REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W ZŁOTORYI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Złotoryi zwany dalej Regulaminem, określa:
1. zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Złotoryi zwanego dalej Urzędem,
2. organizację Urzędu,
3. zasady funkcjonowania Urzędu,
4. zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Złotoryja,
2. Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Złotoryi,
3. Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Miasta Złotoryja, Zastępcę Burmistrza Miasta Złotoryja, Sekretarza Miasta Złotoryja, Skarbnika Miasta Złotoryja oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotoryi,
4. Wydziale – należy przez to rozumieć wydział, równorzędną komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie,
5. Kierowniku wydziału – należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, komendanta Straży Miejskiej, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy.
6. Gminnych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną utworzoną do realizacji zadań Gminy Miejskiej Złotoryja.

§ 3.

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Złotoryja.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest miasto Złotoryja.

§ 4.

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych tj. w poniedziałek, środę i czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, we wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30, w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30.
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy w godzinach ustalonych z zainteresowanymi.

Rozdział  II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5.

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta. Przy pomocy urzędu Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania  spoczywających na Mieście:
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
6) zadań wynikających z przepisów szczególnych bądź określone uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza.

§ 6.

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Miasta,
2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta,
3) zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,                                                   
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Miasta oraz innych aktów organów Miasta,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej Komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Miasta,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III
ORGANIZACJA URZĘDU
                       
§ 7.

1. W skład Urzędu wchodzą następujące Wydziały i samodzielne stanowiska:
1) Wydział Obsługi Urzędu;
2) Wydział Budżetu i Finansów;
3) Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta;
4) Wydział Mienia;
5) Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora;
6) Wydział Spraw Obywatelskich;
7) Wydział Spraw Społecznych;
8) Wydział Gospodarki Odpadami;
9) Urząd Stanu Cywilnego;
10) Straż Miejska;
11) Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty do spraw kadr;
12) Samodzielne stanowisko Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;
13) Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty do spraw oświaty;
14) Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty do spraw informatyki;
15) Samodzielne stanowisko Koordynatora Kontroli Zarządczej;
16) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej;
17) Audytor Wewnętrzny;
18) Rzecznik prasowy;
19) Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
2. Wydziałami kierują naczelnicy.
3. Z zastrzeżeniem § 8. wydziały dzielą się na stanowiska pracy.
4. Podziału wydziałów na stanowiska pracy dokonuje Burmistrz.

§ 8.

1. Burmistrz może tworzyć w ramach Wydziałów referaty, biura określając równocześnie podział zadań między nimi.
2. Referatami kierują kierownicy.
3. Referaty i biura dzielą się na stanowiska pracy.

§ 9.

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 10.

Urząd działa według następujących zasad:
1. praworządności,
2. służebności wobec społeczności lokalnej,
3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4. jednoosobowego kierownictwa,
5. planowania pracy,
6. kontroli wewnętrznej,
7. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Wydziały oraz wzajemnego współdziałania.

§ 11.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 12.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Miastu i Państwu.
                                                                                                                                             
§ 13.

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności
w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 14.

1. Jednoosobowe kierownictwo przejawia się w jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
3. Kierownicy poszczególnych Wydziałów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Wydziałów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.
4. Kierownicy poszczególnych Wydziałów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
5. Zasady postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych oraz pism określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 15.

1. W Urzędzie działa kontrola zarządcza, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Wydziały i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu oraz Gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników przez nie zatrudnionych.
2. Zasady wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.  

§ 16.

1. Wydziały realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Wydziały są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział  V
ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

§ 17.

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2. prowadzenie bieżących spraw Miasta,
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec  wszystkich pracowników Urzędu i kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych,
5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki  organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6. okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu –  narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek  organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji  zadań,
7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami  organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
12. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13. przyjmowanie oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o działalności gospodarczej od Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.
16. pod nadzorem Burmistrza pozostają sprawy objęte zakresem działania:
1) Urzędu Stanu Cywilnego,
2) Straży Miejskiej,
3) Głównego Specjalisty do spraw kadr,
4) Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
5) Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
6) Audytora Wewnętrznego,
7) Radcy Prawnego,
8) Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi,
9) Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Partner Sp. z o.o. 
10) Ochotniczych Straży Pożarnych,
11) Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora,
12) Koordynatora Kontroli Zarządczej,
13) Rzecznika Prasowego,
14) Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 18.

