Protokół Nr 0002.VII.2015 
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Na podstawie  art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30  otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.  Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Radny nieobecny na sesji to: Władysław Grocki.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Z-cą Burmistrza Andrzejem Ostrowskim, Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Durmaj, radcę prawnego Barbarę Szynkowską,  pozostałych gości obecnych na sesji.
W sesji uczestniczyła  grupa mieszkańców , właścicieli domków jednorodzinnych przy ul. Lubelskiej.
Rada głosami : za – 13    przeciw -  0    wstrzymało się -  0  przyjęła Protokół Nr 0002.VI.2015 z sesji Rady Miejskiej odbytej  26 marca 2015 r.

AD. 1 – ŚLUBOWANIE RADNEGO.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała, że w  wyniku ponownych wyborów do Rady Miejskiej , które odbyły się w okręgu nr 3 w  dniu 19 kwietnia br. – radnym Rady Miejskiej w Złotoryi wybrany został  Waldemar Wilczyński.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Irena Szczypel  odczytała i wręczyła Waldemarowi Wilczyńskiemu  zaświadczenie o wyborze.
Następnie  radni powstali a Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  odczytywała  tekst ślubowania, który powtarzał Waldemar Wilczyński dodając na końcu : „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  pogratulowała radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu wyboru i powitała go w gronie radnych Rady Miejskiej w Złotoryi – stan radnych obecnych na sesji – 14.

Następnie  odczytany został przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Franciszka Słabego  list gratulacyjny z okazji przyznania nagrody „Diamentu Forbesa”   dla firmy Faist Chemtec Spółka z o.o. w Złotoryi , którą reprezentował  na sesji  Dyrektor Zbigniew Puzanow.
Wręczenia listu gratulacyjnego oraz wiązanki kwiatów  dokonali: Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  i  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski.

Dyrektor Zbigniew Puzanow  podziękował za wyróżnienie. Zakład powstał w 2006 roku i uważam – powiedział – że decyzja o budowie zakładu była słuszna. Obecnie zakład jest rozbudowywany, powstają 2 nowe linie, które chcemy uruchomić w sierpniu br., zatrudnimy nowych pracowników. Wszystkie te działania byłyby niemożliwe bez współpracy z samorządami, cały czas czujemy wsparcie władz samorządowych. Działania te pozwalają na rozwój firmy. Dziękuję, że zakład został zauważony.

Rada w głosowaniu:   za -   14      przeciw -   0     wstrzymało się   -  0  przyjęła  zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Ślubowanie radnego.
2. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opieka społeczna w mieście.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015,
-  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych,
- w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi  zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie miasta Złotoryja,
- w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.

Ad. 2 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację  złożył  Zastępca  Burmistrza Andrzej Ostrowski. 

