UCHWAŁA NR 0007.XLI.349.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie Statutu Miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut Miasta Złotoryja określa ustrój i organizację wewnętrzną Gminy Miejskiej Złotoryja oraz tryb pracy organów Gminy.
§ 2. Ilekroć w Statucie Miasta Złotoryja jest mowa o:
1) „Ustawie” – należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie gminnym,
2) "Statucie" - należy przez to rozumieć Statut Miasta Złotoryja,
3) "Mieście" - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Złotoryja,
4) "Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Miejską Złotoryi,
5) "Komisji" - należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej Złotoryi,
6) "Wyborcy" - należy przez to rozumieć osobę posiadającą czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej  Złotoryi,
7) "Klubie" - należy przez to rozumieć klub radnych,
8) “Radnym” - należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej  Złotoryi,
9) “Przewodniczącym” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej  Złotoryi lub w przypadku jego nieobecności wyznaczonego przez niego do pełnienia określonych obowiązków Wiceprzewodniczącego,
10) “Przewodniczącym Komisji” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego właściwej Komisji lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego właściwej Komisji,
11) “Wnioskującym” - należy przez to rozumieć osobę, która składa petycję, wniosek lub skargę.

Rozdział 2.
MIASTO ZŁOTORYJA

§ 3. 1. Granice Miasta określa załącznik nr 1.
2. Flagę miasta stanowi prostokątny płat tkaniny (stosunek szerokości do długości 8:3) o barwach żółto--zielonych, określony w załączniku nr 2.
3. Flaga miasta wciągana jest na maszt siedziby Rady Miejskiej w dniach, w których odbywają się:
- Dni Złotoryi,
- obrady Sesji.
§ 4. Miasto posługuje się herbem w postaci:
1. Wizerunku czarnego orła z białym półksiężycem stojącego na trzech wzniesieniach na żółtym tle, określony w załączniku nr 3.
2. Komercyjne wykorzystanie herbu wymaga zgody Burmistrza Miasta.
§ 5. Miasto posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą pośrodku herb, a w otoku napis: „MIASTO ZŁOTORYJA”.
§ 6. Miasto posiada hejnał, którego zapis nutowy, określony jest w załączniku nr 4.
§ 7. Najwyższym wyróżnieniem Miasta Złotoryja jest Honorowe Obywatelstwo Miasta Złotoryja nadawane przez Radę według zasad określonych w Rozdziale XI Statutu.
§ 8. Dni Złotoryi obchodzone są w maju. 
ZADANIA MIASTA
§ 9. Miasto dąży do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i w tym celu samodzielnie wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 10. 1. Do zadań własnych Miasta należą w szczególności sprawy określone w ustawie o samorządzie gminnym.
2. Zadaniami własnymi Miasta są również dodatkowe zadania i kompetencje przekazywane Miastu w drodze innych ustaw.
§ 11. Miasto podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców.
§ 12. Organem stanowiącym i kontrolnym Miasta jest Rada Miejska, natomiast jego organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta.

