Protokół Nr 0002.IV.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 29 stycznia 2015 r.

Na podstawie ar. 20 ustawy o samorządzie  gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30  otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.  Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych przy których Rada może obradować  i podejmować uchwały ( nieobecny usp. radny Bogdan Łoś).
Następnie przywitała obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską,  Pełnomocnika ds. Uzależnień  Ewę Mikus oraz lokalne media.

Rada w głosowaniu: za – 14     przeciw -  0    wstrzymało się – 0  przyjęła Protokół Nr 0002.III.2015 z sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów. Projekt uchwały  otrzyma nr roboczy 4.8.
Następnie przeczytała uzasadnienie  do wniosku, którego treść stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz,  w imieniu Komisji, z której inicjatywy projekt powstał, odczytał treść projektu uchwały.

Rada w głosowaniu:   za 14 -   przeciw -  0   wstrzymało się -   0  wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 4.8.

Radni przegłosowali porządek obrad sesji : za -    14     przeciw -   0   wstrzymało się – 0 , który przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.III.6. 2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
- w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
- w sprawie uchwalenia ”Planu gospodarki  niskoemisyjnej miasta Złotoryja”,
- w sprawie przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020,
- w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok,
- zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów.
5. Odpowiedzi na wnioski , interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację złożył  Burmistrz Miasta Robert Pawłowski, który powiedział:

Wydział Gospodarki Odpadami
1. Została podpisana umowa z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi na zadanie pn „Zbieranie z terenu miasta Złotoryi i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie”, umowa obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.
2. Podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi na zadanie pn.”Transport odpadów budowlanych, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pielgrzymce”
3. Zawarto umowę z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o w Pielgrzymce na zadanie dotyczące odbioru gruzu, oraz odpadów wielkogabarytowych
4. Podpisano umowę z Pogotowiem Sanitarno-Epidemiologicznym „NOVISTA” na zadanie pn” Odbiór, transport i utylizacja przeterminowanych lekarstw
5. rozpoczęto weryfikację złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem ilości osób zamieszkałych, a zameldowanych w nieruchomości

Wydział Mienia
1. Zdemontowano  świąteczną iluminację świetlną i  choinkę.
2. Zawarto umowy na:
-  serwis parkomatów,
-  konserwację monitoringu,
-  noclegowanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami  ze schroniskiem dla zwierząt w Legnicy,
-  opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt,
-  na pomoc weterynaryjna dla zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych,
-  wykonanie przeprowadzek eksmisyjnych i opróżnianie pustostanów,
-  obsługę kotłowni gazowej w budynku Rynek 42,
-  usuwanie zwłok zwierząt z terenu miasta, 
2. Wykonano eksmisję dłużników z lokalu przy ul. Garbarskiej do lokalu socjalnego przy                ul. Łąkowej.
3. Polubownie załatwiono sprawę przeprowadzenia się dłużników z lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego do lokalu socjalnego przy ul. Łąkowej -bez wszczęcia procedury komorniczej, co pozwoliło na ograniczenie kosztów wynikających z wszczęcia procedury komorniczej – około 5.000 zł (był wydany wyrok o eksmisję).
4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę systemu ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Żeromskiego nr 11 ( w związku z podłączeniem do miejskiej sieci c.o.)
5. Złożono do Sądu Rejonowego  w Złotoryi   trzy   pozwy w związku z zaległościami czynszowymi.
6 .Prowadzona jest weryfikacja złożonych 357 ankiet do wniosków o przydział  mieszkania komunalnego.
7. Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż dwóch lokali oraz wynajem czterech lokali przy ul. Szkolnej.

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
1. Sporządzono i podpisano zweryfikowany plan zmiany aglomeracji złotoryjskiej.
2. Ogłoszono I przetarg ustny na dzierżawę na 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej ograniczony do osób, które wzniosły budynek na dzierżawionym gruncie - dz. nr 148/24 obr. 2 miasta Złotoryi położona przy ul. Wojska Polskiego.
3. W Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Odział w Legnicy dokonano rozliczenia pożyczki dla zadanie pn. budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi” (pożyczka w kwocie 80 200 zł).
4. Przygotowano wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – etap II”.
5. 16.01.2015r. przekazano do użytkowania inwestycję budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi”.  

