Uchwała Nr 0007.VII.41.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, na terenie Miasta Złotoryja

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1  i art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska w Złotoryi  uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania: 
1) dysponować terenem, na którym będzie prowadzona przedmiotowa działalność czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt, tj. do momentu przewiezienia ich do schroniska, z którym będzie podpisana stosowna umowa na dostarczenie wyłapanych zwierząt, 
2) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia zamierzonej działalności, w tym: 
a) atestowanymi urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
b) pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, 
c) środkami służącymi do zabezpieczenia zwierząt na czas ich  przewozu (np. odpowiednimi klatkami), 

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania: 
1) dysponować terenem, na którym będzie prowadzona przedmiotowa działalność, z zastrzeżeniem, że schronisko może być zlokalizowane tylko na terenie zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska,
2) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia zamierzonej działalności, w tym: 
a) atestowanymi urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
b) pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, 
c) środkami służącymi do zabezpieczenia zwierząt na czas przewozu zwierząt (np. odpowiednimi klatkami), 
d) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt. 

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać utwardzony i ogrodzony teren do prowadzenia działalności, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, z zastrzeżeniem, że grzebowisko lub  spalarnia mogą być zlokalizowane tylko na terenie zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska,
2) posiadać środki transportu dopuszczone do użycia przy przewozie zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, obudowane i szczelne,
3) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części.
 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VII.41.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.05.2015 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.05.2015 12:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 68