Rozdział 3.
RADA MIEJSKA ZŁOTORYI

§ 13. 1. Rada obraduje na sesjach, których zasady zwoływania określa ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy niniejszego statutu.
2. Sesje Rady są jawne.
3. Dla rozpatrzenia spraw, których jawność zgodnie z przepisami ustaw podlega wyłączeniu, Rada wyłącza jawność obrad w całości lub części.4. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.
§ 14. 1. Przewodniczący Rady zwołuje sesję na co najmniej 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
2. Sesję zwołuje się w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Zawiadomienie radnych o Sesji, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów na sesję, musi nastąpić na co najmniej 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
§ 15. Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, może ustalić listę zaproszonych na Sesję gości.
§ 16. W porządku obrad każdej sesji zwykłej zawierają się w szczególności:
a) Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu  protokołu z poprzedniej Sesji.
b) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami oraz z wykonania podjętych uchwał.
c) Podjęcie pakietu uchwał
d) Sprawy różne.
§ 17. 1. Przewodniczący rozpoczyna Sesję poprzez wypowiedzenie słów “Otwieram (numer) sesję Rady Miejskiej Złotoryi”.
2. Przewodniczący kończy Sesję poprzez wypowiedzenie słów “Zamykam (numer) sesję Rady Miejskiej Złotoryi”.
§ 18. Przewodniczący za zgodą Rady może przenieść dalszą część sesji na inny dzień. W przypadku braku quorum zgoda Rady jest niewymagana.
§ 19. Przewodniczący otwiera i zamyka dyskusję nad każdym punktem.
§ 20. 1. Wnioski formalne na sesjach i posiedzeniach Komisji przechodzą zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. Zgłoszenie wniosku formalnego odbywa się poza kolejnością.
§ 21. 1. Przewodniczący przeprowadza debatę nad Raportem Burmistrza o stanie Miasta.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego.
3. W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy, którzy najpóźniej w przeddzień terminu, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport, przedłożą Przewodniczącemu Rady pisemne zgłoszenia, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
4. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
5. Wystąpienia uczestników debaty nie mogą być ograniczone czasowo.
§ 22. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych
2. Klub musi liczyć co najmniej 3 radnych
3. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
4. Fakt powstania klubu musi być zgłoszony Przewodniczącemu Rady.
5. W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, listę członków, władze reprezentujące klub.
6. W przypadku zmiany składu klubu jego władze zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 23. Rada może przyjmować rezolucje, apele, stanowiska oraz oświadczenia.
§ 24. Szczegółowy zakres pracy Rady Miejskiej określa Regulamin Rady Miejskiej w Złotoryi, stanowiący załącznik nr 5 do statutu.
§ 25. Wysokości diet radnych określa odrębna uchwała.

Rozdział 4.
PROJEKTY UCHWAŁ

§ 26. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: 
1) Radny,
2) Komisja,
3) Klub,
4) Zarząd Osiedla,
5) Młodzieżowa Rada Miejska, Rada Seniorów, Złotoryjska Rada Działalności Pożytku Publicznego, inne rady – o ile zostały powołane.
6) Burmistrz.
§ 27. 1. Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie wszystkie złożone projekty uchwał osobom odpowiedzialnym za ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. Projekt uchwały, za wyjątkiem projektu złożonego przez Burmistrza, Przewodniczący kieruje do Burmistrza celem:
1) zaopiniowania,
2) zlecenia jego analizy prawnej.
3. Projekt uchwały Przewodniczący Rady kieruje do właściwej merytorycznie Komisji celem zaopiniowania. Jeżeli Przewodniczący nie jest w stanie wyznaczyć właściwej komisji projekt jest kierowany do wszystkich stałych komisji.

