wersja do wydruku Wiesława Lis 16.07.2003 10:03

Statut Miasta

 

Zmiany (uchwały RM)

1. Nr XVII/109/2004 z 16.02.2004 r.
     § 7 ust. 3 pkt 1 lit. c

2. Nr XIV/87/2007 z 06.12.2007 r.
     § 7 ust. 3 pkt 1 lit. d
     załącznik nr 5 - Regulamin Rady Miejskiej:
     § 41 dodaje się ustęp 1a oraz ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie

3. Nr XXI/119/2008 z 18.06.2008 r.
     § 7 ust. 3 pkt 1    

4. Nr 0007.XL.238.2014 z 26.05.2014
wykreślenie § 28. ust. 2 w zał. nr 5

5. Nr 0007.XLIII.251.2014 z 28.10.2014 r.
zmiany w załączniku nr 5 do Statutu

6. Nr 0007.V.26.2015 z 26.02.2015 r.
zmiany w załączniku nr 5 do Statutu

STATUT
MIASTA  ZŁOTORYI

Część  I.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Mieszkańcy Miasta Złotoryja tworzą wspólnotę samorządową.
 2. Miasto Złotoryja obejmuje obszar o powierzchni 10,50 km.2. 
  Granice Miasta określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 2.

 1. Herb Miasta stanowi wizerunek czarnego orła z białym półksiężycem stojącego na trzech wzniesieniach na żółtym tle.
  Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 2. Herb jest znakiem prawnie chronionym.
 3. Komercyjne rozpowszechnianie herbu i hejnału wymaga zgody Burmistrza Miasta.
 4. Miasto posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą pośrodku herb, a w otoku napis „MIASTO ZŁOTORYJA”
 5. Flagę Miasta stanowi prostokątny płat tkaniny (stosunek szerokości do długości 8:3) o barwach żółto - zielonych.
  Wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
 6. Flaga Miasta jest wywieszana w dniach świąt lokalnych i państwowych oraz innych  okolicznościach ustalonych przez Burmistrza Miasta.
 7. Miasto posiada hejnał, którego zapis nutowy stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

§ 3.

 1. Miasto posiada osobowość prawną.
 2. Samodzielność Miasta podlega ochronie sądowej.
 3. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym  nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów miasto wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 4.

 1. Do zakresu działania Miasta należą zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową.
 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają  charakter ustawowy.
 3. Ponadto gmina wykonuje zadania zlecone, wynikające z ustaw  szczególnych oraz zadania przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.
 4. Zadana zlecone i przyjęte w drodze porozumienia Miasto wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.
 5. W celu wykonywania zadań własnych ,Miasto może tworzyć i likwidować jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

§ 5.

 1. W celu wykonywania zadań publicznych Miasto może przystąpić do związków gmin.
 2. Przystąpienie do związku wymaga wyrażenia zgody przez Radę.
 3. Miasto może zawierać porozumienia z innymi gminami w celu powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
 4. Miasto może współpracować ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Część II.
ORGANY MIASTA

§ 6.

 1. Miasto działa poprzez swoje organy.
 2. Organami Miasta są: Rada Miejska i Burmistrz Miasta.

§ 6a.

 1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Miasta i komisji Rady.
 3. Żądanie dotyczące dostępu do dokumentów określonych w ust.2 winno być zgłoszone na piśmie. Rozpatruje je niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż siedem dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Sekretarz Miasta.
 4. Sekretarz Miasta – po stwierdzeniu, że żądane dokumenty nie zawierają informacji prawnie chronionych – wskazuje termin i miejsce korzystania z dokumentów. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje na piśmie ze wskazaniem jej przyczyny i podaniem  przepisu prawnego, który obejmuje żądany dokument ochroną prawną.

§ 7.

 1. Rada Miejska zwana dalej „Radą” jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta.
 2. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców Miasta w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie  z ustawą z dnia 16 lipca 1998r.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.
 3. Radny za pracę w organach samorządowych otrzymuje dietę z zastrzeżeniem wynikającym z ustępu 3¹ wg następujących zasad:
     
  1. radny nie pełniący funkcji Przewodniczącego Rady otrzymuje dietę w wysokości
   - 8% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale  poprzedzającym jej naliczanie   za udział w sesji i posiedzeniach komisji, przy czym (uchwała zmieniająca XXI/119/2008 z dnia 18.06.2008r.):
          
   • a) dietę Wiceprzewodniczących Rady zwiększa się o 50% za udział w sesji,
   • b) dietę przewodniczących komisji stałych zwiększa się o 20% za udział w posiedzeniach komisji, których są przewodniczącymi,
   • c) diety za udział w posiedzeniach komisji są wypłacane za udział w nie więcej niż 36 posiedzeniach w roku kalendarzowym,
   • d) dietę Sekretarza Komisji zwiększa się o 20% za protokolowanie posiedzenia Komisji (uchwała zmieniająca XIV/87/2007 z dnia 6.12.2007r.).
  2. Przewodniczący Rady otrzymuje dietę obliczaną w stosunku miesięcznym w wysokości stanowiącej iloczyn jednej diety radnego i liczby dni roboczych danego miesiąca.
  3. Wysokość diet przysługujących radnym na podstawie ustępu 3 nie może przekroczyć w ciągu miesiąca maksymalnej wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
  4. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu i podróży służbowych wg  zasad określonych dla pracowników samorządowych.
  5. Rada wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną  większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,  w głosowaniu tajnym.                                                           
  6. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie o treści określonej w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    
  7. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
   W przypadku nieobecności  Przewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje wskazany przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący.
  8. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust.5.