Wydział Gospodarki Odpadami
1. Podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na usuwanie dzikich wysypisk śmieci;
2. Przekazano egzekucję administracyjną dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi do Urzędu Skarbowego w Złotoryi
3. Trwa weryfikacja złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby osób zamieszkałych, a zameldowanych w nieruchomości;
4. Udział w konkursie zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi „Segregujesz świat ratujesz”
5. Przygotowano sprawozdania za rok 2014 z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
6. Przygotowano sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego SG-01 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Wydział Mienia
1. Rozpoczęto remonty cząstkowe dróg.
2. Wprowadzono zmiany stałej  organizacji ruchu:
- Podwale- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T
- ul.Leszczyńska-zakaz zatrzymywania się 
- w ul.Piłsudskiego i Rynek poprzez umieszczenie pod znakiem B-1 tabliczki- nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia na czas dostawy towaru w godz. 5-18,
- ul.Górna- pod znakiem B-36 umieszczenie tabliczki- nie dotyczy zaopatrzenia  do 15 min,
- ul. Dworcowa- pod znakiem B-18 umieszczenie tabliczki- nie dotyczy pojazdów służb komunalnych,
- ul.B.G.Warszawskiego poprzez usunięcie oznakowania poz. –powierzchnia wyłączona z ruchu i oznakowanieB-36 wraz z tabliczka informacyją- obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz.od 6:00 do 10:00,
- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T w ul.B.G.Warszawskiego i M.Konopnickiej(nie dotyczy samochodów zaopatrzenia  do 12T w godz. Od 10:00 do 18:00
- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T ul.Kolejowa (nie dotyczy autobusów), Pl.LotnikówPolskich, Al.Miła, ul.Sikorskiego 
3. Od 1 kwietnia zlecono RPK Sp. z o.o. w Złotoryi konserwację oświetlenia ulicznego (miasto zaoszczędzi z tego tytułu około 10 tys. zł miesięcznie);
4. Dokonano nasadzeń drzew (Rynek - przy Fontannie Górników,  al.Miła, Stroma) oraz nasadzeń kwiatów(Pl.Orląt Lwowskich, Rynek);
5. W trakcie realizacji jest siłownia plenerowa przy ul. Broniewskiego (zamontowano fundamenty pod elementy, rozpoczęto utwardzanie miejsc pod elementy);
6. Naprawiono nawierzchnię podwórka przy ul. Wojska Polskiego  oraz nawierzchnię drogi ul. Sosnowej i Polnej;
7. Wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Sosabowskiego;
8. Trwa wymiana chodnika przy pl. Zacisze; 
9. Przydzielono z listy lokali  do remontu  dwa lokale: z ul. Legnickiej 4 i Basztowej 32, jeden lokal  do zasiedlenia dla podopiecznej z domu dziecka –  przy ul. Chopina 11 oraz lokal przy ul. Chopina 11;
10. Złożono  7 pozwów o ściągnięcie należności  w związku z zaległościami w zapłacie czynszu;
11. Złożono 4 pozwy o eksmisję z mieszkania;
12. Zlecono częściową naprawę dachu  na budynkach przy ul. Piastowej 6 i 7;
13. Zlecono docieplenie stropu oraz montaż domofonu  w budynku przy ul. Basztowej nr 15;
14. Zamówiono 8 elementów zabawowych do uzupełnienia na istniejących placach zabaw przy ul. Łąkowej, Broniewskiego, Słowackiego 1;
15. Zamontowano parkomat i od 13 .04. uruchomiono strefę płatnego parkowania przed budynkiem nr 8 przy ul. Szkolnej;
16. Oznakowano tablicami z nazwami ulic osiedle  Bohaterów Monte Cassino oraz ul. Sosabowskiego.
17. Wymieniono częściowo nawierzchnię drewnianą na mostku przy ul.Rzecznej.

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
1. Podpisano umowę z RPK Sp. z o. o na  „Budowę sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi”;
2. Podpisano Porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące „Budowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328 – ul. Chojnowska w miejscowości Złotoryja”;
3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na ”Przebudowę ul. Słowackiego w Złotoryi” (najtańsza oferta - 732 219,58 zł);
4. Wybrano projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”; 
5. Podpisano umowę na „Budowę oświetlenia drogowego ul. Malinowej w Złotoryi”.
6. Złożono wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie pomocy finansowej na „Budowę sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi” (kwota pożyczki: 209 100 zł, kwota dotacji: 46 900 zł);
7. Na ukończeniu są roboty budowlane dot. „Wykonania trwałego zabezpieczenia skarpy oraz odtworzeniu ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi”;
8. Sprzedano w trybie bezprzetargowym: 3 lokale mieszkalne i 1 garaż.
9. Sprzedano w trybie przetargu lokal mieszkalny przy ul. Rynek 41/1.
10. Ogłoszono I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Staszica 1 w Złotoryi;
11. Sporządzono wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego – ul. Krzywoustego 17;
12. Wydano Zarządzenia Burmistrza dot. 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.
13. Wydano  31 umów dzierżawy gruntów
14. Przygotowano wybory do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (31.05.2015r.)