Do  zadań Zastępcy Burmistrza  należy:
1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
3. Pod nadzorem Zastępcy Burmistrza pozostają sprawy objęte zakresem działania:
1) Wydziału Mienia
2) Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta.
3) Wydziału Gospodarki Odpadami

§ 19.

Do zadań Sekretarza Miasta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,  a w szczególności:
1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2. opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
3. opracowywanie projektów podziału referatów i biur na stanowiska pracy,
4. nadzór nad terminowym opracowywaniem i aktualizowaniem przez naczelników wydziałów szczegółowych zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,
5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
6. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
7. nadzór nad przygotowywaniem projektów Uchwał i Zarządzeń,
8. wykonywanie funkcji zwierzchnika wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
11. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
12. pod nadzorem Sekretarza pozostają sprawy objęte zakresem działania:
1) Wydziału Obsługi Urzędu
2) Wydziału Spraw Społecznych
3) Wydziału Spraw Obywatelskich
4) Samodzielnego stanowiska Głównego Specjalisty do spraw informatyki.
5) Samodzielnego stanowiska Głównego Specjalisty do spraw oświaty.
6) Gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
b) Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
c) Miejskiej Biblioteki Publicznej
d) Żłobka Miejskiego 
e) Przedszkola Miejskiego Nr 1
f) Przedszkola Miejskiego Nr 2
g) Szkoły Podstawowej Nr 1
h) Szkoły Podstawowej Nr 3
i) Przychodni Rejonowej
j) Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3

§ 20.

Do zadań Skarbnika Miasta należy:
1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2. kierowanie pracą Wydziału Budżetu i Finansów,
3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

§ 21.

Niezależnie od podziału zadań określonych  w paragrafach 17, 18, 19 i 20 Burmistrz może każdą sprawę objąć swoim nadzorem lub przekazać jej nadzorowanie w inny sposób niż określony w paragrafach 17, 18, 19 i 20.

Rozdział VI
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY WYDZIAŁAMI

§ 22.

1. Do wspólnych zadań Wydziałów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów
gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Miasta w wykonywaniu ich zadań,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Miasta,
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
5) współdziałanie z Głównym Specjalistą do spraw kadr w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego wydziału,
6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
9) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do danego wydziału, 
10) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany wydział podań kierowanych przez obywateli do innych organów,
11) usprawnianie własnej organizacji pracy, metod i form pracy,
12) współdziałanie w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
14) przygotowywanie bieżących materiałów w formie elektronicznej do
prezentacji na stronie internetowej Miasta,
15) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
2. Ogólne obowiązki naczelników Wydziałów jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu.

§ 23.

1. jeżeli wykonanie określonego zadania wymaga współdziałania dwóch lub więcej wydziałów – wydział wiodący wyznacza Sekretarz.
2. przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku wystąpienia między  wydziałami sporu odnośnie przedmiotu i zakresu  współdziałania.
3. przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku gdy wydział wiodący wyznaczy Burmistrz.
4. przepisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do współdziałania naczelników wydziałów z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 24.

Pisma są znakowane symbolami ustalonymi przy nazwach wydziałów w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 25.

Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu posługującego się symbolem WOU należy:

1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza  i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno – techniczne,
2. gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu oraz zabezpieczeniem potrzeb techniczno – materiałowych,
3. administrowanie budynkiem Urzędu, utrzymywanie porządku,
4. planowanie remontów oraz konserwacja urządzeń technicznych – nadzór nad ich realizacją,
5. zabezpieczenie łączności Urzędu,
6. prowadzenie archiwum Urzędu oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
7. zadania związane z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
8. obsługa merytoryczna oraz organizacyjno – techniczna Rady, jej komisji oraz klubów,
9. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, komisji; interpelacji i zapytań radnych,
10. nadzór oraz koordynowanie działań jednostek pomocniczych (rad osiedlowych, Młodzieżowej Rady Miasta itp.),
11. sporządzanie projektów regulaminów organizacyjnych Urzędu,
12. zapewnienie publikacji prawa miejscowego i pełnej informacji dla mieszkańców w tym zakresie,
13. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
14. prowadzenie spraw dotyczących praktyk uczniowskich i studenckich,
15. współpraca ze Starostwem Powiatowym,
16. nadzór nad pracą społecznych komisji,
17. ewidencjonowanie, koordynowanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków,
18. zarządzanie taborem samochodowym,
19. prowadzenie Biura Obsługi Interesantów.

§ 26.

