Protokół Nr 0002.V.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 26 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym , sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30  otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.
Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Zbigniewa Gruszczyńskiego, radcę prawnego Barbarę Szynkowską, lokalne media, Prezesa RPK Sp. z o.o. Damiana Klickiego.

Radni  głosami: za – 13  -   przeciw – 0    wstrzymało się – 1 przyjęli  Protokół Nr 0002.IV.2015 z sesji Rady, która odbyła się 29 stycznia 2015 r.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie, bez uwag i przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności  Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w roku 2014.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok,
- w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja,
- w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi,
- zmieniająca Uchwałę Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Złotoryja,
- w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja,
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.IV.24.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza  miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  zwrócił się do Przewodniczącej  Rady Miejskiej Ewy Miary  o wspólne uhonorowanie pracy Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Pana  Damiana Klickiego.
Minęło 10 lat od kiedy Pan Damian Klicki  piastuje Urząd Prezesa Zarządu RPK.
Serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową pracę.
Prezes Damian Klicki podziękował za gratulacje i kwiaty. 10 lat to długi okres – powiedział -  swoją pracę zawdzięczam 120 pracownikom S-ki , którym dziękuję za pracę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poinformowała zebranych, że  w  pierwszej dziesiątce zawodników Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego  znalazło się 2 złotoryjan, a mianowicie: Andrzej Kocyła  (7 m) i Kacper Harkawy ( 9 m). W gronie wyróżnionych  znalazło się też 2 najlepszych sportowców  plebiscytu Mistrz Sportu Miasta  Złotoryja. Są to Robert Kuriata i Marcin Pawłowski.
Natomiast Katarzyna  Paszczyk, złotoryjanka, zawodniczka Black Roges Poznań została „Rugbistką Roku 2014„ w plebiscycie Husarze Polskiego Rugby.
Są to bardzo miłe akcenty dla naszego miasta…

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację z działalności  międzysesyjnej złożył Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Powiedział między innymi:

Wydział Gospodarki Odpadami

1. Podpisano umowę z AG-Eko Aneta Gonera, ul. Kolejowa 7, Lubin na odbiór, transport odpadów elektrycznych i elektronicznych.
2. Utworzenie punkt do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Dworcowej 3.
3. Prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem ilości osób zamieszkałych, a zameldowanych w nieruchomości.
Wydział Mienia
1. Trwa procedura z wyłonieniem dostawcy transportu do obsługi robót interwencyjnych.
2. Zawarto  z RPK zlecenia na:
- utrzymanie czystości na terenie miasta,
- utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta,
- utrzymanie zieleni na pozostałych terenach komunalnych w mieście,
- konserwację kanalizacji deszczowej w mieście,
- utrzymanie elementów małej architektury,
- wykonanie drobnych robót drogowych.
3. Wyłoniono wykonawcę na remont klatki schodowej  w budynku przy ul.Basztowej 15 .
4. Przygotowano do Sądu Rejonowego  w Złotoryi   cztery  pozwy w związku z zaległościami czynszowymi.
5. Wykonano 3 eksmisje lokatorskie:
- z lokalu przy ul.Wyszyńskiego na ul.Łąkową,
- z lokalu przy ul. Rynek  na ul.Łąkową,
- z lokalu przy ul. Solnej lokatorzy zrezygnowali z lokalu przy ul. Łąkowej i opuścili lokal przenosząc się do rodziny.

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta

1. Został podpisany protokół dot. przekazania pomocy rzeczowej od Gminy Miejskiej Złotoryja na rzecz Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika na ul. Chojnowskiej – etap II.
2. Przeprowadzono przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, na okres 10 lat, ograniczony do osób, które wzniosły budynek (garaż) na dzierżawionym gruncie, działka nr 148/24 obr. 2 o powierzchni 26 m2.
3. Przygotowano Zarządzenie z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – przy ul. Staszica 1.
4. Rozpoczęto procedurę regulacji stanu prawnego (zmiana udziałów) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem - Wojska Polskiego 26.
5. Przygotowano procedurę postępowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Złotoryi przy ul. Tadeusza Kościuszki 9ab.

