SPRAWOZDANIE

z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 0007.XXXIV.199.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” w załączeniu przedstawia się sprawozdanie z w/w programu.

Sposób oceny realizacji programu:

 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
 3. Liczba zawartych umów na realizację zadnia publicznego,
 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn niezależnych od organizacji,
 5. Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych,
 6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
 7. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
 8. Liczba projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi.

Ad. 1. Gmina Miejska Złotoryja ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014:

 • Zarządzenie nr 0050.4.2014 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 09.01.2014 r.
 • Zarządzenie nr 0050.55.2014 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14.03.2014 r.

Ad. 2. Liczba złożonych ofert: 43 szt. (40 szt. w ramach otwartego konkursu ofert, 3 szt. na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w tym liczba organizacji: 24 szt.

Ad. 3 Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego: 37 szt. (34 szt. w ramach otwartych konkursów ofert, 3 szt. na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Ad. 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn niezależnych od organizatora - 1 szt. – Umowa nr 11/S/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „II Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego z Udziałem Niepełnosprawnych Złotoryja 2014” z dnia 22 kwietnia 2014 r., zawarta pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja, a Stowarzyszeniem „Klub Sportowy Tańca Towarzyskiego „REPLAY”, ul. Rynek 1/15, 59-500 Złotoryja, w zakresie sport dzieci i młodzieży, rekreacja

Klub Żeglarski „REDA” im. Obrońców Polskiego Wybrzeża – nie podpisano umowy na realizację zadania publicznego pn. „BRYG-2014” – w zakresie sport dzieci i młodzieży, rekreacja: zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień

Ad. 5. Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6,
  50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja,
 2. Kaczawski Klub Siatkarski „REB BUT”, ul. Sprzymierzeńców 2,
  59-500 Złotoryja,
 3. Klub Żeglarski „Reda”, ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja
 4. Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica,
 5. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Oldboys Górnik Złotoryja”,
  ul. Chojnowska 8, 59-500 Złotoryja,
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” przy Gimnazjum w Złotoryi,
  ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja,
 7. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi, ul. Słowackiego 2,
  59-500 Złotoryja,
 8. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7,
  59-500 Złotoryja,
 9. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum”, ul. Kasztanowa 22, 59-500 Złotoryja,
 10. Klub Strzelecki „Agat”, pl. Lotników Polskich 3A, 59-500 Złotoryja,
 11. „Wilkołak” Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc,
  ul. Basztowa 36/11, 59-500 Złotoryja,
 12. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „STS Baszta”,
  ul. Wojska Polskiego 50, 59-500 Złotoryja,
 13. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ursus” ZOKiR Złotoryja,
  ul. Rynek 44/2, 59-500 Złotoryja,
 14. Klub Piłki Halowej „Lider”, ul. Wiśniowa 18, 59-500 Złotoryja,
 15. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Marii Konopnickiej 22A,
  59-500 Złotoryja 
 16. Międzyszkolny Klub Sportowy „Aurum Kobud” Złotoryja,
  ul. Legnicka 17, 59-500 Złotoryja,
 17. Stowarzyszenie Progress, ul. 3 Maja/26, 59-500 Złotoryja,
 18. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Relaks”, pl. Lotników
  Polskich 3A/7-9, 59-500 Złotoryja,
 19. Szkolny Związek Sportowy „”Dolny Śląsk” ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław

Ad. 6.

 1. Sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – 14.000 zł
 2. Sport dzieci i młodzieży , rekreacja – prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – 180.000 zł (w ramach otwartego konkursu ofert przyznano 160.000 zł, na podstawie przepisów działu II rozdziału 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano 20.000 zł)
 3. Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję – 7.000 zł
 4. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej - 15.000 zł
 5. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 50.000 zł
 6. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – 75.000 zł

Ad. 7. W całym konkursie ofert, brak ofert wspólnie złożonych przez organizacje.

Ad 8. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi: 1 szt.
Uchwała nr 0007.XXXIV.199.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:16.04.2015 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:16.04.2015 11:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 186