Protokół Nr 0002.XI.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 22 października 2015 r.

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym, o godz. 13.30 sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzyła  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotoryi Ewa Miara,  która poinformowała, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Stanowi to kworum, przy którym Rada Może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz pozostałych zaproszonych gości.
Następnie, zgodnie z przyjętą już  tradycją, nastąpiło  odczytanie i wręczenie  listu gratulacyjnego Pani Agnieszce Młyńczak. Pani Młyńczak była współorganizatorem  rekonstrukcji bitwy z okazji 202 Rocznicy Wielskiej Bitwy o Złotoryję.  Było to widowisko historyczne z epoki napoleońskiej.
Pani Agnieszka Młyńczak podziękowała za  zaszczyt jaki ją spotkał. Marzeniem naszego stowarzyszenia – powiedziała – było zorganizowanie  biwaku historycznego.  Udało się to w tym roku dzięki pomocy m.in. Urzędu Miejskiego.
Nasze stowarzyszenie nosi nazwę  „  III Pułku Piechoty Regionu Irlandzkiego Cudzoziemskiego.
O godz. 13.37 na sesję przybyła  radna Agnieszka Zawiślak – stan Rady 15 osób.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta w sprawie ujęcia w porządku obrad  2 uchwał a mianowicie: uchwały w sprawie  podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia wzorów  deklaracji podatkowych.
Rada głosami:   za – 15      przeciw -  0     wstrzymało się -   0
wyraziła na to zgodę, w związku z czym porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – działalność w 2014 r.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 r.,
- w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi,
- w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,
- w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
5. Odpowiedzi na  wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD.1 -  SPRAWOZDANIE  BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  poinformował, że  na poprzedniej sesji Rada podjęła 16 uchwał. 
Uchwały w sprawie zmian w budżecie realizowane są na bieżąco. Uchwała w sprawie nadania Gimnazjum imienia Walentina Trozendorfa  zostanie wykonania w dniu 29 października, kiedy to w Gimnazjum odbędzie się uroczystość nadania szkole imienia.  Odnośnie uchwał  dotyczących  zmian  w planie zagospodarowania przestrzennego  do końca m-ca zostanie ogłoszony przetarg na firmę, która  wykona dokumentację w tej sprawie.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej  pozwoli nam na starania o środki na termomodernizację. Utworzone zostały 2 obwody  głosowania w sprawie wyborów do sejmu i senatu,  Rada Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowała swoją  działalność., powstała Rada Społeczna Przychodni Rejonowej  bez przedstawiciela Wojewody, od którego  nie dostaliśmy kandydatury od m-ca maja.
Następnie Burmistrz Miasta poinformował, że szczegółową informację o działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym  otrzymali radni w formie pisemnej.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Leszek Antonowicz :
1. Dokonać pomiaru czystości powietrza w Złotoryi. Badania takie były w mieście przeprowadzane w latach dziewięćdziesiątych ze środków zewnętrznych ( badania na ołowicę).
2. Mieszkańcy zgłosili potrzebę progu zwalniającego od świateł na ul. Górniczej
Proszę przyjrzeć się temu co do zasadności.

Radna Ewa Miara :
1. Na zakręcie na ul. Górniczej jest  podwójna ciągła linia, ale samochody stoją tak, że każdy tę linię przekracza, jest niebezpiecznie.
2. Zgłaszam ponownie wniosek o zlikwidowanie  parkingu na ul. Nad Zalewem. Parkujące samochody stwarzają zagrożenie  dla pozostałych użytkowników dróg.

Radny Józef Banaszek:
1. Mieszkańcy miasta zgłaszają brak koszy na śmieci na odcinku od  Baszty do ul. Piłsudskiego.
2. Na ul. Grunwaldzkiej jest most kolejowy i wiadukt. Czy można by zdjąć most bo TIR-y się ledwo mieszczą?
3. Kilka tygodni temu dostaliśmy zgłoszenie, że na ul. Cichej z Przedszkola wylewane są do rzeczki ścieki. Był wsadzony kołek ale został wyciągnięty. Jest to problem bo mieszkańcy rozliczą mnie z tego jako radnego. Zostało już ustalone, że ścieki ciekną wtedy kiedy pracuje Przedszkole.

Radny Dariusz Dobosz:
1. Zgłaszam potrzebę puszczenia wyrównywarki na nawierzchnię  szutrową ul. Bukowej i Leszczyńskiej.