Wydział Funduszy Zewnętrznych
1. Przygotowano i złożono do Gminy Jawor (Partner Wiodący) Sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania  trwałości projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Jawor jako partnerem wiodącym do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013.
2. Na podstawie sprawozdań od partnerów projektu: Powiatu Złotoryjskiego, Powiatu Jaworskiego, Gminy Jawor, Gminy Świerzawa, oraz danych dotyczących Partnera wiodącego projektu - Gminy Miejskiej Złotoryja, przygotowano i złożono w UMWD Sprawozdanie w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu w ramach projektu pn.„Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego" w ramach RPO WD na lata 2007-2013;
3. Na podstawie zatwierdzonych przez kontrolera wydatków Partnera Projektu – Miasta Pulsnitz, przygotowano i złożono do WST w Dreźnie Wniosek o płatność nr 7 oraz płatność nr 8  wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013, który obejmował wydatki niemieckiego partnera projektu – Miasta Pulsnitz;
4. Udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, na którym weryfikowano zgłoszone projekty przez wszystkie gminy z Aglomeracji, oraz opracowano i wysłano dane statystyczne dotyczące gminy na potrzeby ZIT AJ;
5. Przygotowano SIWZ dla przetargu nieograniczonego powyżej wartości 30 tys. euro do ZOKiR-u w ramach zadania pn. Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej, oraz pomoc w przygotowaniu przetargu;
6. Przygotowano i ogłoszono w BIP Urzędu Miejskiego Złotoryja zapytanie ofertowe w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro na serwis boisk przy   ul. Lubelskiej powstałego w ramach zadania pn. ,,Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych wraz z realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego ze środków MF EOG, które unieważniono z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Ponownie ogłoszone zaproszenie do składania ofert zostało unieważnione z powodu wycofania jedynej złożonej oferty przez oferenta;
7. Po przeprowadzonych negocjacjach cenowych zlecono realizację zamówienia dotyczącego wykonania kompleksowej renowacji siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w Złotoryi przy ul. Lubelskiej powstałej w ramach zadania pn. ,,Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych wraz z realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  
8. Do potencjalnych wykonawców wysłano zaproszenie do składania ofert na przegląd okresowy oraz wykonanie i dostarczenie orzeczeń technicznych dopuszczających do eksploatacji w danym roku kalendarzowym (sezonie eksploatacyjnym) 3 szt. urządzeń rozrywkowych znajdujących się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2, oraz Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi.                           
9. Przygotowano przegląd techniczny oraz przegląd elektryczny Targowiska Miejskiego przy ul. Staromiejskiej zrealizowanego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja (przebudowa) targowiska miejskiego w Złotoryi ,,Mój Rynek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 431 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013;
10. Zlecono wykonanie przeglądu gwarancyjnego dachu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji wykonanego w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013;
11. Opracowano program użytkowania stadionu w zakresie lekkiej atletyki we współpracy z nauczycielami WF;
12. W związku z naborem wniosków do Programu ,,Działaj lokalnie” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Kaczawskie zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dotacje w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe;
13. Miasto Złotoryja włączyło się do Regionalnej Sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości; 
14. Przygotowano List Intencyjny dla inwestora – obejmujący min. zasady udzielania ulg w podatku od nieruchomości.

Wydział Spraw Społecznych
1. Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sport i rekreacja dzieci i młodzieży;
2. Przygotowywano dokumentację w związku z organizacją imprezy masowej „Dni Złotoryi 2015”;
3. Opracowano regulamin konkursu na najlepszą prezentację grupy podczas korowodu na Dni Złotoryi;
4. Przygotowano uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
5. Współorganizowano Bieg Sprinterski na Orientację;
6. Współorganizowano I Złotoryjskie Spotkanie Diabetologiczne;
7. Współorganizowano X Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.

Wydział Obsługi Urzędu
1. Zakupiono, zainstalowano i uruchomiono nową centralę telefoniczną w Urzędzie Miejskim,
2. Przystąpiono do grupy zakupowej mającej na celu wyłonienie w drodze postępowania przetargowego sprzedawcy energii elektrycznej na 2016 r. – Urząd i jednostki podległe,
3. Podpisano umowę z nowym operatorem telefonii stacjonarnej,
4. Przygotowano posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej,
6. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń Burmistrza jak również zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej.
7. Podpisano porozumienie w Komendą Powiatową Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

Wydział Budżetu i Finansów
1. Nastąpiła regulacja płac w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych; 
2. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia roczne ponad trzystu Wspólnot Mieszkaniowych.

