Uchwała Nr 0007.X.72.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póżn.zm.) oraz  art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz.618  ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W skład Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi wchodzą:

1. Oleksów Tadeusz – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Burmistrza Miasta
2. Jako członkowie:
1/ Bartnicki Adam - radny Rady Miejskiej w Złotoryi
2/ Mundyk Irena -  radna Rady Miejskiej w Złotoryi
3/ ………………   - przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.72.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.09.2015 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.09.2015 12:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 85