Protokół Nr 0002.IX.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 25 czerwca 2015 r.

 Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym,  o godz. 12 – tej, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi  otworzyła   Przewodnicząca Rady Ewa Miara.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała, że w sesji  uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Tradycją stało się już- powiedziała Przewodnicząca -  że na początku sesji  nagradzamy, honorujemy ludzi, którzy  zrobili coś dla miasta.  Również dzisiaj chcemy wręczyć listy gratulacyjne  z podziękowaniem  za osiągnięcia i promowanie miasta.
List gratulacyjny wręczono Panu Zbigniewowi Soi za organizację Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota.  Pan Soja podziękował i powiedział, że tegoroczne mistrzostwa odbywały się w nowej formule, która zyskała dużo pochwał od uczestników. Podziękował  Urzędowi Miejskiemu za pomoc i wsparcie przy organizacji  mistrzostw.
Następnie list gratulacyjny wręczono Panu Mirosławowi Kopińskiemu za organizację VI Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Pan Mirosław Kopiński , dziękując za wyróżnienie  podziękował samorządowi miejskiemu za  pomoc w organizacji biegu. Myślę – powiedział – że  Złotoryja gotowa jest na przyjęcie w latach następnych większej liczby uczestników.
Pani Elżbieta Stalska otrzymała list gratulacyjny  za organizację  Turnieju  JU-JITSU o puchar Burmistrza Miasta. Podziękowała za gratulacje i pogratulowała zwycięstw  zawodnikom.  W turnieju uczestniczyło tylko 70 zawodników ponieważ zbiegły się  terminy kilku turniejów. W przyszłym roku planujemy imprezę na dużo większą skalę – powiedziała.
List gratulacyjny za udział w finale krajowego konkursu  YOU CAN DANCE i promocję miasta otrzymała Natalia Gap.  Dziękując  za gratulacje  powiedziała, że szczyci się tym, że jest złotoryjanką i będzie dalej promować nasze miasto.
Następnie listy gratulacyjne  otrzymali akrobaci :  Tomasz Antonowicz, Marek Wrześniak, Mateusz Bielecki i Maciej Kroczak oraz trener Leszek Antonowicz za  zdobycie Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej.
W imieniu wyróżnionych głos zabrał trener Leszek Antonowicz, który podziękował  władzom miasta za uznanie.  Jest to bardzo miły gest , tym bardziej, że nie jest to pierwszy tytuł naszej czwórki a nigdy nie zostaliśmy tak docenieni.


Przed przystąpieniem do  realizacji  porządku obrad i jego zatwierdzeniu
Przewodnicząca Rady  Miejskiej Ewa Miara  zapoznała radnych z treścią wniosków  , które na piśmie otrzymała przed sesją  od radnego Waldemara Wilczyńskiego.  Jeden z nich dotyczył zmiany  nazewnictwa porządku obrad  a mianowicie  jest propozycja aby pkt 1 porządku obrad , zgodnie z §  20 Regulaminu Rady Miejskiej  nosił tytuł” Sprawozdanie  Burmistrza z wykonania uchwał Rady”.
Wywiązała się dyskusja w trakcie której, radny Władysław Grocki  zgłosił wniosek aby sprawę przedyskutować na komisjach rady. Przewodnicząca Rady  zwróciła się do radnych z prośbą aby tego typu wnioski zgłaszać  w Biurze Rady 
w terminie 7 dni przed sesją. Składana przez Burmistrza  w 1 pkt porządku obrad  informacja o pracy Urzędu Miejskiego  zawiera  między innymi realizację uchwał rady.
Wnioski radnego Waldemara Wilczyńskiego stanowią załącznik do protokołu.
Następnie  poinformowała, że Burmistrz miasta wystąpił z wnioskiem o ujęcie w porządku obrad dodatkowo 2 uchwał:  
1.  w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
2. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w szpitalach dla  referendum ogólnokrajowego.
Projekty tych uchwał były omówione na posiedzeniach Komisji.
Radni w głosowaniu:
za -  14 -    przeciw -  1 ( Waldemar Wilczyński)    wstrzymało się -  0
przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami,
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
3. Przygotowanie do sezonu letniego ( obiekty, formy wypoczynku),
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Złotoryja za rok 2014,
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2014,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja  na rok 2015,
- w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa  Dolnośląskiego,
- w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Gospodarki dla Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków,
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Złotoryjskiego,
- zmieniająca Uchwałę Nr 0007.VI.34.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.114.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia  21 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków jego
funkcjonowania,
- w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
- w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla
referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.
5. Odpowiedzi na wnioski ,interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 INFORMACJA  BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski, odnosząc się do wniosku radnego Wilczyńskiego,  powiedział, że informacja międzysesyjna  nie jest niczym innym jak konsekwencją realizacji uchwał podejmowanych przez Radę.
Następnie przedstawił informację:
   
Główny Specjalista ds. informatyki
1. Na stronie www.zlotoryja.pl :
• zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej
• utworzono nową zakładkę „Inwestuj w Złotoryi - asystent inwestora”
2. Zaktualizowano rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Zostały założone BIP-y dla wszystkich podległych jednostek oświatowych.
4. Dostosowano systemy komputerowe do zmiany czasu pracy urzędu (przejście na rozliczanie urlopu w systemie godzinowym, a nie jak do tej pory dziennym).

