Wydział Budżetu i Finansów - WBF
Naczelnik Wydziału -  Halina Ulanowska

adres email: wbif@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 141

Zakres działania:

 1. Wymiar i pobór podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu.
 2. Wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o stanie zaległości podatkowych.
 3. Planowanie budżetu gminy.
 4. Realizacja wydatków.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy.

Wydział Obsługi Urzędu - WOU 
Naczelnik Wydziału - Paweł Kochanowski

adres email: wou@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 110

Zakres działania:

 1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
 2. Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o okresie pobierania zasiłków chorobowych do świadczenia emerytalnego lub rentowego z następujących
 • zakładów pracy z terenu m. Złotoryi:
 • POM; PBRol; ZPB;
 • S-ni "Vitrum"; GKiM; OSiR
 • GEOBUD Sp. o.o.
 • INFRABUD S.A.
 • Przedszkoli Miejskich z lat 1991 - 1992.
 1. Zapewnienie obywatelom sprawnej obsługi kancelaryjnej oraz pełnej informacji wizualnej.
 2. Sprawy zdrowia i opieki społecznej.

Biuro Obsługi Rady Miejskiej - Agnieszka Nowodyła
adres email: biuroradymiejskiej@zlotoryja.pl

tel. (76) 87 79 111


Wydział Spraw Społecznych - WSS
Naczelnik Wydziału -
  Anna Ardelli

adres email: wss@zlotoryja.pl 
tel. (76) 87 79 155

Zakres działania:

 1. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta i sąsiednich gmin
 2. gromadzenie informacji o Mieście i przygotowywanie materiałów promujących Miasto
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, powiatu, regionu i kraju
 4. organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych
 5. kształtowanie wizerunku Miasta w środkach masowego przekazu
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki; współudział w organizowaniu cyklicznych oraz okolicznościowych imprez kulturalnych i sportowo – turystycznych
 7. współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego
 8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych
 9. realizacja polityki prozdrowotnej Miasta , przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kierowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 10. prowadzenie spraw i współpracy z :
  - Komendą Powiatową Policji,
  - Komendą Powiatową Straży Pożarnej
 11. sprawy zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych
 12. prowadzenie spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej
 13. współpraca z organizacjami społecznymi oraz o charakterze charytatywnym

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO 
Naczelnik Wydziału -
 Tadeusz Kozak

adres email: wso@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 160

Zakres działania:

 1. Zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach  osobistych,
 2. Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 3. Kwalifikacja wojskowa.

Wydział Mienia - WM
Naczelnik Wydziału - Marcin Cielas

adres email: wm@zlotoryja.pl 
tel. (76) 87 79 130

Zakres działań:

 1. gospodarowania nieruchomościami zabudowanymi
 2. nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodno kanalizacyjnej
 3. nadzór w zakresie utrzymania czystości
 4. bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej miasta
 5. ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska
 6. prowadzenie spraw objętych ewidencją działalności gospodarczej
 7. przygotowywanie raportów o stanie Miasta

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta - WAG
Naczelnik Wydziału - Jacek Janiak

adres email: wag@zlotoryja.pl
tel. (76) 87 79 120

Zakres działań:

 1. współpraca w zakresie inicjowania zmian oraz interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 2. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 4. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta
 5. ochrona i ewidencja dóbr kultury
 6. sprawy związane z utrzymaniem istniejących pomników
 7. prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
 8. prowadzenie osnów geodezyjnych
 9. prowadzenie spraw z zakresu podziału i rozgraniczeń nieruchomości
 10. scalenia i wymiana nieruchomości
 11. nadzór nad prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 12. opracowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście - obsługa inwestorów
 13. opracowywanie i realizacja gospodarczych programów współpracy międzynarodowej Miasta
 14. obsługa kontaktów zagranicznych Miasta
 15. prowadzenie spraw związanych z integracją europejską
 16. prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania niezbędnych dla rozwoju Miasta
 17. koordynowanie realizacji programów społeczno-gospodarczych oraz programów inwestycyjnych z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim i marszałkowskim
 18. wypracowywanie projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta
 19. opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych w zgodności ze strategią inwestycyjną Miasta
 20. przygotowywanie projektów założeń polityki budżetowej Miasta oraz projektów w zakresie wydatków inwestycyjnych
 21. przygotowywanie projektów, aktów prawnych dotyczących realizacji ustawy o zamówieniach publicznych
 22. prowadzenie sprawozdawczości z udzielanych i realizowanych zamówień publicznych
 23. podejmowanie działań na rzecz lokalnej aktywizacji rynku pracy

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora - FZ
Naczelnik Wydziału - Katarzyna Iwińska

adres email: fz@zlotoryja.pl 
tel. (76) 87 79 170

Zakres działań:

