Uchwała Nr 0007.IX.55.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega zapis § 2 Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. 1. Burmistrz Miasta Złotoryja może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego w każdym czasie, w szczególności:
a) na wniosek Przewodniczącego Zespołu,
b) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu którego członek jest przedstawicielem,
c) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu.
2.Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu”.

§ 2.

Skreśla się § 13 Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3.

Zmianie ulega zapis § 14 Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 14. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.55.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.07.2015 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.07.2015 15:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 83