Wydział Funduszy Zewnętrznych

1. Została przeprowadzona Kontrola z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniach   3 do 4 lutego 2015 r. w ramach realizacji projektu  pn. Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz w zakresie prawidłowości jego realizacji w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
2. Przekazano do Dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji instrukcję gospodarowania mieniem zakupionym na potrzeby Transgranicznej Akademii Umiejętności w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi  i Pulsnitz”.
3. Złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wniosek Beneficjenta o Płatność Końcową wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu  pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja.
4. Przygotowano i wysłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                             i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokumentację dotyczącą kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
5. Przygotowano dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na projekt pn. ,,Modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwijaniu uprawiania sportu”. Złożono wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę obiektu budowlanego,  w związku z przeprojektowaniem stadionu  -  min. doprojektowano pełnowymiarowe boisko treningowe do piłki nożnej, przesunięto płytę główną w kierunku Zalewu Złotoryjskiego, a w ślad za tym inne urządzenia sportowe. Uzyskano pozwolenie na budowę i  przygotowano wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6. Pracownik Wydziału wraz z Burmistrzem uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej i możliwości pozyskiwania środków unijnych w okresie 2014 – 2020 dla Miasta Złotoryja. 
7. Zorganizowanie we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. spotkania dla przedsiębiorców,  które odbędzie się 5 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi;
8. Bierzemy udział w przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotoryjskiego na lata 2015-2020.
9. Zakończono zbieranie danych z terenu Miasta Złotoryja do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020.
10. Przygotowane zostały materiały dotyczące infrastruktury sportowej oraz imprez sportowo – rekreacyjnych w Złotoryi do ,,Słowa Sportowego” – artykuł ukazał się numerze 6 9 lutego.
11. Odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Legnicy w sprawie dofinansowania na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Złotoryi oraz w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na  termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła dla wspólnot mieszkaniowych.
12. Rozpoczęto przygotowania wniosku o dofinansowanie na ,,Złote dyktando” – edycja V (jubileuszowa).
13. Dokonano przeglądu obiektów: zalew złotoryjski, boiska przy ul. Wiosennej oraz zespół boisk przy ul. Lubelskiej;.
14. Rozpoczęto prace projektowe w Muzeum Złota i Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Staszica 10, odnośnie termomodernizacji, przygotowano koncepcje dla Konserwatora Zabytków.

Wydział Spraw Społecznych

1. Odbyło się spotkanie ze środowiskiem sportowców w sprawie planowanego sposobu podziału dotacji dla klubów sportowych, przedstawienie i omówienie z przedstawicielami klubów „Regulaminu podziału środków finansowych przez Gminę Miejską Złotoryja na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacja – prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych w roku 2015”
2. Współorganizowaliśmy imprezy sportowe odbywające się w Złotoryi, poprzez zakup nagród Burmistrza, przekazanie gadżetów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody (Złotoryjskie VI Grand Prix Zagłębia Miedziowego w Biegach Przełajowych oraz  turniej piłki nożnej o puchar komendanta powiatowego policji w Złotoryi, połączony z finałem akcji prewencyjnych „Bezpieczne ferie 2015”)
3. Odbyło się spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w sprawie organizacji tegorocznych Dni Złotoryi, w tej chwili kompletowane są propozycje imprez oraz atrakcji do planu obchodów Święta Miasta.
4. Finalizowany jest program „Umiem pływać”, w ramach którego ponad 600 uczniów złotoryjskich szkół weźmie udział w zajęciach, odbywających się do końca czerwca na basenach w Jaworze i Chojnowie. Projekt jest częściowo finansowany przez Dolnośląską Federację Sportu, częściowo przez Gminę Miejską Złotoryja.
5. Podpisano porozumienia na realizację projektu pt. „Multisport”, w ramach którego Dolnośląska Federacja Sportu opłaca trenerów. W tym roku zajęcia dla uczniów klas IV – VI prowadzić będą trenerzy KKS „Ren-but”. W ciągu całego roku poprowadzą oni 90 treningów siatkarskich.
6. Kontynuowane są działania związane z wykonaniem akcesoriów reklamowych dla potrzeb promocji Miasta.
7. W przyspieszonym trybie zbierane są materiały do wydawnictw promocyjnych miasta.