Miejska Biblioteka Publiczna
1. Szkolenie dla bibliotekarzy „Konfiguracja i administracja urządzeń – praktyczne wskazówki”. Szkolenie realizowane w ramach cyklu szkoleniowego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu pt. iPad w Twojej bibliotece – i Co dalej?! WSPARCIE EDUKACYJNE DBP.
2. „EKO-Moda” wystawa pokonkursowa uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi
3. Ogłoszenie na Facebook plebiscytu „Najpopularniejszy Złotoryjski Autor”
4. Idzie, idzie bajka – zajęcia biblioterapeutyczne pt. Legenda o skazańcu ze Złotoryi
5. Wernisaż połączony z wystawą prac Marii Gawlik pt. „Rękodzieło moja pasja” 
6. Lekcja biblioteczna „Jeziora, łąki i ich mieszkańcy” 
7. Uczestnictwo w Korowodzie Dni Złotoryi 2015
8. Rozstrzygnięcie konkursu na „Portret złotoryjskiego Mola Książkowego”
9. Festiwal Złotoryjskiej Książnicy podczas Dni Złotoryi 2015. Impreza promująca zbiory regionalne oraz złotoryjskich autorów publikacji książkowych
10. I etap powiatowego konkursu czytelniczego „W pogoni za przygodą”
11. 3 Lekcje biblioteczne „Mali agenci czyli tajemnice i skarby – twórczość Agnieszki Stelmaszyk” w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
12. Pasowanie na Czytelnika -  uroczyste zakończenie cyklu spotkań dla dzieci 6-letnich pt. Między książką a zabawą. Przedstawienie teatralne w wykonaniu członków Klubu Seniora
13. Grupowe zwiedzanie wystawy prac Marii Gawlik pt. „Rękodzieło moja pasja” 
14. „Indianie i Kowboje” - spotkanie literacko-plastyczne dla dzieci i rodziców z cyklu „Popołudnia z baśnią”
15. „Na tropie tajemnic” - spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką w ramach spotkań z młodymi czytelnikami. Projekt „Z książką na walizkach 2015” 
16. Lekcja biblioteczna „Jak powstaje książka”
17. Lekcja biblioteczna „Bezpieczeństwo na wakacjach”
18. Festyn Podróżnika w ramach 6. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów
Frekwencja na imprezach: 896 osób  2 329 głosujących na Facebook
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych:  4 823 woluminów 75 czasopism
Odwiedziny w bibliotece: 2 531 osób  
Czytelnicy zarejestrowani od 21.05 do 22 06.2015 r.:  107 osób
Udostępnienia na miejscu: 146 wol. 467 czasopism
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ
1. Dla Ciebie Mamo – koncert z okazji Dnia Matki
3. 25. Bis Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Złotą Wstęgę Kaczawy
IMPREZY przy współpracy ZOKiR
1. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – SPnr1 - sala widowiskowa
2. Spotkanie pokoleniowe „Złotoryja naszych rodziców i dziadków” – sala widowiskowa, nagłośnienie i obsługa techniczna
3. Dni Miasta i Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota:
- organizacja i przygotowanie „Giełdy Minerałów i Rękodzieła”
- prowadzenie części artystycznej na scenie
- przygotowanie cateringu dla wykonawców
- prowadzenie (komentowanie) zawodów w płukaniu złota
- obsługa techniczna 
4. Akcja Poboru Krwi – hol ZOKiR
5. Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej - Złota Cooltura – Zalew złotoryjski
6. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie – Nasze Rio 
7. Posumowanie projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Złotoryjskim” 
8. Podsumowanie Powiatowego Konkursu Zbierania Puszek 
9. Prelekcja „Hazard wśród młodzieży – symptomy, profilaktyka, pomoc”.  
10. Spotkania emerytów i rencistów na kortach tenisowych – nagłośnienie i oprawa muzyczna
11. IV Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej – obsługa techniczna, catering, przygotowanie Sali,
12. VI Bieg Szlakiem Wulkanów – obsługa techniczna, nagłośnienie, scena, pomoc przy realizacji „Festynu Podróżnika”
13. Street Dance Academy – koncert finałowy  - sala widowiskowa
PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE
1.  Czyszczenie kanału i osadnika przy zalewie oraz napuszczenie wody do zalewu złotoryjskiego.
2. Remont sali baletowej.
3. Prace gospodarczo porządkowe nad zalewem złotoryjskim.
4. Montaż i demontaż sceny przy imprezie VI Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów.