Wydział Funduszy Zewnętrznych
1. Przygotowano zmiany do projektu Stadionu Miejskiego w Złotoryi na podstawie uzgodnień poczynionych podczas spotkania w Urzędzie Miejskim z działaczami sportowymi ZKS Górnik oraz konsultacji z trenerami lekkoatletycznymi.
2. Przygotowano wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Złotoryi.
3. Złożono oświadczenia o nie generowaniu dochodu do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013.
„Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego"
„Renowacja XV – wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi”
„Informatyzacja Gminy Miejskiej w Złotoryi poprzez budowę systemu elektronicznej administracji zmierzającej do powstania e – usług publicznych”
,,Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej”
"Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi – jako elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów”
„Rozwój aktywnych form turystyki  w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa”
„Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”
„Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap I – rewitalizacja ulic: Basztowej,  Niepodległości,  Joannitów, Piłsudskiego, Krasickiego, Chopina, Klasztorna w Złotoryi”
„Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap II  rewitalizacja placu Rynek  oraz ulicy Górnej  w Złotoryi”
4. Poczyniono przygotowania do kontroli z art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, art. 60 lit. B Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 – ustalającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Spójności, oraz §17 umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 200-2013. 
Kontrola związana jest z projektem pn. „Dom Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz”, oraz działania „Transgraniczna Akademia Umiejętności” w tym projekcie. 
5. Złożono wniosek o płatność nr 6 za okres od 01.06.2014 – 31.08.2014 r. w ramach projektu „ Dom Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz”. 
6. Wystosowano pisma do jednostek współpracujących, oraz wydziałów Urzędu Miejskiego, dot. udzielenia informacji na temat sytuacji w mieście. Na podstawie zebranych informacji opracowany zostanie Lokalny Program Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2014-2020. 
7. Przygotowano projekt uchwały dotyczący Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie opracowanego planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja.
8. W dniu 26.01.2015 r. na Komisji Gospodarczej przedstawiono opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, oraz zarys potrzeb opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Złotoryja na lata 2014-2020.  
9. Przekazano raport za 2014 rok do Ministerstwa Zdrowia dot. wywiązania się beneficjenta 
z warunków umowy po zakończeniu realizacji projektu pn. „Zespół otwartych stref 
Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”
10. Zorganizowano Mobilny Punkt Informacji Europejskiej we współpracy z UMWD.
11. Nastąpił przegląd techniczny boisk przy ul. Lubelskiej. 

Wydział Spraw Społecznych
1. Zorganizowano spotkania Burmistrza z przedstawicielami środowisk sportowych: jedno poświęcone zmianom w projekcie stadionu Miejskiego, drugie w sprawie opracowania kryteriów przyznawania środków na działalność klubów i stowarzyszeń sportowych.
2. Odbyło się pierwsze posiedzenie Złotoryjskiej Rady Seniorów (Przewodniczącą została Pani Stanisława Chaim).
3. Przygotowywano Kalendarza Imprez Miejskich.
4. Rozliczono dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
5. Rozpoczął się kolejny etap programu 50+.
6. Rozstrzygnięto plebiscyt na „Mistrza Sportu Miasta Złotoryja”. Został nim maratończyk Robert Kuriata. Oficjalne ogłoszenie wyników i przyznanie wyróżnienia nastąpi  na Gali Mistrzów Sportu w Legnicy.
7. Przygotowano dokumentację do programu „Umiem pływać” i „Multisport” w celu pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Wydział Obsługi Urzędu
1. Zaktualizowano rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z ich skanami.
2. W Biuletynie Informacji Publicznej rozpoczęto publikowanie Zarządzeń Burmistrza Miasta wraz ze skanami.

Wydział Budżetu i Finansów
1. Wydział pracował nad finansowym zamknięciem starego roku.
2. Sporządzono sprawozdania finansowe.
3. Przeprowadzono analizę i weryfikację deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Dział Informatyki
1. Pomiędzy 19 a 23 stycznia 2015 roku rozpoczął się egzamin z Systemu Rejestrów Państwowych. Przystąpili do niego pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy będą obsługiwać aplikację ŹRÓDŁO. Wszyscy Pracownicy zaliczyli egzamin pozytywnie.
2. Przygotowano rozwiązanie informatyczne dla wprowadzenia indywidualnych numerów kont bankowych dla „podatku od nieruchomości”, każdy mieszkaniec zostanie poinformowany o nowym numerze konta na decyzji, która zostanie mu doręczona w lutym.
3. W styczniu została przeprowadzona konserwacja kamer monitoringu miejskiego wraz z myciem kloszy każdej kamery.
4. Na stronie miejskiej zlotoryja.pl w styczniu zostały uruchomione dwie sondy: „Mistrz Sportu Miasta Złotoryi 2014 roku” oraz „Kto Twoim zdaniem powinien wystąpić na Dniach Złotoryi - 2015 r.”
5. Na stronie miejskiej zlotoryja.pl został uruchomiony moduł „Zadaj Pytanie Burmistrzowi” – udzielono do tej pory 99 odpowiedzi.