Wydział Obsługi Urzędu

1. Zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów i ustawiono je na korytarzach Urzędu Miejskiego w myśl zasady, że jeżeli nakłaniamy mieszkańców do segregacji odpadów, to na terenie Urzędu taka segregacja powinna się odbywać przede wszystkim.
2. Rozpoczęto procedurę ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2016
3. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń Burmistrza jak również zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej.
4. Zorganizowano spotkanie mieszkańców okolic ul. Górnej z inwestorami.

Wydział Budżetu i Finansów

1. Sporządzono roczne sprawozdania budżetowe za 2014 r.
2. Trwa uzgadnianie sald z kontrahentami.
3. Trwa bieżąca analiza stanu kont podatników i prowadzenie egzekucji podatkowej.
4. Wydano decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2015 r.
5. Dokonano analizy deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2015 rok.
6.  Uruchomiono system płatności podatku od nieruchomości w formie identyfikacji przychodzących płatności masowych.
7. Sporządzono roczne sprawozdanie z zaległości przedsiębiorców za 2014r. z tytułu podatków, opłat i czynszów.
8. Sporządzono sprawozdania budżetowe za styczeń 2015 r.

Dział Informatyki

1. Wdrożono System Informacji Email – system będzie informował zarejestrowanych mieszkańców o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych, konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów, ważnych wydarzeniach na terenie miasta Złotoryja.
2. Na stronie internetowej miasta zaimplementowano testowo usługę czytania informacji WebReader – system ten ma na celu ułatwienie osobom słabo widzącym i starszym zapoznawanie się z informacjami  znajdującymi się na stronie www.zlotoryja.pl. Jeżeli system będzie cieszył się zainteresowaniem zastanowimy się nad jego wdrożeniem.
3. Złożono wniosek do MSW na doposażenie w sprzęt komputerowy stanowisk do obsługi Systemu Rejestrów państwowych „Źródło”.
4. Na stronie www.zlotoryja.pl zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej.
5. Uruchomiono program do automatycznego księgowania wpłat z podatku od nieruchomości.
6. Uruchomiono program do migracji aktów stanu cywilnego do nowego Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło”.

Dział Oświaty

1. Rozstrzygnięto zapytania ofertowe na dostawę środków czystości i materiałów biurowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja.
2. Rozstrzygnięto konkurs i zatrudniono na umowę na zastępstwo główną księgową w Przedszkolu Miejskim nr 1.
3. Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu złożono rozliczenie dotacji celowych otrzymanych w roku 2014r.
4. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli w sprawie przygotowania do rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 (mówione zostały wstępne zasady naborów do „zerówek” i przedszkoli, ustalono kryteria dodatkowe do drugiego etapu rekrutacji).
5. Podpisano projekt współpracy międzyszkolnej pomiędzy Gimnazjum w Złotoryi ze Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 3 w roku szkolnym 2014/2015.
6. Wydano dyrektorom placówek publicznych oraz niepublicznych upoważnienia do Systemu informacji Oświatowej na kolejne lata.
7. Podpisano z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu umowę w sprawie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników na rok 2015.
8. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2014/2015.
9. W ramach projektu współpracy międzyszkolnej odbyły się na stępujące imprezy: „Dzień bezpiecznego Internetu” i  „Walentynki” oraz opracowany został komiks pt.: „Przygody kandydata do Gimnazjum w Złotoryi”.
10. Przesłano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informację o podziale środków i klasyfikacji budżetowej dotacji z zakresu wychowania przedszkolnego na bieżący rok.
11. Z MEN otrzymaliśmy informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2015, która jest o 98.696 zł. niższa od planowanej. 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