Straż Miejska
1. Zabezpieczenie  i  obstawa:
- wybory  prezydenckie
- Dni  Złotoryi
- procesja  Bożego  Ciała
- wyścig  kolarski  o Złotą  Wstęgę  Kaczawy
- Bieg  Szlakiem  Wygasłych  Wulkanów
2. Zatrzymano  i  przekazano  policji  osobę  poszukiwaną 
3. Usunięto   wrak  pojazdu  z  ulicy  podmiejskiej.
4. Odłowiono  i  przewieziono  do  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  Legnicy  bezdomnego  psa  z  terenu  osiedla  nad  zalewem  oraz  z  terenu  pl.  Reymonta  8 .  Miejsce  w  schronisku  znalazły  też  2  szczeniaki  znalezione  w  boksie  na  śmieci.  Podziękowania  dla  Pani Renaty Babczyńskiej,  która  zaopiekowała  się  szczeniakami  i  karmiła  je  do  chwili  przewiezienia  ich  do  schroniska. 
5. Odłowiono  uwięzioną  w  zaroślach  ,  na  podwórku  ul. Konopnickiej  24  ,  młodą  sarnę  którą  następnie  wypuszczono  na  peryferiach  miasta.
6. Asystowano  pracownikom  RPK podczas  porządkowania  terenów  przy  ul.  Rzemieślniczej  i  pracownikom  UM  oraz  komornikowi  podczas  eksmisji  przy  ul. Basztowej. Asystowano  również  insp. D/s  ochrony  środowiska  podczas  kontroli  na  ul. Piastowej  odnośnie  warunków  utrzymania  zwierząt.
7. W ramach  akcji  ,, żółta  kartka ‘’ zdyscyplinowano  11  kierowców.
8. Zrealizowano  5  konwoi   wartości  pieniężnych  dla  Urzędu Miejskiego w Złotoryi
9. Przeprowadzono  13  wywiadów  -  kontroli ,  na  zlecenie  WSO UM Złotoryja odnośnie  postępowania  o  wymeldowanie, zameldowanie .
10. W  związku  z  nieprawidłowym  zabezpieczeniem  i  oznakowaniem  prac  ziemnych  ,  podejmowano  interwencje  na  ulicy  Konopnickiej  dwukrotnie,  pl. Reymonta  i  w  Rynku (prace  remontowe  lokalu)
11. Przeprowadzono  kontrolę   wag i  odważników  na  straganach   handlujących  truskawkami  na  terenie  miasta. Wszyscy  handlujący  mieli  sprawne , legalizowane  urządzenia
12. Interweniowano  odnośnie   osób  nietrzeźwych  ,  wywieszania  plakatów  i  ogłoszeń  w  miejscach  niedozwolonych  ,  psów  bez  opieki ,   palenia  papierosów  w  miejscach  niedozwolonych  ,  wykroczeń  drogowych  ,  wypalania  traw.  W  rezultacie  tych  działań  nałożono  9  mandatów  na  sumę  1600 zł.
13. Przeprowadzono  22  rozmowy  z  właścicielami  psów  odnośnie  ich  obowiązków  ze  szczególnym  zaznaczeniem  na  obowiązek  sprzątania  po  psie.  Rozmowy  przeprowadzane  są  w  miejscach  najczęściej  wybieranych  przez  mieszkańców  na  wyprowadzanie  psów.

Wydział Budżetu i Finansów
1. Złożenie wniosków do CEPIK-u o udostępnienie danych (opłata dodatkowa),
2. Wystawianie upomnień na opłatę dodatkową,
3. Wystawianie decyzji na zwrot opłaty skarbowej
4. Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji za lata 2011-2012
5. Wystawianie faktur VAT za miejsca pod groby
6. Przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatku
7. Zakładanie kont podatnikom i prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości
8. Obsługa kasowa mieszkańców miasta – II rata podatku od nieruchomości
9. Złożenie w Sądzie Rejonowym w Złotoryi wniosków o wpis hipoteki przymusowej
10. Sporządzanie przelewów dla poszczególnych kontrahentów 
11. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń rocznych Wspólnot Mieszkaniowych 
12. Wystawianie upomnień na opłatę za psa
13. Księgowanie i uzgadnianie kont środków trwałych
14. Bieżące prace: rozkładanie wyciągów, księgowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowych dokumentów, obsługa klientów
15. Zakładanie kont podatnikom i prowadzenie ewidencji podatkowej
16. Księgowanie rocznych rozliczeń za 2014 r. mienia komunalnego

