Uchwała Nr 0007.IX.51.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015

w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2015 dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1446) oraz uchwały Nr XLIX/321/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26.10.2006r. w/s zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się, z budżetu Miasta Złotoryja, w roku 2015 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

§ 2.

Wykaz dotacji, o których mowa w § 1, określony jest w załączniku do uchwały.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.51.2015 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.07.2015 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:0
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.07.2015 15:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 95