1. Wraz z Agencją Param zorganizowano Szkolenie przeciw-pożarowe połączone z występem kabaretowym Leszka Behnke.
2. Odbyły się pierwsze spotkania Złotoryjskiego Klubu Gier Umysłowych.
3. W ramach Klubu Filmowego w Kinie Aurum wyświetlano filmy.
4. Za sprawą Klubu Sportowego Ren-But zaprezentowano Puchar Świata Siatkówki. Prezentacja pucharu połączona była z emisją filmu „Drużyna” oraz zdjęciami udostępnionymi przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej.
5. Na terenie ośrodka odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami miasta w sprawie inwestycji na ul. Górnej.
6. Gimnazjum Miejskie, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 zorganizowały w ZOKiRze Walentynki.
7. Zabezpieczono akustycznie trzy imprezy:  VI edycja Biegu KGHM, zawody strzeleckie Wielki Puchar Kaczawy oraz mecz piłki siatkowej.
8. Zorganizowano koncert estradowy Krzysztofa Krawczyka. 
Podjęto działania formalno prawne w zakresie realizacji złotoryjskiego wyścigu kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy”.

Straż Miejska

1.  Odłowiono  i  przetransportowano  do  schroniska  w  Legnicy  agresywnego, bezpańskiego  psa,  interweniowano  w związku ze stadem  owiec  utrudniających  ruch  drogowy  na ul.  Broniewskiego  oraz  patrolowano  rejon ul.  Zagrodzieńskiej  i  Grunwaldzkiej odnośnie  stada  dzików stwarzających  utrudnienia  mieszkańcom.
2. Usunięto  4 wraki  z  terenu  Miasta z ul. Sikorskiego, Hożej i Sportowej.
3. Prowadzono  czynności  wyjaśniające  w  dwóch  postępowaniach  spadkowych, gdzie  gmina  przejęła  mienie  zmarłego.
4. Przeprowadzono  3  kontrole  zlecone  dla  Wydziału Spraw Obywatelskich w sprawach meldunkowych.
5. Asystowano  podczas  eksmisji  z lokalu  mieszkalnego przy ul. Rynek.
6. Uczestniczono  w  kontroli  odnośnie  nielegalnej hodowli  świń  oraz  w  związku  z  podejrzeniem  znęcania  się  nad  zwierzętami  wspólnie  z  Powiatowym  Lekarzem  Weterynarii  ,  inspektorem  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej  i  Policją  na  ul.  Piastowej.  Czynności  zmierzają  do  doprowadzenia  porządku  na  posesji  i  odebrania  zwierząt.
7. Zrealizowano  interwencje  wspólnie  z Wydziałem Architektury i Geodezji dotyczące  bezprawnego  użytkowania  gruntów  miejskich  na ul. Polnej i na ul. 3 Maja.
8. Dokonano  zabezpieczeń  ruchu  drogowego  na  ul. Klasztornej  i pl. Reymonta  w  związku  z  wymianą  opraw  lamp  ulicznych  i  przycinką  drzew.
9.  W  ramach  patroli  terenów  przyszkolnych  i  szkół  zatrzymano  i  przekazano  dyrektorowi  Gimnazjum  przy  ul. Wilczej ,  ucznia  pod  wpływem  środków  odurzających . Postępowanie  jest w  toku.
10. Zatrzymano  i  przekazano  Pogotowiu  Ratunkowemu  nietrzeźwego  mężczyznę  z  obrażeniami  ciała  w  stanie  upojenia  alkoholowego. 
11.  W  ramach  kontroli  opłat  parkingowych  wystawiono  37  wezwań  do  wniesienia  opłat  dodatkowych.  Od początku roku są to już  62 wezwania.
13.  Podczas  patroli  przeprowadzono kontrole pustostanów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  dewastacje. Sprawdzano również stan zimowego  utrzymania  dróg, oznakowania  pionowego  i  poziomego oraz stan  techniczny  parkometrów.
14. Patrolowano tereny  przyszkolne i szkolne pod kątem możliwości wystąpienia obrotu narkotykami.
15. Ujawniono  i podjęto interwencje odnośnie  35  wykroczeń.  Wykroczenia  dotyczyły  parkowania  w  miejscach  niedozwolonych, spożywania  alkoholu w miejscach publicznych,  wypalania  w  piecu  materiałów  zabronionych,  wybierania  makulatury  z  pojemników  zbiórki  selektywnej,  zaśmiecania  miejsc  publicznych,  palenia  papierosów  w  miejscach  zabronionych,  zaśmiecanie  drogi,  wypalania  kabli  w  ognisku, pozostawienia  w  rejonie  drogi  dziecka  bez  opieki,  psów  bez  opieki  i  nadzoru, stwarzania zagrożenia  sanitarno -  epidemiologiczne  na  posesji.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