Rozdział 5.
TRYB PRACY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

§ 28. 1. Rada powołuje komisje stałe: 
a) Budżetu i Finansów,
b) Gospodarczą,
c) Oświaty, Kultury i Sportu,
d) Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych,
e) Skarg,Wniosków i Petycji,
f) Rewizyjną.
2. Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów są m.in.:
1) ustalanie procedury budżetowej,
2) ustalania wieloletniej prognozy finansowej,
3) opiniowanie projektu budżetu oraz złożonych do niego wniosków i propozycji,
4) opiniowanie dokumentów finansowych,
5) opiniowanie kredytów,
6) opiniowanie podatków.
3. Przedmiotem działania Komisji Gospodarczej są m.in.:
1) sprawy mieszkaniowe,
2) promocji miasta, promocji gospodarczej oraz współpracy z zagranicą,
3) sprawy nowych inwestycji,
4) sprawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5) sprawy tworzenia nowych miejsc pracy,
6) sprawy związane z działalnością spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych,
7) sprawy związane z obiektami miejskimi, za wyjątkiem obiektów oświatowych, kultury i sportowych, przychodni oraz ośrodków społecznych,
8) sprawy planów gospodarczych i inwestycyjnych.
9) ochrony i kształtowania środowiska, ochrony zwierząt
10) sprawy lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
4. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu są m.in. sprawy z zakresu:
1) funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
2) zagadnień związanych z edukacją dzieci i młodzieży,
3) bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
4) inwestycji oświatowych,
5) systemu promocji najzdolniejszych uczniów i najlepszych pedagogów,
6) sportu amatorskiego,
7) rozpatrywanie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Złotoryja,
8) ochrony zabytków i dóbr kultury.
5. Przedmiotem działania Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych są m.in. sprawy z zakresu:
1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2) współpracy z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
3) działalności organizacji pozarządowych
4) obiektów pomocy społecznej, przychodni,
5) pomocy społecznej,
6) działalności obywatelskiej,
7) współpracy z radami osiedli,
8) organizacji wyborów,
9) profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznej i uzależnień.
§ 29. 1. Minimalny skład osobowy każdej komisji stałej wynosi 3 osoby. 
2. Każdy radny jest członkiem co najmniej trzech komisji stałych.
3. Radny zgłasza udział do wybranych przez siebie komisji.
4. Rada przygotowując uchwałę stwierdzającą wybór składu Komisji związana jest wnioskiem radnego, za wyjątkiem sytuacji gdy:
1) radny na mocy ustawy nie może być członkiem danej Komisji,
2) radny zgłosił udział w pracach mniej niż trzech komisji stałych.
5. Głosowanie na posiedzeniach komisji oraz zmiana porządku posiedzenia odbywa się na zasadach analogicznych do prac Rady.
6. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy, przedkładanym Radzie na ostatniej sesji poprzedniego roku.
§ 30. 1. Rada może powołać komisje doraźne. 
2. Uchwała o powołaniu komisji doraźnej określa przedmiot jej działania, czas trwania oraz skład osobowy.
§ 31. 1. Przewodniczących Komisji wybierają wszyscy Radni na sesji Rady Miejskiej podejmując stosowną uchwałę.
2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji właściwa Komisja powołuje Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
§ 32. 1. Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy lub działając na wniosek co najmniej  2 członków Komisji, zwołuje posiedzenie Komisji na co najmniej 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Do zawiadomienia załącza porządek posiedzenia.
2. Zmiana porządku posiedzenia następuje w trybie analogicznym do zmiany porządku obrad
3. Przewodniczący co najmniej dwóch Komisji mogą zwołać posiedzenie wspólne Komisji.

Rozdział 6.
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 33. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany przez radnych na Sesji Rady.
§ 34. Na posiedzeniu przed ostatnią Sesją Rady w roku kalendarzowy komisja przyjmuje plan kontroli i plan pracy na rok następny w formie projektu uchwały.
§ 35. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej kontrolę poza planem kontroli.
§ 36. Szczegóły działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Złotoryi stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

Rozdział 7.
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

§ 37. Jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, Przewodniczący Komisji przekazuje ją Przewodniczącemu Rady, w terminie umożliwiającym przesłanie jej w ciągu 7 dni od daty wpływu, właściwemu organowi i powiadomienie o tym fakcie osobę składającą skargę, wniosek lub petycję.
§ 38. Rada przyjmuje bądź odrzuca wniosek wypracowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Decyzji Rady jest ostateczna.
§ 39. 1. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Wnioskującego.
2. Wnioskującemu zapewnia się możliwość zabrania głosu oraz odniesienia do wypowiedzi, które padły na posiedzeniu Komisji.
§ 40. Szczegóły działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Złotoryi stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego statutu.

Rozdział 8.
ZASADY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

§ 41. 1. W sprawach ważnych dla lokalnej społeczności aktów prawa miejscowego lub innych uchwał, Projektodawca lub Przewodniczący mogą zarządzić wysłuchanie publiczne.
2. Wysłuchanie publiczne odbywa się w ramach posiedzenia komisji lub otwartego spotkania zorganizowanego przez Projektodawcę.
3. Przed głosowaniem nad przyjęciem uchwały budżetowej oraz Statutu można zarządzić wysłuchanie publiczne.