Dział Oświaty
1. Sporządzono i podpisano umowy na dotacje na rok 2015 dla przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja tj. Przedszkole Niepubliczne im. Misia Uszatka i Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek”;
2. Rozliczono dotacje za rok 2014 tj.
- Rządowy program „Wyprawka szkolna 2014”; 
- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych; 
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; 
- rozliczono dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; 
- rozliczono dotację celową w zakresie wychowania przedszkolnego; 
3. W związku z trwającymi od 19.01 do 30.01 feriami zimowymi w szkołach - został opracowany harmonogram zagospodarowania czasu wolnego w czasie trwania ferii zimowych – w każdy dzień w każdej szkole odbywają się zajęcia dla uczniów;
4. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum w sprawie projektu współpracy pomiędzy placówkami  w roku szkolnym 2014/2015;
5. W celu racjonalizacji zakupów materiałów i środków czystości, w każdej placówce oświatowej, w której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja zostało ogłoszone zaproszenia do składania ofert.
6. Opracowano ankietę dla rodziców klas VI szkół podstawowych. Ankieta na celu poznanie preferencji i potrzeb rodziców i uczniów w celu podjęcia dalszego etapu kształcenia. 

Straż Miejska
1. Zabezpieczono imprezę masową – Finał Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej. 
2. Dokonano kontroli pustostanów.
3. Przeprowadzono działanie  kontrolne związane z Ogólnopolskim Spisem Osób Bezdomnych.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Rozpoczęto rozbiórkę starego budynku na zapleczu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
2. Przedsiębiorstwo opublikowało rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznych.
3. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja odwołała pana Jarosława Bielakowicza z funkcji Zastępcy Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego i powołała w to miejsce pana Pawła Macugę.

ZOKiR
1. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji włączył się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej.
Pozostałe prace i wydarzenia
1. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców ze śródmieścia.
2. Odbyło się spotkanie z animatorami grup rekonstrukcyjnych z epoki napoleońskiej oraz z panią Wójt Krotoszyc na temat wspólnej organizacji pikniku napoleońskiego w Złotoryi.
3. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz RPK wzięli udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Warta Bolesławiecka oraz z Prezesem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Warcie Bolesławieckiej na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Lubkowie w celu zapoznania się z gospodarką odpadami komunalnymi prowadzoną na terenie Gmina Warta Bolesławiecka.
4. Dwukrotnie spotkałem się z przedstawicielami mieszkańców protestujących przeciwko planowanej inwestycji na ul. Górnej. W wyniku rozmów zapadła decyzja o zorganizowaniu spotkania inwestorów z mieszkańcami. Spotkanie odbędzie się 11 lutego w ZOKiRze o godzinie 17.00.
5. Rozpoczęły się rozmowy w sprawie organizacji Dni Złotoryi.
6. Odbyły się indywidualne spotkania z wójtami i burmistrzami ziemi złotoryjskiej.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Adam Bartnicki zapytał o możliwości dofinansowania przez Urząd Miejski zakupu radiowozu dla policji. Sprawę tą poruszyłem już na komisji Budżetu i Finansów, chodzi o 10 tys. zł. Od kilku lat w zakupie samochodu dla policji uczestniczą gminy z powiatu złotoryjskiego.  Wsparcie policji pozwoli na lepsze  funkcjonowanie w terenie.  Sprawny radiowóz to sprawne funkcjonowanie  w terenie.
Radny Janusz Markiewicz poruszył następujące sprawy:
1. Oświetlenie ulicy Staszica. Należy zwrócić się do Zarządu Dróg i Kolei o wymianę  lamp na takie jakie są w Legnicy. Oświetlenie należałoby wzmocnić 
koło hotelu, przy przedszkolach itd.
2. Czy teren na ul. Sikorskiego, tam gdzie ziemia się zapadła można objąć 
rewitalizacją?
3. Kiedy będzie wypłacona obiecana podwyżka dla pracowników samorządowych?
4. Zastanawiałem się nad możliwością odpracowywania zadłużeń mieszkańców wobec miasta. Miasto Legnica realizuje taki program. Czy jest możliwość  zorganizowania   w naszym mieście prac porządkowych i włączenia do nich
dłużników ?