Wydział Funduszy Zewnętrznych
1. Przygotowano i złożono do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Utworzenie Ekologicznego Centrum Technologii Środowiskowych w Złotoryi";
2. Przygotowano i wysłano do MIiR w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji w konkursie pt. ,,Modelowa rewitalizacja miast” na projekt pn. ,,Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład modelowych rozwiązań w zakresie ożywienia gospodarczego” dotyczącym wsparcia ,,JST” w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich;
3. Przygotowano i złożono wniosek do MSiT w Warszawie pn. ,,Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi” składanego w ramach ,,Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017” z opinią Marszałka potwierdzającą ujęcie zadania inwestycyjnego w Programie;
4. Przygotowano i wysłano zgłoszenie do VIII edycji Konkursu ,,Polska pięknieje- 7 Cudów Funduszy Europejskich” na projekt pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” (kategoria: X Edukacja);
5. Przygotowano i złożono poprawki do wniosku o dofinansowanie na projekt pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Złotoryi”
6. Przygotowano pobyt oraz opiekę nad delegacjami miast partnerskich z Czech (Mimoń)                          i Chorwacji (Kalnik);
7. Zaakceptowano i wysłano do WST w Dreźnie aneks do umowy o dofinansowanie w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013;
8. Otrzymano decyzję z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego w wysokości 1000000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn. ,,Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi”; 
9. Przygotowano program przyjazdu 50 osób z chorwackiej gminy Kalnik - w ramach Programu ,,Europa dla Obywateli”, który ma na celu wspieranie aktywności obywateli krajów europejskich oraz pomoc w realizacji międzynarodowych projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych;
10. Przygotowano oraz uczestniczono w wizycie partnerskiej w Pulsnitz, gdzie podsumowano ostatni wspólnie zrealizowany projekt, oraz omówiono założenia dla kolejnych wspólnie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE;
11. Udział w spotkaniu roboczym w Starostwie Powiatowym w Złotoryi dotyczącym inkubatora przedsiębiorczości;
12. Przygotowano uchwałę na Sesję Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
13. Przygotowano Mobilny Punkt Informacyjny, gdzie można było uzyskać bezpłatnie informacje o możliwościach i zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE;
14. Wykonano przegląd gwarancyjny dachu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz pracowni tematycznych wykonanych w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013;
15. Wykonano przegląd gwarancyjny inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie parku przy                      ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej” zrealizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
16. Przygotowano realizację bezpłatnych, otwartych zajęć dla  dzieci w wieku przedszkolnym w ,,Otwartych Ogrodach” przy złotoryjskich przedszkolach, oraz żłobku: tj. w Przedszkolu Miejskim nr 1, w Przedszkolu Miejskim nr 2, oraz w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi, oraz zajęć  dla dzieci i młodzieży korzystających z ,,Otwartych stref sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej”.  Zajęcia będą prowadzone od 1 lipca br. w ramach kontynuacji projektu pn.,, Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
17. Przygotowano i zredagowano podstawowe informacje dotyczące oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Złotoryja, które będą na bieżąco aktualizowane na stronie www.zlotoryja.pl , zakładka: Gospodarka,  Inwestuj w Złotoryi- asystent inwestora;
18. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur.

Wydział Mienia
1. Zakupiono i zamontowano halogeny  przy ul. Broniewskiego – doświetlenie siłowni plenerowej,
2. Wymiana znaków drogowych na terenie miasta Złotoryja, 
3. Sprzątanie dzikiego wysypiska ul. Lubelska – ul. Wojska Polskiego,
4. Porządkowanie zejścia od ul. Chrobrego do kopalni Aurelia,
5. Naprawa schodów przy ul. Wojska Polskiego (zejście od ul. Tuwima)
6. Koszenie placów zabaw – wszystkich, 
7. Naprawa na stadionie nawierzchni mieszanką bazaltową , 
8. Pomoc przy przygotowaniu Dni Złotoryi,
9. Złożono w sądzie wniosek w związku z zaległościami czynszu,
10. Podpisano umowy dla wykonawcy i inspektora nadzoru na zmianę systemu ogrzewania w budynku komunalnym ul. Żeromskiego 11, 
11. Przeprowadzono kontrole cmentarza:
- zlecono sprzątanie toalet oraz uzupełnienie brakującej deski w drzwiach toalety – wykonano zalecenia, 
12. Wydano warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych dla Wytwórni Mas Bitumicznych przy ul. Przemysłowej, 
13. Roboty porządkowe i zabezpieczające na parkingu kotłowni przy ul. Słowackiego, 
14. Sprzątanie strychu w Urzędzie Miejskim – pracownicy interwencyjni 
15. Wykoszenie trawy – boisko ul. Lubelska – pracownicy interwencyjni 
16. Naprawa kładki ul. Rzeczna, 
17. Rozpoczęto prace przy naprawie ogrodzenia przy ul. Asnyka  - pracownicy interwencyjni
18. Wykonano eksmisję z lokalu Basztowa 22/2,
19. Odzyskano polubownie lokale mieszkalne (z wyrokiem o eksmisje) – ul. Ogrodowa 2/3, ul. Żeromskiego 15/2 – oszczędność ok. 8 200,00 zł – kosztów komorniczych
20. Zlecono wykonanie wymiany zmurszałych tynków na elewacji budynku komunalnego przy ul. Łąkowa 17 zgodnie z decyzją PINB,
21. Wprowadzona została zmiana organizacji ruchu przy ul. Śląskiej (Śląska stała się ulicą główną), 

Wydział Obsługi Urzędu
1. Przygotowano czerwcowe posiedzenia komisji Rady Miejskiej,
2. Zainstalowano główny wyłącznik prądu w budynku oficyny,
3. Wysłano zapytania ofertowe dotyczące monitoringu budynków Urzędu,
4. Zamówiono bilety opłaty targowej,
5. Rozpoczęto nabór na ławników,
6. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr Zarządzeń Burmistrza i rejestr umów.

Wydział Spraw Społecznych
1. Organizacja Dni Złotoryi 2015
2. Współorganizacja Biegu Wygasłych Wulkanów
3. Rozliczanie dotacji ze sprawozdań częściowych z realizacji zadań publicznych  dot. sportu i rekreacji dzieci i młodzieży
4. Współorganizacja obchodów Dnia Dziecka: w placówkach oświaty, rowerowy dzień dziecka z Komendą Powiatową Policji oraz Kołem Wędkarskim
5. Współorganizacja VII Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja
6. Współorganizacja Festiwalu Filmowego Watch Docs
7. Współorganizacja 2. Otwartego Maratonu Muzyki Rockowej
8. Współorganizacja Biesiady Kresowej
9. Współorganizacja Akcji Krwiodawstwa 

Wydział Gospodarki Odpadami
1. Współorganizacja zbiórki elektrośmieci z Firmą AG-EKO z Lubina w dniu 27 czerwca 2015r. 
2. wystawianie tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. weryfikacja złożonych oświadczeń dot. wezwań pomiędzy różnicą osób zameldowanych a zamieszkałych,
4. otrzymanie dotacji  z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja,
5. drukowanie upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za okres luty-maj 2015.

