Uchwała Nr 0007.VI.35.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.


Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1

Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w szpitalach:
1) Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi,
2) Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

§ 2

Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VI.35.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.03.2015 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.03.2015 13:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 68