Uchwała Nr 0007.V.29.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Złotoryja

Na podstawie art. 6, Art.15 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z art.43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012,  poz. 145  z późn. zm.) oraz §4 ust.4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014, poz. 995) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Opiniuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Złotoryja.
2. Propozycja planu aglomeracji Złotoryja stanowi złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.V.29.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.02.2015 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.02.2015 10:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 78