Główny Specjalista ds. Oświaty
1. Podpisano umowy na letni wypoczynek dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi ;  
2. Zatwierdzono arkusze organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja;
3. Naliczono opłaty na miesiąc czerwiec dla przedszkoli niepublicznych oraz wystawiono noty obciążeniowe dla gmin z terenu których uczniowie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych; 
4. Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w „drzwiach otwartych” organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi ;
5. W dniu 03.06. uczniowie Gimnazjum w Złotoryi obchodzili „Dzień samorządności” w związku z czym w Urzędzie Miejskim odbywały się spotkania z poszczególnymi grupami uczniów;
6. W żłobku, przedszkolach i szkołach odbywały się imprezy związane z obchodami dnia dziecka;
7. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej złożono wniosek o dofinansowanie związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych i przechodzących na emeryturę nauczycieli;
8. W dniu 16.06. w ZOKiR odbyła się prelekcja nt. „Zwalczania nielegalnego hazardu – psychologiczne aspekty zagrożeń związanych z uzależnieniem od hazardu oraz działania podejmowane w celu eliminowania zjawisk hazardowych”. Uczestnikami prelekcji byli nauczyciele z SP1, SP3 i Gimnazjum, przedstawiciele: zespołu interdyscyplinarnego, Klubu Abstynenta „Relaks”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, Straży Miejskiej;
9. W dniu 19.06. odbyła się impreza sportowa zorganizowana w Domu Spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015, na której odbyło się wręczenie nagród dla uczestniczących szkół;    
10. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015;

Wydział Spraw Obywatelskich
1. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem do archiwizacji dokumentacji archiwalnej i zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w listopadzie 2014 r. 
2. W związku z zarządzeniem przez Prezydenta RP referendum ogólnokrajowego na dzień 06 września  2015 r. wykonywane są zadania, polegające na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu wymienionego wyżej referendum na terenie miasta Złotoryja.

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
1. Przygotowano porozumienie o dofinansowanie przez firmę Hansa Flex zadania pn. „Skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia nr L – 716 w rejonie ul. Kolejowej położonej na działkach nr 52/25, 52/20, 52/21 w obrębie 2 miasta Złotoryja” (kwota dofinansowania 9 840 zł).
2. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska został złożony wniosek na dofinansowanie „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi” (wnioskowana kwota pożyczki – 209 100 zł, wnioskowana kwota dotacji – 46 900 zł).
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotoryi wydał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu budowy inwestycji pn. „Wykonanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenie ciągu pieszego na działkach nr 86, 6, 87/18, 87/19 zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego w Złotoryi”. 
4. W dniu 17.06.2015r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowej w Złotoryi”.
5. Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – etap II” (Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych „KARMAK” Ryszard Handziej, ul. Sportowa 8, 59-500 Złotoryja – cena 121 400,00 zł brutto). 
6. Sprzedano 2 mieszkania na rzecz najemców
7. Uregulowano stan prawny  1 mieszkania
8. Ogłoszono nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Staszica 1 i ul. B. Krzywoustego 17
9. Sporządzono Zarządzenia i wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
10. Wykreślono 9 hipotek z księgi wieczystej  przy ul. Hożej 50
11. Sporządzono Zarządzenie dot. nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych - ul. Chojnowska (dz. 56/1 i 56/2, obr. 4).
12. Wydano 22 umowy dzierżawy.
Sporządzono:
- Decyzję zatwierdzającą podział działki nr 150/36  obr. 3 – ul. Klasztorna 10
- 2 x Postanowienia opiniujące wstępne projekty podziałów nieruchomości
- 2 x Wypisy i wyrysy z mpzp
- 4 x Zaświadczenia o przeznaczeniu działek w mpzp 
- 3 x Informacje z mpzp
- 2 x Opinie urbanistyczne nt możliwości zabudowy działek domem jednorodzinnym
- 4 x Zezwolenia na wykreślenie hipoteki
- Podpisano ze SM „Agat” porozumienia w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego: ul. Słowackiego (chodnik) oraz ul. Bobrzańska (rozbudowa parkingu)

Hala Sportowa
1. Współorganizacja turnieju Ju Jitsu
2. Współorganizacja Maratonu Zumby