Dział Informatyki
1. W BIP zamieszczono zapytanie o cenę na system do Rejestracji czasu pracy i wyłoniono najtańszą ofertę
W dniach 21.04 oraz 28.04.2015 braliśmy udział w ogólnopolskim TEŚCIE Wyborczym dla wyborów Prezydenckich -  10 maja 2015 r. Testy przeszły pozytywnie, nie wykazały nieprawidłowości.
Na stronie www.zlotoryja.pl zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej.
Nadzór nad systemem rejestrów państwowych „Źródło” do obsługi USC i Wydziału Spraw Obywatelskich.
W Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano aktualizacji oprogramowania do migracji aktów  z lokalnej bazy do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło”.
Wysłano pisma do wspólnot mieszkaniowych Reymonta 3a,b,c oraz Solna 13 w sprawie wyrażenia zgody na montaż kamer monitoringu.


Dział Oświaty
1. Uczniowie klas 3 Gimnazjum w Złotoryi uczestniczyli w drzwiach otwartych organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi;
2. 1.04. br. odbył się sprawdzian klas 6 szkół podstawowych;
3. Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na dotację na pomoc materialną o charakterze socjalnym, tj. stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży;
4. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały złożone wnioski o dofinansowanie doposażenia w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
5. Odbyły się konsultacje z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2015/2016;
6. Zakończono rekrutację do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016.
7. Ogłoszony został konkurs ofert na letni wypoczynek dzieci i młodzieży – termin składania ofert mija 6 maja br.  
8. W dniach 21,22,23. 04.br. obył się egzamin gimnazjalnych klas 3; 
9. W dniu 24.04.br odbyło się zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych w Zespole Szkół ogólnokształcących i Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi, w trakcie zakończenia wręczono wyróżnienie Burmistrza Miasta Złotoryja dla absolwentów w szczególny sposób reprezentujących na arenie ogólnopolskiej nasze miasto;
10. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015;
11. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015;
W ramach projektu współpracy międzyszkolnej pomiędzy Gimnazjum w Złotoryi ze Szkołą Podstawową nr 1 i Nr 3 w Złotoryi zorganizowano wspólne obchody z okazji Dnia Ziemi.

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
Eliminacje 60. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego;
Powitanie wiosny z przedszkolakami;
Opracowanie informacji i ogłoszenie „Giełdy Minerałów i Rękodzieła na Dni Złotoryi;
Zakończenie i podsumowanie wystawy Rękodzieła w Muzeum Złota;
Opracowanie i druk plakatów i zaproszeń na Turniej Brydżowy;
Przygotowanie techniczne i merytoryczne Majówki Złotoryjskiej 2015;
Opracowanie i wydruk informatorów o Muzeum Złota i zabytkach Złotoryi;
Współorganizowano Festiwal Art. Dance;
Pomagano w organizacji X Konkurs Sygnalistów Myśliwskich;
Zapewniono obsługę pożegnania maturzystów ZSZ w Złotoryi;
Udostępniono salę ZOKiR na dwa spotkania ewangelizacyjne;
Odbyły się spektakle Narodowego Teatru Edukacji;
Udzielono pomocy w organizacji zebrania sprawozdawczego Zarządów Ogrodów Działkowych;
Odnowiono pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej oraz część pokojów gościnnych w budynku przy basenie złotoryjskim;
Odbyło się sprzątanie kanału dopływowego, niecki zalewu i osadnika;
Awaryjnie naprawiono mostek przy śluzie w Jerzmanicach Zdrój;
Wymiano przepust ścieków z Pałacyku nad zalewem;
Wykonano obudowę do płuczni złota przy muzeum;
Wykonano i zamontowano kratę zabezpieczającą przy śluzie wodnej w Jerzmanicach Zdroju;
Otwarto oferty przetargowe w związku z cyfryzacją kina Aurum.