§ 8.

 1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
  1. uchwalenie Statutu Miasta,
  2. ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja, zwanego dalej „Burmistrzem”, stanowienie o kierunkach jego działania  oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Miasta na wniosek Burmistrza Miasta,
  4. uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz  podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   • a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz  może dokonywać tych czynności  wyłącznie za zgodą Rady,
   • b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
   • c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
     
   • d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
   • e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
   • f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
   • g) określania zasad wnoszenia ,cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
       
   • h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   • i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym
  10. określanie wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu  administracji rządowej oraz właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumienia,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Miasta, nazwy  ulic i placów publicznych
   oraz wznoszenia pomników,
  14. nadawanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Złotoryja”; zasady nadawania tego tytułu określa załącznik nr 4a do Statutu Miasta,
  15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  16. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady gminy.
 2. Tryb działania Rady ,sposób obradowania na sesjach, podejmowanie uchwał przez Radę, tryb działania komisji określa Regulamin Rady, stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Miasta.

§ 8a.

 1. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy: w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcję
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi.
  Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
  Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę.
 5. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi, stanowiący załącznik nr 6 do Statutu Miasta.

§ 9.

 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada tworzy stałe i doraźne komisje do
  określonych działań.
 2. Przedmiot działania komisji oraz skład osobowy określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 10.

 1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz .
 2. Burmistrz, w drodze zarządzenia , powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

§ 11.

 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

§ 12.

Burmistrz, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 13.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo  Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

§ 14.

Burmistrz jest zwierzchnikiem  służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego
oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 15.

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin
Organizacyjny , nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.


Część III.

Postanowienia szczegółowe dotyczące tworzenia jednostek pomocniczych.


§ 16.

 1. Rada może tworzyć osiedla i sołectwa jako jednostki pomocnicze.
 2. Tworzenie jednostek pomocniczych określonych w ust.1 następuje w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta lub z ich inicjatywy.
 3. Konsultacje przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom projektowanych osiedli i sołectw zgłaszania uwag do projektu uchwały o utworzeniu osiedli i sołectw w terminie 30 dni od dnia wywieszenia projektu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Uwagi zgłasza się Burmistrzowi.
 4. Na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców projektowanego osiedla, Rada przeprowadza konsultacje w sprawie utworzenia osiedla i sołectwa na zebraniu mieszkańców.

§ 17.

Szczegółową organizację oraz zakres działania osiedla i sołectwa określa statut osiedla i sołectwa uchwalony przez Radę, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.


Część IV.
Mienie komunalne i gospodarka finansowa Miasta.

§ 18.

 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Miasta oraz  mienie komunalne jednostek organizacyjnych.
 2. Mieniem komunalnym zarządzają organy Miasta bądź  inne powołane przez nie podmioty.
 3. Podmioty posiadające osobowość prawną samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych w zakresie określonym  w aktach prawnych o ich tworzeniu oraz w obowiązujących przepisach.

§ 19.

 1. Miasto prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu.
 2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
 3. Samorządowe jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów i prowadzą działalność finansową w zakresie określonym przez budżet Miasta.

§ 20.

 1. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz.
 2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz  przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 21.

Rada określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość niezbędnych
materiałów informacyjnych.


Część V.
Postanowienia końcowe.

§ 22.

Zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o zmianie Statutu.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Miasta
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Wiesława Lis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2003 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.01.2017 11:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - Regulamin Rady
Miejskiej"

(Paweł Kochanowski)
23.01.2017 11:46 Usunięto załącznik Załącznik nr 5 - Regulamin Rady
Miejskiej

(Paweł Kochanowski)
23.01.2017 11:45 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
20.01.2017 14:05 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
20.01.2017 14:03 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - Regulamin Rady
Miejskiej"

(Paweł Kochanowski)
20.01.2017 14:02 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
20.01.2017 14:02 Usunięto załącznik Załącznik nr 5 - Regulamin Rady
Miejskiej

(Paweł Kochanowski)
24.02.2009 12:30 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
24.02.2009 11:01 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.02.2009 14:33 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.02.2009 14:33 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - Regulamin Rady
Miejskiej "

(Piotr Rewig)
23.02.2009 14:32 Usunięto załącznik Załącznik nr 5 - Regulamin Rady
Miejskiej

(Piotr Rewig)
23.02.2009 14:14 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.02.2009 14:08 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.02.2009 14:04 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.02.2009 13:37 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
16.07.2003 10:08Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - Regulamin Rady
Miejskiej"
(Wiesława Lis)
16.07.2003 10:07Dodano załącznik "Załącznik nr 4a"
(Wiesława Lis)
16.07.2003 10:06Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - Hejnał_nuty"
(Wiesława Lis)
16.07.2003 10:05Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - Flaga"
(Wiesława Lis)
16.07.2003 10:03 Utworzenie dokumentu. (Wiesława Lis)