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące:
- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce,
- usunięto 24 awarie – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w zasobach komunalnych,
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy Zagrodno,
- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i konserwacją elementów małej architektury w mieście,
- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście,
- wyczyszczono  studzienki kanalizacyjne.
2. Obsługa i zabezpieczenie imprez w mieście:
- Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rokowej (organizowany przez „Złotą Coolturę” - teren Zalewu Miejskiego),
- Dni Złotoryi,
- VI Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów.
3. Dział Wodociągów i Kanalizacji wykonywał prace przebudowie sieci wodociągowej w ul. Słowackiego (wymiana rurociągu i przebudowa przyłączy wodociągowych).
4. W celu pozyskania zleceń dla brygady budowlanej działu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka przystąpiła do przetargów na roboty budowlane ogłoszone przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej m.in.: na roboty „Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Legnickiej nr 60 w Chojnowie”.
5. Spółka podpisała umowę z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup i dostawę samochodu – śmieciarki do odbioru stałych odpadów komunalnych.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Leszek Antonowicz :
1. Mieszkańcy ul. Wilczej  pytają o trasę przejazdu Busów, które jeżdżą w kierunku Świerzawy i Wojcieszowa  ul. Wilczą a powinny ul. Hożą. Rano jest tam duże natężenie ruchu.
2. W Złotoryi powstał nielegalny tor do jazdy motocyklami. Tor powstał  na przedłużeniu ul. Karola Miarki i  wąwozu . Mieszkańcy twierdzą, że zgłaszali
Policji jednak bez skutku.

Radny Adam Bartnicki  podziękował za wykonanie oświetlenia na ul. Malinowej oraz łapacz wody na ul. Monte Cassino. Następnie zgłosił następujące zapytania:
1.  Mieszkańcy ul. Broniewskiego twierdzą, że przejście  do ul.  Legnickiej      jest wykonane doraźnie, nie można tam przejechać wózkami. Ktoś  wyznaczając przejście nie wziął tego pod uwagę.
2. Dlaczego ul. Broniewskiego nie jest połączona z ul. Parkową, czy są jakieś przeszkody. Mieszkańcom chodzi o lepszą komunikację między  ulicami.
3. Pani Skarbnik informowała, że są środki na budowę wiaty koło ZOKiR. Gdzie ona stanie?
4. Parking przy ZOKiR – korzenie drzew powodują, że nie można tam parkować.

Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:
1. W Polsce od pewnego czasu trwa program  likwidacji  azbestu. Czy na terenie miasta rury wodociągowe azbestowe zostały wymienione?
2. Od 3 dni słyszę informację, że powstała  ogólnopolska witryna gdzie  miasta i gminy mogą  informować  o różnych imprezach. Czy nasze miasto się do tego włączy ? To pozwoli na promowanie Złotoryi.

Radny Dariusz Dobosz  zgłosił następujące sprawy:
1. Potrzebę postawienia na ul. Bukowej znaku „Teren zabudowany”,
2. Konieczność naprawienia drogi szutrowej, trzeba nawieź kamienia i porządnie wyrównać nawierzchnię.

Radny Andrzej Kocyła  zapytał o opłaty  parkingowe na ul. Basztowej  .Czy mieszkańcy ul. Basztowej mają zniżki parkingowe?

Radny Adam Bartnicki  przypomniał, że miesiąc temu mówił o przejściu na ulicy Karola Miarki. Temat gdzieś ugrzązł mimo uzyskania wszystkich pozytywnych opinii niezbędnych dla budowy przejścia.

Radny Bogdan Łoś  zgłosił potrzebę  naprawy nawierzchni jezdni (są duże ubytki)  schodząc od hotelu w kierunku pl. Reymonta.
Następnie nawiązał do tematu  poruszonego przez radnego Antonowicza.  Istotnie problem jazdy crossowców przenosi się z lasów na teren miasta. Temat jest trudny ale podjąć go trzeba.

AD. 3 -  PRZYGOTOWANIE DO SEZONU LETNIEGO (  OBIEKTY, FORMY WYPOCZYNKU).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała, że   w sprawie  przygotowania do sezonu letniego  zwróciła się do 8 podmiotów  organizujących letni wypoczynek dzieci i młodzieży.  Informację uzyskano od: Złotoryjskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, „Caritasu” z Legnicy, Stowarzyszenia „Nasze Rio”, Komendy Hufca ZHP.
Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Zbigniew Gruszczyński
przekazał informację o pracy ZOKiR-u w okresie letnim, który jest czasem wzmożonej pracy dla pracowników Ośrodka. Zajmujemy się użyczaniem sprzętu
do udostępniania instruktorów włącznie. Jesteśmy otwarci dla grup indywidualnych. Sam ZOKiR  jest organizatorem  wypoczynku dla  20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ( alkoholowych, niewydolnych wychowawczo, w trudniej sytuacji materialnej) w okresie od  29 czerwca do 10 lipca br. Następnie od  dnia 14 lipca do 13 sierpnia w ZOKiR prowadzone będą zajęcia rekreacyjno – zabawowe.  Do kąpieli udostępnione zostanie kąpielisko Nad Zalewem.
Następnie poinformował, że kino w wymiarze 3D  będzie uruchomione od września tego roku.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
przekazał, że temat wypoczynku dzieci i młodzieży był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji. Komisja pozytywnie  oceniła zaplanowany przebieg wypoczynku dzieci złotoryjskich.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   ogłosiła przerwę w obradach od godz. 13.15 do 13.20.

