Uchwała Nr XXXIV / 230 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
 z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńczo – wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, opiekuńczo – wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1.nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja;
2.szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja;
3.Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Złotoryja;
4.dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.

§ 3.

Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej             jednego roku.

§ 4.

1.Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, utworzonego w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.


2.Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, przyznawane są nagrody organu prowadzącego Burmistrza oraz nagrody Dyrektora Szkoły.

3.Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli:
1)30% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Burmistrza
2)70% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Dyrektora Szkoły

§ 5.

Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 2, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 6.

Wysokość nagrody organu prowadzącego ustala corocznie Burmistrz, a wysokość nagrody dyrektora – dyrektorzy szkół.

§ 7.

1.Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:
1)w stosunku do nauczyciela:
a)dyrektor
b)rada szkoły
c)rada pedagogiczna
d)rada rodziców
e)związki zawodowe
2)w stosunku do dyrektorów szkoły:
a)Burmistrz
b)Sekretarz Miasta
c)Główny Specjalista ds. oświaty
d)rada szkoły
e)rada pedagogiczna
f)rada rodziców
g)związki zawodowe
2.Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły może wystąpić:
1)dyrektor
2)rada pedagogiczna
3)rada rodziców
4)rada szkoły
5)związki zawodowe
3.Wnioski o nagrodę Burmistrza i Dyrektora Szkoły podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
4.Wnioski o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej powinne być złożone        w terminie do 20 września każdego roku, odpowiednio:
1)w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi
2)w sekretariacie szkoły.
5.Wniosek składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
6.Nauczyciel, dyrektor, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych.
7.Nagrodę można otrzymać co roku.

§ 8.

Nagroda Burmistrza przyznawana jest dyrektorom, którzy spełniają co najmniej 4                          z poniższych kryteriów:
1)wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczo – wychowawczego szkoły, poparte wysoką oceną pracy;
2)zapewnienie uczniom i pracownikom pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3)prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi, mieniem placówki;
4)skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
5)kierowana placówka osiąga wysokie oceny nadzoru pedagogicznego i innych organów kontroli;
6)uczniowie osiągają wysokie wyniki w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych;
7)kierowana placówka współpracuje z placówkami podobnego typu za granicą;
8)są podejmowane skuteczne działania na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki;
9)doskonalenie własnego warsztatu pracy, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
10)inspirowanie nauczycieli i stwarzanie im sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji;
11)kierowana placówka uczestniczy w działaniach promujących gminę;
12)zapewnia dobrą atmosferę w zespole pracowników, umiejętnie rozwiązuje konflikty.

§ 9.

Nagrody Burmistrza i dyrektorów są przyznawane nauczycielom na podstawie spełniania przynajmniej 4 z wymienionych kryteriów:
1)posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej;
2)uczniowie osiągają wyższe niż przeciętne wyniki dydaktyczne;
3)podejmuje dodatkowe zadania na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i osiąga wymierne efekty;
4)opracowuje i wdraża nowatorskie rozwiązania pedagogiczne, własne programy, eksperymenty;
5)osiąga wymierne efekty w pracy z uczniem zdolnym oraz z dziećmi o specyficznych trudnościach edukacyjnych;
6)skutecznie rozwiązuje trudne problemy wychowawcze;
7)promuje szkołę i gminę poprzez:
a)organizowanie imprez okolicznościowych,
b)współpracę ze szkołami podobnego typu w kraju i za granicą;
8)uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych, co najmniej szczebla powiatowego.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr 35/97 Zarządu Miasta Złotoryja z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Złotoryja oraz trybu składania wniosków.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


                 Przewodniczący
                  Rady Miejskiej

                           Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 230 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągni
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 76