Radny Leszek Antonowicz zapytał, czy w tym roku będzie organizowane spotkanie  Burmistrza Miasta  z dziećmi i młodzieżą z Klubów sportowych. Spotkania takie, integrujące dzieci i młodzież sportową, odbywały się od kilku lat w miesiącu lutym.

Radna Agnieszka Zawiślak   poprosiła o podjęcie decyzji w sprawie zorganizowania placu zabaw dla dzieci na ul. Łąkowej. Poinformowała również, że dwóch radnych , a mianowicie Andrzej Kocyła i Marcin Gagatek, zorganizowali warsztaty samoobrony dla kobiet.

Radny Józef Banaszek   jak powiedział, wraca do tematów z poprzedniej sesji:
1. Konieczność uporządkowania szafy telekomunikacyjnej na Rynku /wystają kable/,
2. Sprawa skrzynek pocztowych, które poznikały z terenu miasta.  Natomiast koło Urzędu Pocztowego są 3 skrzynki. Czy nie można chociaż 1 przenieść na Rynek, gdzie jest najwięcej ludzi.
3. Sprawa ścieków, które płyną rzeczką na ul. Staszica, koło przedszkola.
4. Na początku ubiegłej kadencji była zgłoszona sprawa  uszycia strojów mieszczan dla radnych, którzy uczestniczą w uroczystościach miejskich. Czy można to rozpatrzyć w bieżącej kadencji.

Radny Franciszek Słaby poparł wniosek radnego Banaszka w sprawie  uporządkowania  szafek telekomunikacji. Na pl. Zacisze jest też taka szafa z której wystają kable. 

Radny Marcin Gagatek  przypomniał, że narasta konflikt piłkarzy ręcznych z kierownictwem Hali Sportowej. Chodzi o stosowanie kleju do piłek.
Radny Dariusz Dobosz   zwrócił uwagę na konieczność naprawy  dróg szutrowych w mieście. Drogi są w złym stanie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  przypomniała, o czym wiedzą radni poprzedniej kadencji, że plac zabaw na ul. Łąkowej  zniknął w ciągu tygodnia.

AD. 3 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2014.

Pełnomocnik ds. Uzależnień Ewa Mikus   omówiła działalność Komisji w roku 2014. Działania Komisji skierowane były głównie do dzieci i młodzieży.  realizowany był program „ Zachowaj trzeźwy umysł”. Dziesięciu uczestników kampanii , ze szkół podstawowych i gimnazjum,  zostało nagrodzonych przez organizatorów a 14 przez Burmistrza Miasta.  Uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów  wzięli udział w warsztatach profilaktycznych. Komisja wspierała  także zorganizowane formy  pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, szczególnie w okresie ferii i wakacji szkolnych poprzez zorganizowanie nieobozowej akcji zimowej i letniej. W roku 2014  z akcji zimowej i letniej skorzystało 349 dzieci.
Komisja współpracowała  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, z Miejską Biblioteką Publiczną, z Wydziałami Urzędu Miejskiego, ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Relaks”, z mediami, z policją, ze szkołami  oraz szkolą nauki jazdy. Komisja  w roku 2014 odbyła 18 posiedzeń, wydała 13 postanowień w których pozytywnie zaopiniowała usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  poinformował, że 22 stycznia br. w posiedzeniu Komisji oprócz Pełnomocnika ds. Uzależnień Ewy Mikus  uczestniczyli z Klubu Abstynenta „Relaks”  Pan Stanisław Depta oraz Zbigniew Michalski, Jan Kowalczyk i Iwona Szymajda z Komendy Powiatowej Policji.  Policja wnioskowała o zakup przez miasto znaczków odblaskowych. Była propozycja o włączenie do składu Komisji jednego z radnych. Wnioskowano także o zatrudnienie w MOPS psychologa oraz o otwarcie Poradni Rodzinnej.
Są w mieście osoby, które chciałyby skorzystać z terapii  w innym miejscu niż Szpital Psychiatryczny czy MOPS. Otwarcie takiego punktu mogłoby nastąpić w 2016 roku.  Podsumowując , na Komisji  problem  uzależnień został omówiony a nie rozwiązany.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski -  poparł wnioski  radnego Janusza Markiewicza, ale sprawy dotyczące finansów  muszą być zgłaszane  w trakcie tworzenia budżetu. Rozmawiałem w tej sprawie z ojcem franciszkaniniem o możliwościach takiego punktu w parafii Św. Jadwigi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od godz.  14.45 do godz. 15.00.