Miejska Biblioteka Publiczna
Zorganizowano Noc z Andersenem – imprezę integracyjną o zasięgu międzynarodowym pt. „Egipt. Przygody w Delcie Nilu” połączoną z noclegiem w bibliotece.
Odbyła się III edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół „Czytam w podróży...Herberta
Zorganizowano cykl spotkań literacko – plastycznych dla dzieci i rodziców pt. „Popołudnia z baśnią”.
Wycieczka do Biblioteki uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi w celu zwiedzenia wystawy fotografii Lidii Radziszewskiej „Egzotyczna fauna w obiektywie nastolatki”
Odbyła się lekcja biblioteczna „Dzień Ziemi- jak dbać o naszą planetę” 
Zorganizowano akcję „Wielkie Księgobranie – Bookcrossing w Złotoryi”;
Odbył się spektakl teatralny pt. „Żaba na tropie EKO-psotnika” w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa;
Rozstrzygnięto konkurs proekologiczny na filmik reklamowy promujący selektywną zbiórkę odpadów pt. „Segregujesz świat ratujesz”
W cyklu spotkań pt. „Cała Polska Czyta Dzieciom- przygody Pszczółki Mai”  odbyło się spotkanie z pszczelarzem.

Hala Sportowa „Tęcza”
SPR Górnik Złotoryja skończył rozgrywki ligowe w piłce ręcznej; 
Wraz ze Starostwem Powiatowym i Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowano Dolnośląski Finał Gimnazjady w piłce siatkowej;
Wraz z Fundacją Trood zorganizowano warsztaty taneczne;
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz SPR Górnik Złotoryja zorganizowali Meta Handball Cup w piłce ręcznej.

Straż Miejska
1.  Zrealizowano   wywiady zlecone  przez  Wydział Spraw Obywatelskich  w  związku  z  prowadzonymi  postępowaniami  o  wymeldowanie  z  pobytu  stałego oraz  wywiad  zlecony  przez  Urząd Miejski  w  sprawie  zmiany  najmu  lokalu  po  śmierci  głównego  najemcy;
2. W  związku  z  odbywającymi  się  na  terenie  Miasta  imprezami  i  uroczystościami  zabezpieczono  samodzielnie  i  wspólnie  z  Policją następujące  wydarzenia:
-  NOC  ANDERSENA -  impreza  dla  dzieci  organizowana  przez  Bibliotekę  Miejską.
-  PROCESJE  RELIGIJNE  03 i 04 kwietnia  2015 r. przechodzące  ulicami  Miasta
-  MISTRZOSTWA  DOLNEGO  ŚLĄSKA  W  BIEGU  NA  ORIENTACJĘ.
-  WYBORY  SAMORZĄDOWE  
-  ROCZNICA  ZBRODNI  KATYŃSKIEJ  -  oprawa  uroczystości.
3. Odwieziono  do  schroniska  w  Legnicy   2  bezdomne psy;
4. Asystowano  pracownikom  Urzędu Miejskiego  w  związku  z  interwencją  dotyczącą  spraw  lokalowych  przy  ul.  Łąkowej  oraz  komornikowi  podczas  eksmisji  przy  ul.  Basztowej.
5. Prowadzono  codzienne  kontrole  komisji  poborowych;
6. W  ramach  miejscowych  zagrożeń  zabezpieczono:
-  zapadnięty chodnik  przy  ul.  Wojska  Polskiego,
-  zapadniętą jezdnię  przy  11  listopada,
-  uszkodzoną skrzynkę  energetyczną  przy  ul.  Franciszkańskiej,
-  wisząca  nad  chodnikiem  antenę  satelitarną  przy  ul. Krzywoustego.
7. Usunięto 3 wraki pojazdów;
8. Objęto  stałym  nadzorem  podczas  patroli  tereny  na  których  sygnalizowano  występowanie  zdarzeń  społecznie  uciążliwych.
-  ul. Hoża  9  -  mostek
-  ul. Joanitów
-  zaplecze  ECO  pl. Reymonta
-  pl.  Reymonta 8  od strony  przystanku autobusowego;
9.  Trwają  działania  prewencyjne  w  stosunku  do  osób  utrzymujących  psy polegające  na  przypomnieniu  podstawowych  obowiązków  właścicieli  psów. 
10.  Uczestniczono  w szkoleniu  w  Komendzie  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Złotoryi,  gdzie  przedstawiono  program  przeciwdziałania  bezdomności  zwierząt  w  Złotoryi i  wypracowano  sposoby  postępowania  służb  podczas  interwencji  z  udziałem  zwierząt;
14. Podczas  kontroli opłat  za  postój  w  strefie  płatnego  parkowania  wystawiono  29  wezwań  do  wniesienia  opłaty  dodatkowej  w  sumie  od początku roku wystawiono 119 wezwań.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Została zakupiona śmieciarka SCANIA, 
2. Podpisano zlecenie z Urzędem Miejskim na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy kompleksie boisk przy ul. Lubelskiej w Złotoryi.
3. Podpisano zlecenie z Urzędem Miejskim na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja”. Dokonano przejęcia sieci oświetlenia ulicznego na terenie Złotoryi. Wszczęto procedurę o udzielenia zamówienia publicznego na zakup podnośnika koszowego na podwoziu samochodu do 3,5 tony.
4. Odbyło się spotkanie na oczyszczalni miejskiej w Złotoryi z przedstawicielami Biura Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu – wykonawcami dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”. Omówiono stopień zaawansowania prac projektowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
5. Udzielono pomocy technicznej w organizacji – Ulicznego Biegu na Orientację.

