Uchwała Nr 0007.VI.37.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art.24 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.139) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożoną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi we wniosku złożonym  19 lutego 2015r. w następujących wysokościach:

I. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
dla taryfowej Grupy I obejmującej : 
- gospodarstwa domowe
- wodę pobraną do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do 
zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych
za 1 m3 wody pitnej 3,53 zł (netto)    3,81 zł (brutto)

dla  taryfowej Grupy II obejmującej :
- odbiorców przemysłowych,
- pozostałych odbiorców: hotele, szkoły, żłobki, gastronomia i inne
za 1 m3 wody pitnej 2,99 zł (netto)    3,23 zł (brutto)

II. W zakresie odprowadzania ścieków:
dla taryfowej Grupy I obejmującej :
- gospodarstwa domowe
- wodę pobraną do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do 
zraszania  publicznych  ulic i publicznych terenów zielonych
- odbiorców przemysłowych,
- pozostałych odbiorców: hotele, szkoły, żłobki, gastronomia i inne
za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 5,66 zł (netto)  6,11 zł (brutto)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.


Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VI.37.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.03.2015 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.03.2015 13:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 79