Uchwała Nr  IX / 52 / 2003  
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W celu opracowania projektu budżetu miasta Burmistrz Miasta w terminie do 15 września wydaje zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.
 2. Kierownicy wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania materiałów planistycznych w oparciu                      o podane wskaźniki i zasady planowania wydatków do 5 października.
 3. Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych sporządzają w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej załączając do nich kalkulacji i uzasadnienia. Do projektu planu finansowego załącza się informację dotyczącą przewidzianego na dzień 31 grudnia stan zobowiązań i należności oraz informację o majątku będącym w użytkowaniu jednostki.
 4. Podmioty spoza sektora finansów publicznych, realizujące zadania samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o dotacje z budżetu jeżeli zadania statutowe są zbieżne z zadaniami publicznymi samorządu terytorialnego w terminie do 15 września. Wnioski składa się w wydziałach merytorycznych według zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielaniu dotacji z budżetu, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
 5. Zakres materiałów planistycznych opracowany przez:
  a. Skarbnika Miasta określa zał. Nr 1;
  b. jednostki budżetowe określa zał. Nr 2;
  c. zakłady budżetowe, środki specjalne, fundusze celowe i instytucje kultury określa zał. Nr 3, 4, 5, 6; według kalkulacji ustalonych w zasadach do planowania wydatków budżetowych.
 6. Wyliczone materiały planistyczne, opracowane zgodnie z ust. 3 i 5 przekazywane są Skarbnikowi Gminy Miejskiej nie później niż do 10 października.

§ 2.

Na podstawie otrzymanych projektów planów jednostek organizacyjnych, otrzymanych, zweryfikowanych przez wydziały merytoryczne wniosków, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu miasta, dotacji i subwencji – Skarbnik opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do dnia 6 listopada i przedkłada Burmistrzowi Miasta z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 3.

 1. Opracowany na podstawie przedłożonych przez Skarbnika materiałów projekt budżetu Burmistrz Miasta przedkłada wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami Radzie Miejskiej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Opracowany projekt budżetu Burmistrz Miasta przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w terminie określonym w ust. 1.
 3. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej, Burmistrz Miasta przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
 4. Jednostki organizacyjne gminy opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w pkt 3 nie później niż do 22 grudnia przed rokiem budżetowym.

§ 4.

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miejskiej.
 2. Komisje Rady w terminie do 1 grudnia roku przedbudżetowego odbywają posiedzenia, na których opiniują budżet.
 3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie zobowiązane jest wskazać źródło jego sfinansowania.
 4. Opinie komisji przedstawiane są komisji właściwej do spraw budżetu, która w terminie do 10 grudnia roku przedbudżetowego formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Burmistrzowi Miasta.
 5. Bez zgody Burmistrza Miasta, Rada Miejska nie może  wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów, zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu miasta.

§ 5.

 1. Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji właściwej ds. budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni przedkłada Radzie Miejskiej skorygowany projekt budżetu.
 2. Ostateczne wnioski komisji właściwej ds. budżetu nie uwzględnione w projekcie wymagają uzasadnienia.
 3. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej należy przedstawić przed ustaleniem budżetu na sesji, na której będzie uchwalana uchwała budżetowa.

§ 6.

 1. Budżet uchwala się przed rozpoczęciem roku budżetowego.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach budżet może być uchwalony nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

§ 7.

 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

a) prognozowane dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji;

b) wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków     z wyodrębnieniem:


• wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- dotacji;
- wydatków na obsługę długu;
- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę;
- w uchwale budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

• wydatków majątkowych,

c) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta;

d) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych


e) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i środków specjalnych;

f) plany przychodów i wydatków funduszy celowych;

g) upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego;

h) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami;

i) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie gminy, której powierzono realizacje tych zadań.

3. Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Złotoryja może zawierać:
a) określenie oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej w szczególności określonej w art. 110, ust. ustawy o finansach publicznych,

b) upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta,

c) upoważnienie dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

d) określenie kwoty do jakiej Burmistrz Miasta jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji,

e) inne upoważnienia dotyczące wykonywania budżetu miasta.

§ 8.

Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta dołącza:

j) informację o stanie mienia komunalnego;

k) objaśnienia;

l) informację o stanie zobowiązań finansowych i wierzytelności gminy;

m) prognozę długu.

§ 9.

Informacja o stanie mienia komunalnego, stanowiąca załącznik do uchwały, winna zawierać wyczerpujące dane dotyczące:

 1. przysługujących gminie praw własności;
 2. innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;
 3. zmian w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
 4. dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

§ 10.

 1. Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać:

1) w zakresie dochodów –omówienie źródeł dochodów;

2) w zakresie wydatków – omówienie wydatków
a) wydatków jednostek budżetowych i wydatków na zadania budżetowe z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych;

b) dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku;

c) wydatków majątkowych;

d) wydatków na zadania administracji rządowej zlecone gminom;

3) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego i pożyczek;

4) omówienie źródeł przychodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz rozchodów tych jednostek w szczególności określonej dla jednostek budżetowych;

5) informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmującą m.in.:

a) nazwę inwestycji;

b) źródła finansowania;

c) ogólny koszt inwestycji;

d) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

Traci moc uchwała Nr IX / 58 / 95 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 15.II.1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informujących towarzyszących projektowi budżetu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław  Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/52/2003 w sprawie w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.07.2003 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 101