Pozostałe prace i wydarzenia
1. W „Domu Spotkań” pomogliśmy w organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw w Takwon-do;
2. Sekretarz Miasta wziął udział w XXIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej;
3. Odbyło się pożegnanie, odchodzącej na emeryturę pani Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego – Stanisławy Śnieszko;
4. Burmistrz wziął udział w uroczystościach poświęconych pamięci Zbrodni Katyńskiej oraz masowych deportacji na Sybir;
5. Odbyło się spotkanie z prezesem Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, podczas którego wskazano prezesowi trzy możliwe lokalizacje inwestycji, które mogłoby poprowadzić TBS;
6. Burmistrz wziął udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Aglomeracji Jeleniogórskiej, który odbył się w Złotnikach Lubańskich;
7. Zastępca  Burmistrza wziął udział w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez księdza dziekana oraz Starostę Złotoryjskiego w Złotym Lesie;
8. Burmistrz wziął udział w Radzie Nadzorczej RPK Sp. z o.o. oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LSSE;
9. Burmistrz uczestniczył w XVII Regionalnej Konferencji w Męcince: Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo - kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego "Chełmy";
10. W Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia Platynowego Medalu Jana Kilińskiego oraz Złotego Medalu Jana Kilińskiego zasłużonym działaczom Cechu Rzemiosł Różnych w Złotoryi;
Zastępca Burmistrza wziął udział w konferencji Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, która odbyła się na Zamku.

O godz. 13.55  na sesję przybył radny Władysław Grocki – stan Rady 15  radnych.


AD. 3 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek poruszył następujące sprawy:
1/ W związku z obchodami Majówki poprosił o włączenie wody w fontannach miejskich. Czynne fontanny to miły akcent w mieście zwłaszcza, że spodziewamy się  gości.
2/ Prośba do władz miejskich aby zwróciły się do Starostwa Powiatowego o informację na temat dalszych losów szpitala i w najbliższym czasie przekazać ją radnym.
3/ Między ul. Żeromskiego a wejściem na  targowisko jest  przejście , które jest często bardzo brudne. Proszę o zwrócenie na to uwagi służbom  porządkowym.

Radny Adam Bartnicki  podziękował za szybkie oznakowanie ul. Monte Cassino.
Dało się zauważyć, że to osiedle było od lat zaniedbane.  Nie mamy natomiast informacji o remoncie tej ulicy.
Następnie zapytał, czy będzie robione przejście dla pieszych na  ul. Karola Miarki. Podobno opinie w tej sprawie wydała policja i Zarząd Dróg.

