Uchwała Nr XXXIV / 231 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.


Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.), art. 34 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r.
Nr 263, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr IX/55/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003r. w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się § 6A, który otrzymuje brzmienie:
„6A
1. Sprzedaż garaży może nastąpić:
     a) w trybie bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy,
     b) w trybie przetargowym – wolne garaże , których zbycie uzasadnione jest względami
         racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.
2. Garaże, o których mowa w ust. 1 pkt b) mogą być sprzedane:
a)w przetargu ograniczonym do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych lub
        użytkowych, położonych w budynku, posadowionym na nieruchomości gruntowej, na
        której znajduje się garaż,
    b) w przypadku nie ustalenia nabywcy w przetargu wg postanowień pkt a), garaż może być
        sprzedany w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.”
 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


     
            Przewodniczący
            Rady  Miejskiej

                  Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 231 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości grunt
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 72