Uchwała nr 0007.V.27.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 0007.XIII.68.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi zwany dalej „ŚDS” jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Złotoryja działającą na podstawie:
1) obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych do nich,
2) niniejszego Statutu,
3) innych właściwych przepisów”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.V.27.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.02.2015 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.02.2015 10:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 94