1. Zakończono prace rozbiórkowe budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 1.
2. Ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę samochodu śmieciarki do odbioru stałych odpadów komunalnych.
3. Przeprowadzono zebrania wspólnot mieszkaniowych - łącznie 142 zebrania plus 11 w obcym zarządzie.
4. Przeprowadzono ankietę w celu badanie jakości obsługi i zadowolenia pracy zarządcy.
5. Z udziałem Burmistrza i jego Zastępcy odbyło się spotkanie w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu odnośnie gospodarki osadem po rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. 
6. Opracowano i przedłożono nowy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja od 01-05-2015 r. 
do 30-04-2016 r.
7. Podpisano szereg umów z Gminą Miejską w Złotoryi (były wymienione przy okazji omawiania realizacji zadań przez Wydział Mienia).

Pozostałe prace i wydarzenia

1. Urząd Miejski objął patronatem zawody strzeleckie Wielki Puchar Kaczawy. Zawody te z roku na rok zyskują coraz większą rangę, a potwierdzeniem tego jest rekord Polski, który padł teraz w Złotoryi.
2. Prowadzone były rozmowy w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei na temat obwodnicy Złotoryi oraz inwestycji przy ul. Legnickiej oraz ul. Chojnowskiej. Sprawa obwodnicy wygląda źle, natomiast te dwie mniejsze inwestycje SA na dobrej drodze do ich realizacji.
3. Na zaproszenie pana Burmistrza Jawora Emiliana Bery wziąłem udział w Dolnośląskim Turnieju Piłki Halowej Zgrany Jawor.
4. Wziąłem udział w oględzinach obiektu na ul. Górnej wraz ze służbami powiatowymi oraz naszymi służbami miejskimi.
5. Odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie inwestycji na ul. Górnej oraz innych działań, które Urząd Miejski będzie przeprowadzał, lub nadzorował na terenie Miasta.
6. Kierownictwo Urzędu Miejskiego oraz wyróżnieni złotoryjscy sportowcy wzięli udział w Gali Sportu w Legnicy.
7. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Gal-Mont z Łodzi w sprawie znalezienia płaszczyzny, na podstawie której mogłoby dojść do ugody przed sądem. Rozmowy nie przyniosły żadnego efektu.
8. Spotkałem się z panią poseł Elżbietą Witek. Tematem rozmowy była między innymi sprawa obwodnicy Złotoryi.
9. Wziąłem udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o wspólnej realizacji programu S3-Droga Wielkich Możliwości.
10. Na Hali Tęcza odbył się finał rozgrywek kolejnego sezonu Ligi Piłki Nożnej. Wygrał zespół prowadzony przez pana trenera Palucha, w którym bramkarzem jest pan Radny Łukasz Łuniewski.
11. Wraz z panem Burmistrzem Ostrowskim oraz zarządem Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oglądaliśmy oczyszczalnię ścieków w Strzegomiu pod kątem planowanych rozwiązań przy modernizacji oczyszczalni w Złotoryi.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Leszek Antonowicz – zapytał, w imieniu środowiska nauczycieli, o realizację programu „Umiem pływać”. Wśród nauczycieli sposób realizacji tego programu budzi wątpliwości,  nie było żadnych uzgodnień a zajęcia odbywają się w czasie wolnym od pracy. W szkołach mówi się, że za te zajęcia nauczyciele nie będą mieli płacone, natomiast w BIP  jest informacja, że Urząd Miejski finansuje ten program. Niektórzy nauczyciele w tym czasie prowadzą płatne
zajęcia sportowe i co będzie z nimi, jeżeli będą musieli w tym czasie jechać na basen.

