sporządza ustalenia i wnioski dołączając do nich listę obecności. Dokumenty te przechowywane są na stanowisku d/s obsługi Rady.
 5. Protokół z obrad komisji podpisuje Przewodniczący komisji i protokolant.

§ 42.

Przewodniczący stałych komisji Rady oraz zespołów doraźnych powoływanych przez Radę składają co najmniej raz w roku sprawozdanie z działalności.

§ 43.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

VI. Radni.

§ 44.

 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Miejskiej, pracach komisji do których zostali powołani.
 2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:
  • informowanie wyborców o stanie Miasta,
  • konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
  • propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
  • informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
  • przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Miasta.

§ 45.

 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń i innych prac komisji  spraw, które uważają za pilne i społecznie uzasadnione.
 2. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą ,za pośrednictwem Burmistrza.
 3. Radni mają prawo kierować do Burmistrza interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§ 46.

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach, posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego komisji.
 3. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować obywateli Miasta w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Miasta i jego mieszkańców.

§ 47.

 1. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.
 2. Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy. Może również udzielić „regulaminowego ostrzeżenia”.

§ 48.

 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu przez Radę "regulaminowego upomnienia".
 2. W sprawie wskazanej w ust.1 Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia Radzie wyjaśnień.

§ 49.

 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust.1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada winna wysłuchać radnego
 4. Uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 zapadają zwykłą większością głosów.

§50.

 1. Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym  jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady.
 2. Zasady określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do członków komisji, zespołów doraźnych i konsultacyjnych spoza Rady oraz zaproszonych na sesję organów jednostek pomocniczych.

§ 51.

 1. Przewodniczący Rady wystawia radnym legitymacje upoważniające do pełnienia funkcji radnego. Wzór legitymacji zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.
 2. Burmistrz  udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.
 3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.


 VII. Tryb  głosowania.

§ 52.

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 53.

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza i ogłasza jego wyniki Przewodniczący obrad.
 3. Głosy przelicza protokolant.

§ 54.

 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady  oraz w  innych przypadkach określonych przepisami szczególnymi.
 2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
 3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
 4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.
 5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.
 7. Głosowanie imienne odbywa się po przegłosowaniu wniosku formalnego w tej sprawie.

§ 55.

 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę  głosowania nad pozostałymi wnioskami.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

§ 56.

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów „za”.
 2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, iż wniosek lub kandydatura przechodzą tylko wtedy, gdy otrzymały 50% 1 głosów „za” przy parzystej liczbie ważnie oddanych głosów, albo gdy otrzymały jeden głos więcej od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się „ przy nieparzystej liczbie ważnie oddanych głosów.

§ 57.

 1. Rada przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie z wykonania budżetu i działalności finansowej gminy.
 2. Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem, o którym mowa w ust.1, Rada  decyduje o absolutorium dla Burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 58.

Rada podejmując uchwałę o absolutorium bierze pod uwagę wyłącznie sprawozdanie z wykonania budżetu i działalności finansowej gminy w danym roku budżetowym.


VIII. Wspólne sesje Rad Gmin.

§ 59.

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami gmin w szczególności dla rozpatrzenia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad gmin.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wszystkich gmin.

§ 60.

 1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej gminy.
 2. W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego sesji.
 3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin biorące udział we wspólnej sesji, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi - stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.


IX. Postanowienia końcowe.

§ 61.

Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Rady Miasta
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Wiesława Lis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2003 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.12.2015 23:32 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
21.12.2015 23:18 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
16.07.2003 09:21 Edycja dokumentu (Wiesława Lis)
16.07.2003 09:14 Edycja dokumentu (Wiesława Lis)
16.07.2003 09:11Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - Legitymacja Radnego"
(Wiesława Lis)
16.07.2003 09:11Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1 -
insygnia" na "Załącznik nr 1 - Insygnia"
(Wiesława Lis)
16.07.2003 09:10Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - Toga"
(Wiesława Lis)