AD. 4 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Rada rozpoczęła procedurę absolutoryjną.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała Radę, że realizując pkt 4 porządku obrad, rada ma obowiązek podjęcia dwóch uchwał, a mianowicie:
- w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2014
- oraz w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Następnie Przewodnicząca  zapoznała Radę z treścią  art. 270 i 271 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.28 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Głos zabrał  Burmistrz Miasta Robert Pawłowski,  który powiedział, że wprawdzie kto inny realizował ten budżet i inni byli radni, ale  jest ciągłość władzy i wobec tego  informuje Radę, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 214 zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie w ustawowym terminie w dniu 24 marca br. Sprawozdanie było omawiane na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej, gdzie radni otrzymali szczegółowe wyjaśnienia na zadawane pytania.
Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości  49 936.553,74 zł, a wydatki w wysokości  49 017.946, 37 zł. Przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie otrzymało  opinię pozytywną.
Następnie Burmistrz podziękował radnym za wspólną pracę przy realizacji budżetu 2014 r. a szczególnie Komisji Rewizyjnej, która włożyła dużo pracy w przygotowanie  materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.
Wnoszę – powiedział – o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2014 i udzielenie absolutorium.

Następnie głos zabrali Przewodniczący Komisji Rady.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że  Komisja po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu  w działach budżetu z zakresu działania Komisji, jednogłośnie, pozytywnie oceniła jego wykonanie.

Irena Mundyk - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów-  w imieniu Komisji przekazała, że na posiedzeniu w dniu 19 maja br. po wysłuchaniu  informacji o wykonaniu budżetu gminy za rok 2014 , Komisja pozytywnie oceniła jego wykonanie.

Radny Andrzej Kocyła – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej -  członkowie Komisji analizowali wykonanie budżetu z działów oświata, wychowanie oraz kultura fizyczna. Ocena radnych jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki – w imieniu członków  Komisji przekazał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu dotyczącą działów z zakresu działania Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Bogdan Łoś  odczytał  Uchwałę Nr II/105/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia  15 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

Rada Miejska w głosowaniu:
za – 15    przeciw – 0   wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.46.2015 w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Złotoryja za rok 2014.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszek Antonowicz.
Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2015 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja oraz opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2014.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby  zapoznał radnych z treścią Uchwały Nr II/165/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za rok 2014.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, przed głosowaniem nad projektem uchwały o udzieleniu absolutorium poinformowała radnych, że w sesji uczestniczy 15 radnych, bezwzględna większość to 8 radnych.

Radni w głosowaniu:
za – 15    przeciw -  0     wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.IX.47.2015  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2014.   „

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Irena Mundyk przekazała, że na posiedzeniu Komisji w dniu 23 czerwca Komisja przeanalizowała treść uchwały w sprawie zmian w budżecie i wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Miasta Grażyny Soi. Jednogłośnie  skierowano projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -  0    wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.48.2015 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015.

Radny Dariusz Dobosz Przewodniczący Komisji Gospodarczej  poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca po  wysłuchaniu wyjaśnień, Komisja 11 głosami za, skierowała na sesję projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Dolnośląskiego.
Radni w  glosowaniu:
za -  15  przeciw -  0   wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.IX.49.2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Dolnośląskiego.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów  jej Przewodnicząca Irena Mundyk   poinformowała, że  projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Gospodarki dla Gminy Miejskiej Złotoryja był omówiony na posiedzeniu. Problem likwidacji azbestu radni uznali za konieczny i jednogłośnie skierowali
projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  15    przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.50.2015  w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Gospodarki dla Gminy Miejskiej Złotoryja.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz, 
który powiedział, że projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach, po zapoznaniu się z nim Komisji na posiedzeniu w dniu 11 czerwca br., został jednogłośnie skierowany pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  15     przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.51.2015 w sprawie udzielenia z budżetu  Miasta Złotoryja w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk   przekazała, że  Komisja zaakceptowała projekt uchwały  w sprawie udzielenia  dotacji celowej dla Powiatu Złotoryjskiego i jednogłośnie skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw – 0    wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.52.2015  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Złotoryjskiego.

Komisja Gospodarcza,  na posiedzeniu w dniu 22 czerwca  zapoznała się z treścią projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego dot. remontu chodnika na ul. Chojnowskiej i jednogłośnie skierowała go na sesję Rady – powiedział jej  Przewodniczący Dariusz Dobosz.
Rada w głosowaniu:
za -  15    przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.53.2015 zmieniającą Uchwałę Nr 0007.IX.34.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
przekazał, że projekt uchwały zmieniający obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela był szczegółowo wyjaśniony przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego.
Projekt większością głosów został skierowany na sesję.

Rada w głosowaniu:
za -    10  (L.Antonowicz, A.Bartnicki, D.Dobosz, M.Gagatek,  W.Grocki, Ł. Łuniewski ,
                   E.Miara,  S.Pazera,  F.Słaby,  A.Zawiślak)
przeciw -  0
wstrzymało się -  5 ( W.Wilczyński,  B. Łoś,  A.Kocyła, I.Mundyk, J.Banaszek)
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.54.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.114.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki  poinformował, że Komisji pozytywnie oceniła projekt uchwały w sprawie  zmian w Zespole Interdyscyplinarnym  i skierowała go na sesję. Wyjaśnień na posiedzeniu udzielał Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Rada w głosowaniu:
za -  15    przeciw  -  0    wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.55.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Pożytku Publicznego powstał z inicjatywy stowarzyszeń złotoryjskich – powiedział Adam Bartnicki Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Projekt był szczegółowo omówiony przez Komisję , otrzymał opinię pozytywna i skierowany został na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   14   przeciw -   0     wstrzymało się – 1  (  L. Antonowicz )
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.56.2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady  Działalności Pożytku Publicznego.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki   przekazał, że projekt uchwały w sprawie partnerstwa publiczno – prywatnego , po omówieniu  przez komisję, uzyskał  opinię  pozytywną.
Radni w głosowaniu:
za -   15    przeciw -   0     wstrzymało się   -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.IX.57.2015  w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania przedsięwzięć w ramach partnerstwa  publiczno – prywatnego.