O godz. 15-tej nastąpiło wznowienie obrad . Przystąpiono do  realizacji pkt 4 porządku obrad.

AD. 4 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji w dniu 28 stycznia br. omawiane były następujące projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2015,
- w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotoryja,
- w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Wyjaśnień udzielała Skarbnik Grażyna Soja. Komisja jednogłośnie skierowała poszczególne projekty uchwał na sesję.

Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -  0   wstrzymało się -  0 
podjęła Uchwałę Nr 0007.IV.17.2015 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok.

Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -   0   wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IV.18.2015  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Radni w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0  wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.IV.19.2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  przekazał, że na posiedzeniu w dniu 22 stycznia br. Komisja obradowała m.in. nad projektem uchwały w sprawie  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2015. Wyjaśnień udzielał Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński. Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w glosowaniu:
za – 14      przeciw -   0      wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IV.20.2015 w sprawie  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz   poinformował, że na  posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 26 stycznia br. projekty uchwał :
- w sprawie  uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
- w sprawie  przystąpienia  do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju miasta Złotoryja oraz lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020
zostały omówione szczegółowo przez Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych Katarzynę Iwińską.  Omówienie poprzedzone było wizualizacją planu gospodarki niskoemisyjnej.
Komisja jednogłośnie skierowała oba projekty uchwał na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za -   14      przeciw -    0    wstrzymało się -    0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IV.21.2015 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”.

Rada w głosowaniu:
za – 14      przeciw -  0      wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IV.22.2015  w sprawie  przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020.

Rada w głosowaniu:
za -  14   przeciw -   0     wstrzymało się -   0
podjęła  Uchwałę Nr 0007.IV.23.2015  w sprawie  uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży  napojów alkoholowych  itd… głos zabrał  radny Władysław Grocki.  
Nie rozumiem – powiedział -  skąd taki pośpiech  z podejmowaniem tej uchwały.  Nie jestem członkiem Komisji Spraw Społecznych, uważam jednak, że 11 lutego odbędzie się spotkanie z inwestorami, protestującymi mieszkańcami i tam problem zostanie przedyskutowany. W chwili obecnej uważam, że projekt był przygotowany pod konkretną sytuację,  pod potrzeby polityczne.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Janusz Markiewicz  przypomniał, że projekt uchwały  powstał z inicjatywy Komisji na posiedzeniu w dniu 22 stycznia br. Powodem zmiany uchwały  jest uaktualnienie  zapisów starej uchwały, która obowiązuje od roku 2001 czyli 14 lat. W projekcie uchwały  wykazane są miejsca zabraniające sprzedaży alkoholu  wykraczające poza zakres ustawy.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski .  Bardzo się cieszę – powiedział – że państwo radni jesteście aktywni i chcecie stanowić prawo miejskie. Tak powinno się działać, żeby stanowić  prawo lokalne. Ale nie w ten sposób, nie na zapotrzebowanie polityczne. Musimy ustanawiać takie prawo, które będzie spójne. W mojej ocenie Wojewoda tej uchwały nie przyjmie. Nie mam pewności, czy proponowane zapisy nie zaszkodzą innym przedsiębiorcom. Mamy za oknami obiekt gastronomiczny pana Kowalskiego, niedaleko są korty. Pytanie dlaczego ta uchwała ( 8 m od zabudowań)  ma obowiązywać tylko w konkretnym miejscu?  Chciałbym się jeszcze odnieś do przepisów prawa.  Burmistrz jako organ  administracyjny jest związany w tej sprawie  opinią Miejskiej Komisji  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Państwo  chcieliby stworzyć prawo  pod konkretna działalność.  Słowa Pani Przewodniczącej ,że   „Urząd torpeduje” są krzywdzące. Dajcie nam szansę  abyśmy mogli współpracować. Nie róbmy sobie zgrzytów , rozmawiajmy merytorycznie. Nie podejmujmy uchwały pod potrzeby polityczne. W sprawie tej uchwały nie jestem po niczyjej stronie ale chciałbym aby  przestrzegane było prawo.
Radny Władysław Grocki -  przytoczył zapis  § 1. uchwały pod którym podpisuje się, ale nie stwarzajmy precedensu.  Starzy radni nie dajcie się wrobić, jest to projekt uchwały stworzony pod potrzeby polityczne.
Oświadczam, że ja się pod tym projektem uchwały nie podpiszę.