Radny Adam Bartnicki -  poruszył sprawę przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej. Wszystkie przejścia w mieście mają wysepki tylko to koło ul. Karola Miarki nie ma.  Zrobiłem eksperyment i w nocy stwarza to duże zagrożenie. Proponuję zrobienie wysepki lub zainstalowanie  sygnalizacji świetlnej. Zlustrowałem wszystkie miejsca przejść, jest ich w mieście 19 a tylko 2 są prawidłowo oświetlone, pozostałe to pola minowe. 
Następna sprawa to od lat istniejąca w mieście praktyka, że  znaki zostają usunięte natomiast pasy przejść dla pieszych zostają. Stwarza to  niebezpieczeństwo  dla przechodzących.  Uważam – powiedział – że do tematu należy podejść kompleksowo, ponieważ od 10 lat nic się nie zmieniło.

Radny Franciszek Słaby  reprezentujący Radę Miejską  w Radzie Seniorów, przekazał sprawy poruszane na posiedzeniu Rady. Chodzi o przejście na ul. Karola Miarki i Górniczej,  naprawę barierki przy schodach na pl. Reymonta,  zwiększenia liczby parkingów w mieście dla osób niepełnosprawnych. Seniorzy postulują także o stworzenie punktu medycznego w centrum miasta.

Radny Józef Banaszek  zgłosił następujące sprawy:
1. Jeżdżenie rowerami po chodniku na ul. Legnickiej, hasło to powtarza już od minionej kadencji.
2. Mieszkańcy pytają, co z klejem na Hali Sportowej?

Radny Bogdan Łoś  zwrócił się do Burmistrza z prośbą o rozszerzenie tematu „z obwodnicą źle”.  Następnie poinformował, że otrzymał odpowiedź z Wrocławia, że przejście dla pieszych na ul. Legnickiej jest w gestii Urzędu Miejskiego. Proponuje więc doświetlenie tego miejsca przez lampy halogenowe.

AD. 3 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZŁOTORYJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W ROKU 2014.

Sprawozdanie z działalności  ZOKiR za rok 2014 złożył Dyrektor Zbigniew Gruszczyński.
Pogratulował  wyboru nowo wybranym radnym a następnie scharakteryzował 
różne sfery działalności  Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
1. Zarząd obiektami – ZOKiR  zarządza pokojami gościnnymi w Pałacyku nad zalewem, Kopalnią Złota „Aurelią”, Muzeum Złota, Centrum Informacji Turystycznej, Basztą Kowalską,  Zalewem Złotoryjskim i lokalem gastronomicznym w Pałacyku.
2. ZOKiR zatrudnia  25 pracowników na 23 etatach, są też pracownicy sezonowi
(ratownicy na Zalewie), pracownicy w Świetlicy Terapeutycznej są także zatrudniani na sezon.
3. W ramach kultury społecznej ZOKiR współpracuje  ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, rencistami i emerytami, harcerzami, stale współpracuje ze Złotoryjskim Nadleśnictwem.
4. W zakresie kultury symbolicznej Ośrodek był organizatorem i pomysłodawcą 42 imprez, taką samą liczbę imprez zorganizowano we współpracy z innymi podmiotami.
5. Zarządzamy również głównym budynkiem Ośrodka Kultury. W roku 2015 zostaniemy podłączeni do ogrzewania przez WPEC.
6. W Złotoryjskim Ośrodku odbywają się  zajęcia stałe i akcyjne, prowadzony jest Uniwersytet III Wieku, organizujemy imprezy estradowe.
7. Prowadzone jest kino – czekamy na decyzję o kinie cyfrowym. 
Następnie dodał, że szczegółowo poszczególne rodzaje działalności zostały omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara podziękowała Dyrektorowi Gruszczyńskiemu za złożone sprawozdanie. Informacje w nim zawarte są  wyczerpujące, dokładne i zadawalające. Wśród mieszkańców miasta słyszy się same pozytywy na temat pracy ZOKiR-u. Jestem pełna podziwu – powiedziała – dla pracy  pracowników placówki podczas organizowanych imprez. Składam im słowa uznania i podziękowania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach  od godz. 14.40 do godz. 14.50.

Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pozostałych punktów porządku obrad.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 był szczegółowo omówiony przez Skarbnika Grażynę Soję na posiedzeniu  Komisji Budżetu i Finansów. Komisja jednogłośnie ( 12 za)  skierowała go pod obrady Rady.
Rada Miejska w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0    wstrzymało się  -  0  
podjęła Uchwałę Nr 0007.V.25.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
przekazał, że Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z propozycją zmian w Statucie Miasta Złotoryja i większością głosów  skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:
za -  7  ( A.Bartnicki, D.Dobosz, M.Gagatek, B.Łoś, E.Miara,  S.Pazera,  A.Zawiślak)
przeciw -  3  ( L.Antonowicz, I.Mundyk, J.Banaszek)
wstrzymało się – 4  ( W.Grocki, Ł..Łuniewski, F.Słaby, A.Kocyła)
podjęła Uchwałę Nr 0007.V.26.2015  w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki  poinformował, że na posiedzeniu Komisji szczegółowo omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi. Projekt uzyskał opinię pozytywną i skierowano go na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -  0    wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.V.27.2015  w sprawie zmian w Statucie  Środowiskowego Domu Samopo0mocy w Złotoryi.

Przewodniczący komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu 24 lutego br.  przeanalizowała 2 projekty uchwał, a mianowicie:
- w sprawie zmian w składzie osobowym Społecznej Komisji Mieszkaniowej
- w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Złotoryja.
Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane i skierowane pod obrady  Rady.

Radny Władysław Grocki -  zapytał, czym się kierowano ustalając skład Komisji Mieszkaniowej.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  wyjaśnił, że w tej sprawie zwracano się do różnych organizacji w mieście o zgłaszanie kandydatur. Te osoby, które zgłoszono są w składzie Komisji. Przypomniał, że swojego przedstawiciela w Komisji ma także Rada Miejska – radnego Stanisława Pazerę.

Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0  wstrzymało się  - 0
podjęła uchwałę Nr 0007.V.28.2015 zmieniającą Uchwałę Nr V/29/2009 rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Radni w głosowaniu:
za -  14    przeciw -   0    wstrzymało się  -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.V.29.2015  w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Złotoryja.
Radni w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.V.30.2015 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała Radę, że Wojewoda Dolnośląski, do którego wysłana została Uchwała Nr 0007.IV.24.2015 podjęta na sesji w styczniu dot.m.in ustalenia liczby punktów sprzedających alkohol, przysłał do niej w ramach  nadzoru wiele uwag natury prawnej. W związku z czym proponuję podjąć decyzję o jej uchyleniu i wrócić do tego tematu, kiedy wszystkie aspekty prawne zostaną zachowane. Uchwała ta wzbudziła niesamowite kontrowersje wśród  mieszkańców. Ludzie obawiają się, że stracą miejsca pracy i pytają dlaczego mają likwidować sklepy. Brak zezwolenia na sprzedaż alkoholu spowoduje  małe dochody sklepów.

Radny Władysław Grocki  postawił dalej idący wniosek, aby  w uchwale z 2003 roku  nic nie zmieniać. Zrobi to wiele złego, nie można stosować zagrywki komu dać koncesje a komu zabrać. Nie wracajmy do tego.

Radny Dariusz Dobosz  zwrócił uwagę, że  wejście w życie tej uchwały będzie katastrofą dla wielu osób prowadzących sklepy.

Rada w głosowaniu:
za -  11 (A.Bartnicki, D.Dobosz,  M.Gagatek, W.Grocki, A.Kocyla, B.łoś, Ł.Łuniewski, E.Miara, S.Pazera, F.Słaby, A.Zawiślak)      
przeciw - 0    
wstrzymało się - 3 (J.Banaszek, L.Antonowicz, I.Mundyk)

podjęła Uchwałę Nr 0007.V.31.2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.V.24.2015 rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów.

