Uchwała Nr  0007.IX.48.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15.000 zł
w tym:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 15.000 zł
w tym:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.851 zł
wydatki majątkowe zmniejsza  się o kwotę 1.851 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Zestawienie planowanych kwot dotacji budżetowych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                            

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.48.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.07.2015 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.07.2015 15:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 90