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów posługującego się symbolem  WBF należy:

1. opracowywanie programów i prognoz finansowych dla Miasta,
2. opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych tj. projektu budżetu Miasta,
3. dokonywanie bieżących i okresowych analiz, ocen oraz prognoz rozwoju Miasta,
4. przedkładanie Radzie do uchwalenia projektu budżetu,
5. realizacja budżetu,
6. analiza wykorzystania budżetu, wnioskowanie w sprawach zmian w celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych,
7. prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów Miasta (wymiar, ewidencja, egzekucja, stosowanie ulg, kontrola), 
8. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
9. nadzór nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych Miasta,
10. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu,
11. prowadzenie ewidencji mienia Miasta,
12. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo – rachunkowej,
13. współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,
14. sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Miasta,
15. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o stanie zaległości podatkowej.

§ 27.

Do zadań Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta posługującego się symbolem WAG  należy:

1. współpraca w zakresie inicjowania zmian oraz interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
2. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego,
3. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta,
4. ochrona i ewidencja dóbr kultury,
5. prowadzenie spraw urbanistyczno – architektonicznych Miasta,
6. prowadzenie osnów geodezyjnych,
7. prowadzenie spraw z zakresu podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
8. scalanie i wymiana nieruchomości,
9. nadzór nad prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
10. przygotowywanie raportów o stanie miasta,
11. koordynowanie realizacji programów społeczno – gospodarczych oraz programów inwestycyjnych z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim i marszałkowskim,
12. przygotowywanie projektów założeń polityki budżetowej Miasta oraz projektów w zakresie wydatków  inwestycyjnych,
13. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących realizacji ustawy prawo zamówień publicznych,
14. prowadzenie sprawozdawczości z udzielanych i realizowanych zamówień publicznych,
15. podejmowanie działań na rzecz lokalnej aktywizacji rynku pracy,
16. nadzór i kontrola nad gospodarowaniem mieniem komunalnym.

§ 28.

Do zadań Wydziału Mienia posługującego się symbolem WM  należy:

1. nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
2. nadzór w zakresie utrzymywania czystości,
3. bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej Miasta,
4. ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska,
5. prowadzenie spraw objętych ewidencją działalności gospodarczej,
6. przygotowywanie raportów o stanie Miasta,
7. administrowanie lokalami komunalnymi,
8. inwentaryzacja mienia komunalnego,
9. wykonywanie robót ogólnobudowlanych i porządkowych,
10. sprawy związane z utrzymaniem istniejących pomników,
11. zarządzanie drogami gminnymi,
12. realizowanie zadań w ramach robót publicznych.
13. utrzymanie cmentarza komunalnego.

§ 29.

Do zadań Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora posługującego się symbolem WFZ należy: 

1. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji krajowych i europejskich służących integracji Polski ze strukturami europejskimi, w tym o dostępnych programach pomocowych.
2. współpraca z przedstawicielami organów i instytucji zarządzających dystrybucją środków krajowych i funduszy europejskich oraz innych środków zewnętrznych istotnych w planowaniu rozwoju Miasta.
3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania na realizowane przez Miasta zadania.
4. inicjowanie i koordynowanie prac przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
5. inicjowanie i inspirowanie udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w projektach partnerskich, unijnych oraz finansowanych ze środków zewnętrznych.
6. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat istniejących i powstających programów finansowych krajowych i europejskich w celu możliwości pozyskiwania środków finansowania zadań Miasta i podległych jednostek.
7. organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, sektora MSP w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych: krajowych i zagranicznych, na projekty społeczne, inwestycyjne, prorozwojowe.
8. przygotowanie merytoryczne zadań, prowadzenie realizacji projektu, sprawozdawczości i rozliczanie środków pomocowych krajowych i europejskich otrzymanych na realizację inwestycji prowadzonych przez Miasto.
9. sporządzanie, przechowywanie i archiwizacja pełnej dokumentacji wykonanych zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
10. udział w opracowaniu projektu budżetu Miasta oraz analiza jego wykonania.
11. udział w opracowaniu projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Miasta we współpracy z Wydziałem Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta.
12. inicjowanie i współpraca w opracowaniu, aktualizacji programów, planów, analiz i innego rodzaju dokumentów dotyczących wykonywanych zadań przy udziale funduszy zewnętrznych.
13. obsługa kontaktów zagranicznych Miasta.
14. opracowywanie i realizacja gospodarczych programów współpracy międzynarodowej Miasta.
15. opracowywanie projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta.
16. opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych w zgodności ze strategią inwestycyjną Miasta.
17. podejmowanie działań mających na celu przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych, w szczególności reprezentujących sektor nowoczesnych usług biznesowych oraz sektor przemysłu, a także wspieranie rozwoju lokalnego sektora mikro , małych i średnich przedsiębiorstw.
18. wspieranie inwestorów w fazie przygotowania, realizacji inwestycji oraz opieka proinwestycyjna.
19. pomoc w procedurach inwestycyjnych w ramach Urzędu dla inwestorów    z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ( w tym start-upów), poprzez m.in.: pomoc w procedurach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz w innych procedurach administracyjnych związanych  z realizacją inwestycji na terenie miasta Złotoryja.
20. działania promujące Złotoryję jako miasto oferujące atrakcyjne warunki do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
21. opracowywanie materiałów promocyjnych miasta oraz innych materiałów promocyjnych dla inwestorów.
22. uczestniczenie w różnego rodzaju wydarzeniach skierowanych na przyciąganie inwestorów, w tym w konferencjach i targach krajowych oraz międzynarodowych..
23. współpraca w zakresie pozyskiwania inwestorów z: 
1) Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
2) Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
3) Izbami przemysłowo- handlowymi,
4) firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami pośredniczącymi w przyciąganiu inwestorów.
24. oferowanie kompleksowego wsparcia w zakresie tworzenia środowiska dla rozwoju start-upów.
25. budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami a biznesem, w tym współpraca z katowickimi instytucjami sektora edukacji  w zakresie identyfikacji i pomocy w opracowaniu nowatorskich kierunków kształcenia związanych z rozwojem i potrzebami podmiotów tworzących lokalne środowisko gospodarcze.

