Uchwała Nr 0007.XI.77.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) , art. 7 ust. 3 I art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z  późn. zm.) oraz w związku z § 1ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174) uchwala się, co następuje

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części na których zrealizowano nową inwestycję zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174).

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną,
2) intensywność pomocy – należy przez to rozumieć kwotę pomocy brutto, o której mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia, wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowanych, przed potrąceniem podatku lub innych opłat;
3) nowej inwestycji –należy przez to rozumieć inwestycję o której mowa w § 3 pkt 10 rozporządzenia

§ 3.

Warunkiem udzielenia pomocy jest:
1. Dokonanie, przed rozpoczęciem prac związanych z nową inwestycją, zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja zamiaru korzystania z pomocy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
2. Spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174)

§ 4.

1.Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję o równowartości co najmniej 100 tyś. euro i utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją:
a) na okres 12 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
b) na okres 24 miesięcy  – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,
c) na okres 36 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy,
d) na okres 48 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 60 miejsc pracy,
e) na okres 60 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy.
2. Czasookresy zwolnienia wymienione w ust. 1 liczone są odrębnie dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania w zależności od momentu powstania obowiązku podatkowego.

§ 5.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję o równowartości co najmniej 15 mln euro i  utworzono co najmniej 150 nowych miejsc pracy,
2. Czasookresy zwolnienia wymienione w ust. 1 liczone są odrębnie dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na okres 10 lat w zależności od momentu powstania obowiązku podatkowego.
3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 2 liczone jest od miesiąca, w którym rozpoczęto korzystanie ze zwolnienia. 

§ 6.

1.Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje:
1) w odniesieniu do gruntów objętych obowiązkiem podatkowym w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad nową inwestycją- oświadczenie o dacie rozpoczęcia inwestycji stanowi załącznik nr 2;
2) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy – od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

§ 7.

Beneficjent nabywa prawo do pomocy z dniem rozpoczęcia prac nad realizacją nowej inwestycji o której mowa w § 4 i 5.

§ 8.

Maksymalna intensywność pomocy ustalana jest zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sport i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174).

§ 9.

Do kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją nowej inwestycji zalicza się koszty inwestycji określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sport i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174).

§ 10.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest do złożenia dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimi(s) w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 53,  poz. 312 z późn. zm.)

§ 11.

1. Po rozpoczęciu realizacji inwestycji, w terminie 30 dni, podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, zobowiązany jest złożyć burmistrzowi Miasta Złotoryja powiadomienia o rozpoczęciu realizacji inwestycji początkowej wraz z dokumentem potwierdzającym datę jej rozpoczęcia, tj. kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem: pozwolenia na budowę oraz dziennik budowy.
2. Po rozpoczęciu realizacji inwestycji mającej na celu zakup urządzeń związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, w terminie 30 dni podmiot który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, zobowiązany jest złożyć burmistrzowi Miasta Złotoryja powiadomienia o rozpoczęciu inwestycji. Do powiadomienia podmiot jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzający pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązania, które sprawią, że inwestycja staje się nieodwracalna.

§ 12.

Po zakończeniu realizacji inwestycji i utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją beneficjent zobowiązany jest w terminie 30 dni do dostarczenia Burmistrzowi Złotoryi:
1) Oświadczenia o wartości inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikowanych oraz wniesieniu przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
2) Oświadczenie o obsadzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
3) Kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących inwestycję.

§ 13.

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości nie podlegają:
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części służące do prowadzenia działalności w zakresie handlu;
2) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie stacji paliw;
3) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty zajęte przez beneficjentów powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia, podziału, przejęcia, zmiany nazwy lub w stosunku do których dokonano innej zmiany organizacyjno -prawnej

§ 14.

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest obowiązany do 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy do:
1) Złożenia oświadczenia o pomocy publicznej uzyskanej przez beneficjenta pomocy w różnych formach i z różnych źródeł na wspieranie nowej inwestycji lub tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją.
2) Przedłożenia informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, jednak nie dłuższym niż 2 lata.
2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność wraz z odsetkami , poczynając od miesiąca , w którym doszło do tego przekroczenia.
3. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić Burmistrzowi Miasta Złotoryja informacje o wysokości zatrudnienia w prowadzonych przez siebie jednostkach organizacyjnych działających na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja wg stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca roku bieżącego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia okresu korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały.
4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

§ 15.

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku:
1) gdy nowo utworzone miejsca pracy związane z nową inwestycją, o której mowa w § 4 i 5 uchwały, nie zostały przez niego utrzymane w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości;
2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Złotoryja o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały  - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.).
4. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją nastąpiło w okresie trwania zwolnienia od podatku od nieruchomości z przyczyn losowych, pod warunkiem złożenia:
1) w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności powiadomienia do Burmistrza Miasta Złotoryja o zmniejszeniu stanu zatrudnienia oraz;
2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności informacji o uzupełnieniu stan zatrudnienia do poziomu określonego przez przedsiębiorcę w oświadczeniu złożonym na druku

§ 16.

Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 18.

Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr Nr XII/68/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 września 2007r. w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2007 poz. 2821, na podstawie uchwały Nr 0007.XXXVII.216.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 luty 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2014 poz. 1116 utrzymują prawo do zwolnienia na podstawie dotychczasowych przepisów oraz przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr 0007.VII.39.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja, utrzymują prawo do zwolnienia.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XI.77.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.10.2015 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:0
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.10.2015 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 205