Uchwała nr 0007.VI.38.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r.  i Uchwałą  nr 0007.XVII.102.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.260 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje: 

§ 1

W § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,  zmienioną Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r.  i  Uchwałą  nr 0007.XVII.102.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2012r.,  zmienia się załącznik do uchwały zawierający wskazanie granic Strefy Płatnego Parkowania, 
Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.VI.38.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.03.2015 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.03.2015 13:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 78