Rada w głosowaniu:
za -   14     przeciw -  0     wstrzymało się  -   1  ( W.Grocki)
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.58.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA.

Odpowiedzi na zadane w pkt 2 obrad Rady zapytania i wnioski  udzielił  Burmistrz Miasta Robert Pawłowski.
Burmistrz nawiązał do zapytań z poprzedniej sesji  wyjaśniając radnym:
Dariuszowi Doboszowi -  postawienie lamp na ul. Bukowej wymaga  przygotowanie projektu. Brak odpowiedzi na pismo z marca br. – sprawa została wyjaśniona, pismo było wysyłane dwukrotnie i dwukrotnie nie było podjęte z poczty. 
Franciszkowi Słabemu -  wykaszanie traw wokół cmentarza -  w tym roku  przeznaczamy na ten cel 470 tys. zł. Wykaszanie traw odbywa się systematycznie, na bieżąco, także w godzinach popołudniowych.
Wybudowanie parkingu przy ul. Hożej 3  – chcielibyśmy aby w tej sprawie wypowiedzieli się  mieszkańcy w trybie konsultacji społecznych. Niech oni zadecydują  co chcą mieć w tym miejscu.
Waldemarowi Wilczyńskiemu -  sprawa skarpy przy ul. Sikorskiego -  część skarpy chce dokupić jeden z mieszkańców. Jest także opinia prawna radnego  Wilczyńskiego jako Naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Następnie Burmistrz  odpowiedział na pytania zadane przez radnych na dzisiejszej sesji:
Leszkowi Antonowiczowi -nie byłoby problemu przejazdu Bus-ów przez ul .Wilczą gdyby była ul. Lubelska. Nie ma możliwości  zakazu przejazdów. Chcielibyśmy tą sprawę rozstrzygnąć z mieszkańcami. 
Nielegalne crossy to trudne zadanie, ważna jest szybka reakcja mieszkańców.
Uczulę policję  na szybką reakcję, szybką identyfikację uczestników wyścigów.
Adamowi Bartnickiemu -  problem przejścia przy ul. Broniewskiego – tam trwa inwestycja, będzie  stacja Schella. Inwestor zobowiązał się do zrobienia chodnika, przejścia z tzw. azylem.
Połączenie ul. Broniewskiego z ul. Parkową jest sprawą do dyskusji z mieszkańcami.
Sprawa przejścia na ul. K. Miarki  - sprawdzimy na jakim jest etapie.
Józefowi Banaszkowi – jedna z uchwał podjęta na dzisiejszej sesji  dotyczy likwidacji azbestu na terenie miasta. Azbest nie jest szkodliwy w zetknięciu z wodą ale rury azbestowe  cechują się dużą awaryjnością.  Sprawę włączenia się do witryny ogólnokrajowej przekażę informatykowi. Jesteśmy otwarci na dużą ilość informacji o naszym mieście tym bardziej, że jest to witryna bezpłatna.
Dariuszowi Doboszowi -  sprawdzimy czy można na ul. Bukowej postawić  znak  „Strefa zamieszkana”. Naprawa jezdni nastąpi w chwili gdy uda nam się pozyskać trochę tłucznia.
Andrzejowi Kocyle -  opłaty parkingowe zostały wprowadzone po to aby była rotacja w komunikacji, stosowanie ulg dla mieszkańców ul. Basztowej nie wchodzi w grę. Po wakacjach powstanie projekt ponieważ chcemy ruszyć z planowaną budową miejsc parkingowych, tych miejsc w mieście jest ok. 100.
Chcemy opracować system miejsc postojowych stałych.
Bogusławowi Łosiowi -  remonty ulic odbywają się na podstawie opracowanego harmonogramu. Ponawiam apel aby sprawy tego typu proszę zgłaszać do Wydziału Mienia.

Radny Władysław Grocki  zaproponował, aby do inwestycji wykonywanej przez Schella  dołożyć sprawę pasa dla rowerzystów.

O godz. 14.30 z sesji wyszła  radna Agnieszka Zawiślak – stan radnych 14 .

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   poinformowała, że miasto czeka na dotację i jeżeli ją otrzyma  to prawdopodobnie w lipcu  odbędzie się dodatkowa  sesja Rady. 
Następnie podziękowała radnej Agnieszce Zawiślak za nietypowe działanie  związane z odszukaniem mieszkańca  Złotoryi.

Radni w głosowaniu:  za -   14      przeciw -   0   wstrzymało się  -  0  przyjęli Protokół Nr 0002.VIII.2015 z sesji Rady z dnia 21 maja 2015 r.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 14.35  Przewodnicząca Rady
Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła sesję za zamkniętą.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.IX.2015 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.07.2015 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.07.2015 09:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 54