 1. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach krajowych i europejskich służących integracji Polski ze strukturami europejskimi, w tym o dostępnych programach pomocowych.
 2. współpraca z przedstawicielami organów i instytucji zarządzających dystrybucją środkami krajowymi i funduszy europejskich oraz innych środków zewnętrznych istotnych w planowaniu rozwoju miasta.
 3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania na realizowane przez miasto zadania.
 4. inicjowanie i koordynowanie prac przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 5. inicjowanie i inspirowanie udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w projektach partnerskich, unijnych oraz finansowanych ze środków zewnętrznych.
 6. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat istniejących i powstających programów finansowych krajowych i europejskich w celu możliwości pozyskiwania środków finansowania zadań miasta i podległych jednostek.
 7. organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, sektora MSP w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych: krajowych i zagranicznych, na projekty społeczne, inwestycyjne, prorozwojowe.
 8. przygotowanie merytoryczne zadań, prowadzenie, realizacji projektu, sprawozdawczości i rozliczanie środków pomocowych krajowych i europejskich otrzymanych na realizację inwestycji prowadzonych przez miasto.
 9. sporządzanie, przechowywanie i archiwizacja pełnej dokumentacji wykonanych zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrzych.
 10. udział w opracowaniu projektu budżetu gminy oraz analiza jego wykonania.
 11. udział w opracowaniu projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych miasta we współpracy z Wydziałem Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta.
 12. inicjowanie i współpraca w opracowaniu, aktualizacji programów, planów, analiz i innego rodzaju dokumentów dotyczących wykonywanych zadań przy udziale funduszy zewnętrznych.

Wydział Gospodarki Odpadami - WGO
Naczelnik Wydziału - Grzegorz Nowodyła

adres email: wgo@zlotoryja.pl 
tel. (76) 87 79 188, (76) 87 79 186, (76) 87 79 185

Zakres działań:

 1. wdrożenie i obsługa systemu informatycznego w zakresie gospodarowania odpadami z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Miejskiej Złotoryja,
 2. stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami,
 3. prowadzenie ewidencji opłat,
 4. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 5. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami,
 6. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
 7. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarki odpadami,
 8. zorganizowanie i prowadzenie systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości,
 9. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami, w celu aktualizacji i weryfikacji rynku usług oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja
 10. organizowanie punktów informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów , w tym kampania informacyjna,
 11. wydawanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów,
 12. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,
 13. prowadzenie ewidencji faktur, umów i deklaracji,
 14. weryfikacja i nadzór nad funkcjonowaniem i kosztami gospodarowania odpadami.

Urząd Stanu Cywilnego - USC
Kierownik -
Bożena Szczepaniak

adres email: usc@zlotoryja.pl 
tel. (76) 87 83 113

Zakres działania:

 • Rejestracja stanu cywilnego - sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Wydawanie wypisów z akt stanu cywilnego.
 • Decyzje administracyjne.
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju oraz do ślubu konkordatowego.
 • Obrzędowość świecka - śluby cywilne.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego - Zdzisław Iwiński

adres email: zk@zlotoryja.pl 
tel. (76) 87 79 163, 87 83 142

Zakres działania:

 1. Przygotowywanie i realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 2. Koordynowanie prac:
 • Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 • Systemu Wykrywania i Alarmowania,
 • Systemu Wczesnego Ostrzegania,
 •  Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

Straż Miejska - SM
Komendant - Jan Pomykała

adres email: sm@zlotoryja.pl 
tel. zgłoszeniowy 600 375 000
dyżurny: (76) 87 84 832

Zakres działania:

 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 • Współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych.
 • Ochrona obiektów komunikacyjnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowym.

Samodzielne stanowiska:

 • Główny specjalista ds. oświaty 
  tel. (76) 87 79 151
  adres email: oswiata@zlotoryja.pl
  1. realizacja polityki edukacyjnej Miasta, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji funkcjonowania szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, ich sieci i struktury
  2. organizacja, koordynowanie i nadzór zespołów kierowniczych szkół i placówek oświatowych
  3. przygotowywanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli i ich aneksów
  4. utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z oświatowymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie oświaty
  5. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy oraz nagradzaniem kadry kierowniczej szkół i przedszkoli
  6. przygotowywanie dla Rady Miejskiej i jej komisji materiałów dotyczących oświaty
  7. organizacja prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu oświaty
  8. współpraca ze Skarbnikiem Miasta w zakresie realizacji budżetu przez jednostki oświatowe
    
 • Główny specjalista ds. kadr
  Czesława Łaskawiec tel. (76) 87 79 150
  adres email: kadry@zlotoryja.pl
   
  1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych
  2. prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
    
 • Główny specjalista ds. informatyki
  Piotr Rewig tel. (76) 87 79 154
  adres email: informatyk@zlotoryja.pl
   
  1. gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspakajania potrzeb Urzędu w tym zakresie.
  2. zapewnianie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych
  3. archiwizowanie oraz zabezpieczanie danych informatycznych
  4. sporządzenie zapotrzebowania na sprzęt informatyczny i programy komputerowe przy opracowywaniu projektu budżetu
  5. współpraca z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie potrzeb i pomocy informatycznej
  6. zapewnienie wymaganych licencji i innych dokumentów użytkowanego przez Urząd sprzętu informatycznego
    
 • Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych
  2. ochrona systemów sieci teleinformatycznych
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
  4. szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Kierownik kancelarii tajnej
  1. rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów objętych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone"
  2. wydawanie i udostępniania takich dokumentów uprawnionym osobom
    
 • Inspektor ds. kontrolii
  1. kontrola komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy
  2. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydziały i samodzielne stanowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:26.11.2003 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.10.2019 13:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 3160