Radny Józef Banaszek  podziękował za nawiezienie szutru na ul. Jerzmanicką, co zlikwidowało dziury w drodze.  Kilkakrotnie mówiłem – przypomniał, że do strumyka na ul. Cichej  wpuszczane są nieczystości. To się potwierdziło. Trzeba temu przeciwdziałać.

AD. 4 -  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. OPIEKA SPOŁECZNA W MIEŚCIE.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Durmaj  wymieniła  zadania jakie realizowane są w MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz  zadania wykonywane z upoważnienia Burmistrza. Wszystkie te zadania zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Wobec  braku głosów w dyskusji  na temat złożonego sprawozdania,  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  podziękowała za złożenie wyczerpującego wszystkie aspekty pracy MOPS-u sprawozdania i ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.15   do godz. 14.25.

Po wznowieniu obrad Rada przystąpiła do realizacji  pkt 5 porządku obrad.

AD. 5 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Głos zabrała  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk.
Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie omówiła Głowna księgowa Halina Ulanowska. Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień głosami: za -  6     przeciw -    3     wstrzymało się  -   3  skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.
Następnie głos  zabrał  radny Józef Banaszek, który  wystąpił z wnioskiem o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad. Wniosek swój uzasadnił tym, że w projekcie uchwały ujęte zostały środki na wykonanie projektu budowy drogi – łącznika ul. W. Polskiego z ul. Krzywoustego tj. ul. Lubelskiej.  Stwarza się takie miejsce gdzie może dochodzić do wypadków. Będzie to duże niebezpieczeństwo dla dzieci ćwiczących na boisku przy ul. Lubelskiej. Ujęcie  tych środków  jest próbą wymuszenia realizacji tego zadania  z pominięciem komisji merytorycznej  tj. Gospodarczej.  Posiedzenie tej komisji zwołano na 6 maja br. W chwili obecnej nie mamy opinii Komisji.  Wielu z radnych jest przeciwnych budowie drogi.  Dlatego wnioskuję o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

Radny Leszek Antonowicz  poparł wniosek radnego Banaszka . Uważam, że niebezpieczeństwo jest duże. Z lekcji w-f z boiska wracają dzieci w różnym wieku, są to zarówno przedszkolaki jak i dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum  oraz uczniowie ZSZ. Boisko funkcjonuje do zmroku, stworzyło się tam miejsce  rekreacyjno – sportowe. Musimy zapoznać się  z protestami mieszkańców  w tej sprawie.  Następnie zwrócił uwagę na fakt, że w tym budżecie po raz kolejny zostały obcięte środki na konserwację zabytków. Uważam, że to również należy rozważyć.  Nie jestem członkiem Komisji Gospodarczej, ale z tego co wiem to jej członkowie obiecali wycofać ten projekt z porządku obrad.

Za zgodą Przewodniczącej Rady  głos zabrał przedstawiciel mieszkańców  Ireneusz Żurawski. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Gospodarczej aby  przedstawił stanowisko Komisji w tej sprawie. Mam przekonanie – powiedział, że członkowie Komisji  nie do końca znają sprawę. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że na komisji ten temat był nowy. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetu i Finansów gdzie radni przegłosowali go pozytywnie.

Ireneusz Żurawski  stwierdził, że mieszkańcy byli przekonani  o tym, że ten zapis zostanie wycofany z projektu uchwały, dlatego spokojnie czekaliśmy na bieg wydarzeń. Zostaliśmy oszukani.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  potwierdziła, że dyskusja na temat tego zapisu toczy się wśród radnych od  2 dni.  Główną rolę odgrywa tu Komisja Budżetu i Finansów.
Radny Waldemar Wilczyński poparł wniosek radnego Banaszka. Wokół tego zapisu jest tyle kontrowersji, że trzeba ten projekt  wycofać z porządku obrad.

Radca prawny Barbara Szynkowska   poinformowała, że chcąc wycofać  ten projekt uchwały z porządku obrad należy to przegłosować.

