MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, oficyna, I piętro, pokój nr 5
UWAGA: wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terenie Polski w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 
GODZINY PRZYJMOWANIA:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 14.00
wtorek 8.00 - 16.00
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
• wypełniony formularz "Wniosek o wydanie dowodu osobistego",
• 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
• dotychczasowy dowód osobisty do wglądu, lub ważny dokument paszportowy,
UWAGA: w przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w Rejestrze PESEL pracownik urzędu może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia, albo skróconego odpisu aktu małżeństwa, a w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa - dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie
 
OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni od złożenia wniosku, w szczególnych przypadkach termin może być dłuższy.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.z 2015 r., poz.212).
 
UWAGI:
Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

  • a) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
  • b) osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator,
  • w obecności tej osoby, z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed datą 18 urodzin.

  1. Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której dowód odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator,
  2. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.
  3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego, (w przypadku osoby, która nie ukończyła 5 roku życia – 5 lat o daty wydania dowodu osobistego)

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.
  2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zmianami)
  3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

WAŻNE
zmiana danych adresowych nie powoduje obowiązku wymiany dowodu osobistego

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH POD NUMERAMI TELEFONÓW 76 87 79 160, 76 87 79 161, 76 87 79 162

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Wniosek o wydanie dowodu należy drukować dwustronnie

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.06.2015 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.05.2020 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 2346