Rozdział 9.
ZASADY DOSTĘPU OBYWATELI DO DOKUMENTÓW

§ 42. 1. Oficjalnym adresem internetowym Miasta jest: "www.zlotoryja.pl".
2. Oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Złotoryja o adresie:  www.zlotoryja.bip.info.pl   .
§ 43. 1. Z posiedzeń Komisji oraz z sesji Rady sporządzany jest pisemny protokół, w którym uwzględnia się w szczególności:
1) datę posiedzenia Komisji lub sesji Rady,
2) numer protokołu,
3) listę obecności Radnych oraz obecnych na sesji zaproszonych gości,
4) listę nieobecnych radnych,
5) imienne wyniki wszystkich głosowań,
6) poruszane problemy, zagadnienia.
2. Głosowania są jawne i imienne, chyba że w danym przypadku ustawa stanowi inaczej, a ich wyniki publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W przypadku, gdy posiedzenie Komisji jest nagrywane przy pomocy sprzętu audiowizualnego, odstępuje się od sporządzenia protokołu pisemnego.
§ 44. W Biuletynie Informacji Publicznej publikuje się m.in.:
1) zawiadomienie o zwołaniu Sesji wraz ze wszystkimi projektami uchwał,
2) projekty uchwał, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady,
3) zawiadomienie o zwołaniu Komisji,
4) informacje o wynikach głosowania nad projektami uchwał,
5) protokoły z Sesji oraz Komisji,
6) wideorelacje z Sesji (obligatoryjnie) oraz Komisji (o ile zostały sporządzone),
7) informacje o terminach i miejscach pełnienia dyżurów przez radnych.
§ 45. 1. Każdy obywatel, ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych oraz korzystania z nich, z wyłączeniem dokumentów, których jawność jest ograniczona ustawami.
2. Obywatele mają prawo do sporządzania odpisów i wypisów protokołów sesji Rady i posiedzeń Komisji.
3. Dokumenty związane z realizacją zadań publicznych udostępniają osoby wyznaczone przez Burmistrza, który sprawuje nadzór nad udostępnianiem dokumentów.

Rozdział 10.
JEDNOSTKI POMOCNICZE

§ 46. Jedynym rodzajem jednostki pomocniczej w Mieście Złotoryja jest Osiedle.
§ 47. Organami Osiedla są:
1) Ogólne zebranie mieszkańców - organ uchwałodawczy
2) Zarząd Osiedla - organ wykonawczy
§ 48. Z wnioskiem o utworzenie Osiedla mogą wystąpić:
1. Burmistrz,
2. Radny,
3. 30 mieszkańców zamieszkujących obszar projektowanego Osiedla.
§ 49. 1 Z wnioskiem o łączenie, podział oraz znoszenie Osiedla może wystąpić wyłącznie Ogólne zebranie mieszkańców, których działalności dotyczy wniosek. 
2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących czynności wymienionej w ust.1 jest obligatoryjne.
§ 50. 1. Osiedle posiada uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta.
2. W budżecie miasta przewiduje się rezerwę celową na wydatki osiedli.
§ 51. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach dotyczących Osiedli są jednakowe jak dla wszystkich innych spraw poddanych konsultacjom społecznym.
§ 52. Przewodniczący Zarządu Osiedla może zabierać głos na Sesjach i Komisjach Rady Gminy na zasadach, które dotyczą Radnych.

Rozdział 11.
HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA ZŁOTORYJA

§ 53. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Złotoryja” nadaje się osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się na rzecz Miasta w zakresie różnych dziedzin życia, w szczególności:
1) rozwoju,
2) promocji,
3) oświaty,
4) kultury,
5) gospodarki
6) sportu.
§ 54. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotoryja jest niezależne od obywatelstwa i miejsca zamieszkania osoby, dla której wnosi się o ten tytuł.
§ 55. 1. Wniosek o przyznanie tytułu może być złożony przez:
1) Burmistrza,
2) Komisję,
3) Radnego,
4) Klub,
5) co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
6) co najmniej 300 Mieszkańców.
2. Wniosek jest kierowany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która opiniuje kandydata.
3. Wniosek musi zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) opis zasług na rzecz Miasta Złotoryja.
§ 56. 1. Honorowe Obywatelstwo Miasta Złotoryja przyznaje Rada Miejska.
2. Wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja” następuje w sposób uroczysty na sesji Rady.
3. Osoba, której przyznano tytuł, otrzymuje dyplom poświadczający jego przyznanie oraz zostaje wpisana do Księgi Pamiątkowej Honorowych Obywateli Miasta Złotoryja.

Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57. Wszelkie projekty uchwał zmieniających Statut opiniuje Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 58. Traci moc uchwała z dnia 27 października 1995 r. w sprawie Statutu Miasta Złotoryja (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 r. Nr. 69, poz. 1572, ze zmianami).
§ 59. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:16.07.2003 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.11.2018 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 2696