AD.5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania  zgłoszone w pkt 2 porządku obrad sesji udzielił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski.
Radnemu Bartnickiemu - ciąg przejść dla pieszych na ul. Legnickiej, Staszica, pl. Reymonta i ul. W.Polskiego  jest w gestii  Dyrekcji Dróg i Kolei . Mamy 19 takich przejść, z czego 1 jest wzorcowe. Przebudowa 1 przejścia to koszt ok. 100 tys. zł.  Na wszystko musielibyśmy wydać ok. 1 mln zł. Zastanowimy się, czy własnym sumptem przejść nie doświetlić. Sprawę będziemy zgłaszać do Wrocławia. Zgadzam się , że przejście przy ul. K.Miarki jest bardzo niebezpieczne.

Radnemu Franciszkowi Słabemu -  w centrum miasta, w Rynku , jest Przychodnia Zdrowia do której można się zgłosić w razie potrzeby skorzystania z pomocy medycznej. Sprawę ilości parkingów dla osób niepełnosprawnych sprawdzimy.

Radnemu Józefowi Banaszkowi -  jest problem w mieście z jeżdżącymi po chodnikach rowerzystami. Jeżeli chodzi o ul. Legnicką sprawdzę, jakie są normatywy wydzielenia tam ścieżek rowerowo – pieszych. 
Uzgodniono z Kierownictwem Hali Sportowej, że hala będzie udostępniana dla piłkarzy ręcznych. Jest jednak kwestia  środków  do wymywania kleju z podłogi.

Radnemu Bogdanowi Łoś -  sprawa obwodnicy  została odsunięta na dalszy plan. Na terenie województwa zostały wybudowane 2 mosty z pieniędzy unijnych. Powstanie mostów wymagało odpowiedniej liczby ruchu kołowego i tam trzeba wybudować drogi dojazdowe.

Radnemu Leszkowi Antonowiczowi - Urząd organizuje wyjazdy na basen dla dzieci bo uznał, że jest taka potrzeba. Pokrywa koszty wyjazdów, a mianowicie opłaca przejazd, pracę ratowników  i bilety wstępu. W Karcie  Nauczyciela w art. 6 i 42 istnieje zapis, że czas pracy nauczyciela to 40 godzin tygodniowo, który obejmuje:
1. Zajęcia dydaktyczne,
2. Inne zajęcia i czynności wynikające z funkcji opiekuńczej,
3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć ustala  się  wg norm.
Udział nauczycieli  w wyjazdach na basen konsultowałem z Dyrektorami Szkół, którzy bezpośrednio organizują te zajęcia. Zapewnili mnie, że nie mają zastrzeżeń co do angażowania do wyjazdów nauczycieli. Następnie Burmistrz zapoznał Radę z informacją, jaką otrzymał w tej sprawie od dyrektorów szkół. 
Myślę - powiedział - że nauczyciele wykonają swoją pracę z pasją i oddaniem.

Radny Andrzej Kocyła  zgłosił następujące sprawy:
1. Na  pl. Reymonta 4  jest wyrwany kabel , który wisi na wysokości półpiętra. Jest to narożna kamienica między Basztą a ZOKiR-em.
2. Na ul. Basztowej nr 36/2  lokator wykupił mieszkanie, w którym 1 pokój jest z innej kamienicy – prosi o wyjaśnienie tej sprawy.
Burmistrz Miasta  zwrócił się z prośbą aby tego typu sprawy kierować do Wydziałów.
Nie zawsze to wystarcza – skomentował  radny Józef Banaszek. Sprawę wiszącej linki na ul. Żeromskiego 1 zgłaszałem i linka wisi do tej pory.

AD. 6 - SPRAWY RÓŻNE.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Łoś -  odczytał Uchwałę Nr II/54/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dni 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i Uchwale Nr 0007.III.7.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015.

Radny Władysław Grocki zaprosił radnych, w imieniu organizatorów, na sobotę 28 lutego, na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia,  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara,  o godz. 15.40  ogłosiła sesję za zamkniętą.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.V.2015 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.04.2015 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.04.2015 08:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 45