Radca prawny Barbara Szynkowska    wyjaśniła, że  zapisy uchwały wkraczają w zapis ustawowy. Powtarza się miejsca zakazu sprzedaży alkoholu , który już jest w zakazie ustawowym. Zapisy będą prawdopodobnie  budziły wątpliwości interpretacyjne przez nadzór prawny  Wojewody Dolnośląskiego.

Rada w głosowaniu:
za – 8  ( L.Antonowicz, J.Banaszek, A.Kocyła,Ł.Łuniewski, J.Markiewicz, E.Miara, I.Mundyk, F.Słaby)      
przeciw -   3  ( M.Gagatek, WGrocki, S.Pazera)
wstrzymało się   -   3 ( A.Bartnicki,  D.Dobosz, A.Zawiślak)
podjęła uchwałę Nr 0007.IV.24.2015  zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz  zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów.

AD.5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH.

 Odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone problemy udzielił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski :
- Na potrzeby Policji wstępnie obiecałem 15.600 zł a więc więcej niż prosił radny Bartnicki, będzie zmiana w budżecie.
- W dniu 3 lutego odbędzie spotkanie z Zarządem Dróg i Kolei, poruszę problem lepszego oświetlenia ul. Staszica.
- W mieście mamy drogi bardziej zaniedbane,  w gorszym stanie jak ul. Sikorskiego.
- Podwyżka wynagrodzenia dla pracowników samorządowych będzie od kwietnia br., bez  wyrównania.
- Odpracowywanie zadłużeń przez mieszkańców jest pomysłem dobrym, który trzeba ubrać w ramy prawne. Będziemy ponosić odpowiedzialność za ich zatrudnienie.
- Nie widzę przeciwwskazań, aby odbyło się spotkanie ze sportowcami: dziećmi i młodzieżą.
- Plac zabaw na ul. Łąkowej był ale został zepsuty. Myślę jednak, ze trzeba coś
zrobić, zagospodarować, żeby to nie było getto.
- Za zorganizowanie warsztatów samoobrony należą się oklaski radnemu Kocyle i Gagatkowi.
- Stan szafek telekomunikacyjnych sprawdzimy i wystąpimy do Telekomunikacji o  ich  uporządkowanie.
- Brak skrzynek pocztowych w mieście -  jeżeli Poczcie nie zależy to klienci mają do dyspozycji innych  świadczących usługi w tym zakresie  np. Inport.
- W poniedziałek  będę rozmawiał z Kierownikiem Hali Sportowej i przegadamy sprawę  kleju do piłek do piłki ręcznej.
- W sprawie basenu szykuje się znacznie większa robota, chcemy  w tym roku zrobić  koncepcję  zagospodarowania.
- W mieście mamy dużo dróg szutrowych i nie ma możliwości  remontu ich wszystkich.  Proponuję stworzenia katalogu potrzeb  i tu proszę o włączenie się radnych do jego powstania.
- Sprawa nieczystości płynących strumykiem koło przedszkola,  pracownicy Urzędu Miejskiego  nie zaobserwowali  takiej sytuacji co nie znaczy, że  to może się odbywać.

Radny Władysław Grocki  zwrócił się o uregulowanie  prawne mieszkańców  z ul. Krzywoustego 17. Sprawę tą poruszaliśmy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Radny Józef Banaszek  w związku z głosem radnego Grockiego oświadczył, że nie życzy sobie  takich uwag  ( tworzenie uchwał pod zapotrzebowanie polityczne)  bo on działa zgodnie z tym, z czym przychodzą do niego mieszkańcy.
Radny Władysław Grocki – przeprosił za użycie takiego sformułowania, nie chciał nikogo urazić. Ale czas i forma uchwały  nasunęły mu taki wniosek.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała, że  Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do Rady o wytypowanie radnego do Komisji Mieszkaniowej.
Do Komisji Mieszkaniowej wytypowano  radnego Stanisława Pazerę.
Przewodnicząca Rady przekazała radnym, że następna sesji rady odbędzie się w dniu  26 lutego 2015 r.

O godz. 15.45, wobec wyczerpania się porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokółowała:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.IV.2015 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.02.2015 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.02.2015 09:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 57