§ 30.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich posługującego się symbolem WSO
należy:

1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2. prowadzenie spraw wojskowych.
3. organizacja wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów.

§ 31.

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych posługującego się symbolem WSS należy:

1. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta i sąsiednich gmin,
2. gromadzenie informacji o Mieście i przygotowywanie materiałów promujących Miasto,
3. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta, powiatu, regionu i kraju,
4. organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych,
5. kształtowanie wizerunku Miasta w środkach masowego przekazu,
6. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki; współudział w organizowaniu  cyklicznych oraz okolicznościowych imprez kulturalnych i sportowo – turystycznych, 
7. współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
9. realizacja polityki prozdrowotnej Miasta, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
10. prowadzenie spraw we współpracy z:
1) Komendą Powiatową Policji
2) Komendą Powiatową Straży Pożarnej
11. sprawy zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych,
12. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej,
13. współpraca z organizacjami społecznymi oraz o charakterze charytatywnym,
14. współdziałanie przy aktualizacji oficjalnej strony miasta Złotoryja.

§ 32.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego posługującego się symbolem USC należy:

1. rejestracja stanu cywilnego,
2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3. inne związane z wykonywaniem zadań określonych przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawem o aktach stanu cywilnego.

§ 33.

Do zakresu działania Straży Miejskiej posługującej się symbolem SM należy w szczególności :

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3. zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
5. współpraca z innymi organizacjami i służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 
6. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,
8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta.
9. podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego,
10. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
11. organizowanie robót publicznych, w tym nadzorowanie pracy pracowników przy obsłudze monitoringu Miejskiego oraz parkingowego.

§ 34.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Główny specjalista do spraw kadr posługującego się symbolem K należy:

1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
2. prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
3. sporządzanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami Prawa Pracy,
4. ewidencja czasu pracy i jego weryfikacja,

§ 35.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych posługującego się symbolem OIN należy:

1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2. ochrona systemów sieci teleinformatycznych,
3. kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
4. szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 36.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Głównego specjalisty do spraw oświaty posługującego się symbolem BSO należy:

1. realizacja polityki edukacyjnej Miasta, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji funkcjonowania szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, ich sieci i struktury,
2. organizacja, koordynowanie i nadzór zespołów kierowniczych szkół i placówek oświatowych,
3. przygotowywanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli i ich aneksów,
4. utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z oświatowymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie oświaty,
5. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy oraz nagradzaniem kadry kierowniczej szkół i przedszkoli,
6. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom,
8. prowadzenie i nadzór nad systemem informacji oświatowej,
9. przygotowywanie dla Rady i jej komisji materiałów  dotyczących oświaty,
10. organizacja prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu oświaty,
11. współpraca ze Skarbnikiem w zakresie realizacji budżetu przez jednostki oświatowe.