W związku z tym  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   zarządziła glosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.
Rada w  głosowaniu:
za -  8   ( L.Antonowicz,  J.Banaszek, B.Łos, E.Miara,  I.Mundyk,  S.Pazera, W.Wilczyński,  W.Grocki)
przeciw -  0
wstrzymało się   -7  ( A.Zawiślak, A.Bartnicki, A.Kocyła, M.Gagatek, L.Łuniewski, F.Słaby, D.Dobosz)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 został wycofany z porządku obrad sesji.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk   poinformowała, że 
projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną  itd…  został jednogłośnie skierowany pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   14
przeciw -   0
wstrzymało się -   1  ( W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.VII.39.2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  stwierdził, że Komisja na posiedzeniu omawiała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych  i głosami 11 – za  przy 1 głosie wstrzymującym się skierowała projekt na sesję.
Radni w głosowaniu:
za -   14
przeciw  -   0
wstrzymało się -   1 (W. Wilczyński)
podjęli Uchwałę Nr 0007.VII.40.2015  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych.

Członkowie Komisji Gospodarczej – powiedział jej  Przewodniczący Dariusz Dobosz -  po omówieniu projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi  itd…. -  jednogłośnie skierowali go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu: 
za -  14
przeciw – 0
wstrzymało się -   1 ( W. Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.VII.41.2015 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie miasta Złotoryja.

Przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rady  -  radny Władysław Grocki  zaapelował do radnego Wilczyńskiego, aby ten zgłosił swój akces do pracy w Komisji Rewizyjnej, która jest najmniej liczna, liczy 4 członków.
Radny Waldemar Wilczyński  zobowiązał się zastanowić nad tą prośbą.

Rada w głosowaniu: 
za – 15
przeciw -  0 
wstrzymało się -  0
podjęła  Uchwałę Nr 0007.VII.42.2015  w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

AD. 6 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielił  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:
1. W fontannach miejskich woda popłynie na  majówkę , trwają czynności sprawdzające.
2. Przejście na targowisko jest zaśmiecane bez przerwy, co oczywiście  nie zwalnia nikogo z obowiązku sprzątania.
3. Sprawa wykonania przejścia na ul. Karola Miarki jest w toku.
4. Strumyk na ul. Cichej  jest zanieczyszczany  - jeżeli komuś wybije w toalecie to będziemy wiedzieć kto to robi.
Radny Banaszek dodał, że najprawdopodobniej  robi to przedszkole,  bo nieczystości nie płyną w soboty i niedzielę.

AD. 7 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Miara   przekazała obecnym następujące sprawy:
1. Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie od Burmistrza Miasta o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pytania  w tej sprawie proszę kierować do  Skarbnika Miasta.
2. Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od ks. prałata Jana  Kobzińskiego, Prezesa Centrum Jana Pawła II w Krakowie  w sprawie wsparcia finansowego budowy Centrum JP II w Krakowie. Proszą o nawiązanie  współpracy. Samorządy, które 
wesprą finansowo budowę, w ramach promocji zostaną umieszczone  na specjalnej tablicy darczyńców.
3. Następna sesja odbędzie się w dniu 21 maja, proszę aby Przewodniczący Komisji zgłaszali terminy swoich posiedzeń.
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński zwrócił się z prośbą o  zastanowienie się nad 2 kandydatami spośród radnych do składu Rady Społecznej Przychodni.
W Radzie Społecznej znajdują się:  Przedstawiciel Wojewody, przedstawiciel Burmistrza oraz 2 radnych.
Radny Waldemar Wilczyński  zaproponował, aby sprawę  rozpatrzyć na Komisji Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  zaprosiła przewodniczących Komisji na spotkanie w dniu 4 maja na godz. 15-tą. W przypadku nieprzybycia proszę aby w spotkaniu uczestniczył Z-ca Przew.Komisji – powiedziała.

Wobec wyczerpania się porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  o godz. 15-tej  ogłosiła sesję za zamkniętą.Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokółowała: 

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.VII.2015 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.05.2015 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.05.2015 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 53