Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym o wartości zadania
nie przekraczającego 60.000 euro

Gmina Miejska Złotoryja z siedzibą przy Pl. Orląt Lwowskich 1 w Złotoryi,
tel. /076/ 87 79 100, fax 87 83 120, e – mail: um@zlotoryja.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:
„Modernizacja podwórka ul. Mickiewicza-Pocztowa”

Termin realizacji zadania: najpóźniej 60 dni od daty podpisania umowy

Postępowanie nie jest objęte wstępną kwalifikacją.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego można uzyskać w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającej.

Informacji na temat przetargu udziela:
- Agnieszka Koszelowska - Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej tel. 87 79 136
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi pok. nr 9 w terminie do 19.10.2005r. do godz. 1000 w zamkniętych opakowaniach z dopiskiem: „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego w dniu 19.10.2005 r. na modernizację podwórka Mickiewicza-Pocztowa”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2005r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającej (sala nr 10).

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena – 100 %.
  • Wadium – 800,00 zł

Termin związania ofertą: do czasu zawarcia umowy z wybranym Oferentem, lecz nie dłużej niż 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  1. Spełniają warunki z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Ireneusz Żurawski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zadania nie przekraczającego 60.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja podwórka ul. Mickiewicza-Pocztowa"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:04.10.2005 15:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:04.10.2005 15:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 76