§ 37.

Do zakresu zadań Samodzielnego stanowiska Głównego specjalisty do spraw informatyki posługującego się symbolem BSI należy:

1. gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspakajania potrzeb Urzędu w tym zakresie.
2. zapewnianie ciągłości  funkcjonowania systemów informatycznych.
3. archiwizowanie oraz zabezpieczanie danych informatycznych.
4. sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt informatyczny i programy komputerowe przy opracowywaniu projektu budżetu.
5. współpraca z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie potrzeb i pomocy informatycznej.
6. zapewnienie wymaganych licencji i innych dokumentów użytkowanego przez Urząd sprzętu informatycznego.
7. aktualizacja oficjalnej strony internetowej miasta Złotoryja przy współpracy   z Wydziałem Spraw Społecznych,
8. administracja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

§ 38.

Do zakresu działania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, posługującego się symbolem  ZK  należy:

1. przygotowywanie i realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, 
2. koordynowanie prac:
1) Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
2) Systemu Wykrywania i Alarmowania,
3) Systemu Wczesnego Ostrzegania,
4) Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej.

§ 39.

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego, posługującego się symbolem KA należy:
1. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz opracowanie programu zadania audytowego,
2. przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa oraz na podstawie planu,
3. sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
4. prowadzenie doraźnych kontroli w zakresie określonym przez Burmistrza,
5. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,
6. przechowywanie dokumentacji związanej z systemem kontroli zarządczej.

§ 40.

Do zakresu działań Koordynatora Kontroli Zarządczej, posługującego się symbolem KKZ należy:
1. wdrażanie i monitorowanie stosowanych w Urzędzie i jednostkach podległych procedur kontroli zarządczej,
2. monitorowanie przestrzegania w podległych jednostkach procedur kontroli zarządczej,
3. monitorowanie wykonania zadań, analizy ryzyka i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej,
4. opracowanie rocznego harmonogramu kontroli i monitoringu funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach podległych,
5. prowadzenie planowych oraz doraźnych kontroli w zakresie określonym przez Burmistrza,
6. współdziałania z organami kontroli zewnętrznej,
7. przechowywanie dokumentacji związanej z systemem kontroli zarządczej.

§ 41.

Do zakresu działania Rzecznika Prasowego, posługującego się symbolem R należy:
1. zarządzanie polityką informacyjną;
2. przekazywanie informacji do prasy, radia i telewizji o działalności Burmistrza;
3. analizowanie publikacji prasowych oraz informacji radiowych i telewizyjnych zawierających tematykę związaną z działalnością Burmistrza Miasta i Urzędu, udzielanie sprostowań i odpowiedzi na krytykę prasową;
4. reprezentowanie Burmistrza Miasta w kontaktach z mediami;
5. udział w konferencjach i spotkaniach;
6. wielopłaszczyznowa współpraca z mediami;
koordynacja lub konsultacja działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie komórki organizacyjne.

§ 42.

Do zadań Wydziału Gospodarki Odpadami posługującego się symbolem WGO należy:
1. obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Miejskiej,
2. aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
3. prowadzenie ewidencji opłat,
4. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
5. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
6. zorganizowanie i prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
7. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu aktualizacji i weryfikacji rynku gospodarki odpadami komunalnymi  oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy,
8. organizowanie punktów informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kampania informacyjna,
9. wydawanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
10. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,
11. prowadzenie ewidencji faktur, umów i deklaracji,
12. weryfikacja i nadzór nad funkcjonowaniem kosztami gospodarowania odpadami.

§ 43.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych posługującego się symbolem IOD należy:
1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności przez:
1) sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych
2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych
3) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych  
2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora 
3. koordynowanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do organu nadzoru
4. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych 
5. ciągły przegląd procedur związanych z przetwarzaniem danych 
6. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
7. nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych osobowych 
8. opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych. 
9. pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
10. nadzór oraz przeprowadzanie audytów dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych,


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44.

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 – Schemat Organizacyjny Urzędu.
Załącznik Nr 2 – Zasady postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych oraz pism.
Załącznik Nr 3 – Zasady sporządzania pism wychodzących.
Załącznik Nr 4 – Zasady wykonywania kontroli zarządczej.
Załącznik Nr 5 – Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków.
Załącznik Nr 6 – Zabezpieczenie budynków Urzędu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:23.07.2003 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.07.2018 11:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 1669