Radny Adam Bartnicki:
1. Mieszkańcy ul. Broniewskiego  wystąpili z wnioskiem o wykonanie progu spowalniającego. Wg mojej obserwacji nie ma tam dużego ruchu.
2. Na ul. Legnickiej 10, ciąg pieszy poniżej ORLENU, ludzie się przewracają bo jest tam wypiętrzona studzienka ( 7 cm) i jakiś zawór (5,5 cm). Proszę o uporządkowanie tej sytuacji.
3. Stan schodów od strony TAXI do NETTO wymaga natychmiastowego remontu.
4. Wnioskuję, aby na każdym posiedzeniu Komisji Gospodarczej obecny był Naczelnik Wydziału Mienia.

Radny Waldemar Wilczyński :
1. Nawiązał do wniosku radnego Banaszka w sprawie likwidacji wiaduktu. Wbrew pozorom sprawa jest bardzo ważna, bo co będzie kiedy ul. Chojnowska zostanie zamknięta z powodu remontu.
2. Zapytał, czy ktoś w mieście kontroluje wieszanie plakatów wyborczych. Dotyczy to w szczególności ul. Legnickiej gdzie większość z nich spadła i szpeci
 ulicę. Czy Komitety mają zgodę na wieszanie plakatów?

Radny Władysław Grocki:
1. Poinformował, że Komitet PiS ma zgodę na wieszanie plakatów.
2. Mieszkańcy zwracają  uwagę, że w mieście (obręb Grzybka) nie ma żadnej ławki.

AD.3 - REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. – DZIAŁALNOŚĆ W 2014 ROKU.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  poinformowała, że działalność Spółki  RPK była szczegółowo omówiona przez Prezesa Damiana Klickiego na  dwóch Komisjach Rady, a mianowicie: Komisji Gospodarczej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Następnie udzieliła głosu panu Prezesowi, który omówił
strukturę organizacyjną Spółki i zakres obowiązków poszczególnych działów.. W RPK  funkcjonują 4 działy:  wodociągów,  oczyszczalnia ścieków, nieczystości( pracuje to 40 osób),  mieszkaniowy ( zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi) oraz mieniem komunalnym ( w tym dziale funkcjonuje ekipa remontowa.
Radny Władysław Grocki  przypomniał, że na Komisji prosił o wyjaśnienie sprawy stałych opłat doliczanych do r-ku za wodę. Obecnie jest to kwota 25 zł.
Prezes Damian Klicki odpowiedział, że sprawę wyjaśni  za 2 tygodnie w wydaniu Gazety Złotoryjskiej.
Podsumowując,  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  powiedziała, że większość mieszkańców Złotoryi ocenia działalność RPK pozytywnie. Pracownicy  RPK pozytywnie wyrażają się o pracy Prezesa co jest bardzo budujące.
Radny Waldemar Wilczyński  dodał, że  na Komisji Gospodarczej radni bardzo wysoko ocenili pracę  Pana Prezesa i Spółki. Dziękujemy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  ogłosiła przerwę w obradach od
godz. 14.10 do 14.20.

Po wznowieniu obrad….

AD. 4 – PODJĘCIE P0AKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że Komisja Budżetu po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik w sprawie uchwały o zmianach w budżecie na rok  2015 jednogłośnie  ( za 9)  skierowała projekt uchwały na sesję.

Radni w głosowaniu:
za -  15         przeciw -  0   wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XI.75.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015.

Na  Komisji Budżetu i Finansów projekt uchwały w sprawie opłaty targowej był omówiony przez Panią Grażynę Soję – powiedziała  Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk.  Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -   13       przeciw -   0     wstrzymało się 2 ( W.Grocki, W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XI.76.2015 w sprawie opłaty targowej.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  przekazała Radzie opinię Komisji w sprawie projektu uchwały o zwolnieniach od podatku od nieruchomości i tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
Radni , po wysłuchaniu uzasadnienia konieczności podjęcia takiej uchwały ( zachęcenie inwestorów do inwestowania w Złotoryi)  głosami : za – 8  wstrzymało się – 1 – skierowali projekt uchwały na sesję.
Radni w głosowaniu:
za – 14      przeciw -  0   wstrzymało się -  1 ( W.Grocki)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XI.77.2015 w sprawie  zwolnienia od podatku od nieruchomości  stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz  poinformował, że Komisja  zapoznała się z treścią uchwały i uzasadnienia w sprawie nadania nazwy ul. w Złotoryi.
Komisja  jednogłośnie wyraziła zgodę na nazwanie ulicy „Granitową”.

Rada w głosowaniu:
 za -   15      przeciw -   0     wstrzymało się  -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XI.78.2015  w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników, głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara,  która przypomniała, że
ławników wybierają rady w głosowaniu tajnym. Jak radnym wiadomo, zgłoszenia kandydatów  na ławników  wg kryteriów opisanych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych  zostały przyjęte i zaopiniowane przez Zespół wybrany na poprzedniej sesji. Zgodnie z ustawą wybory ławników muszą odbyć się w terminie do dnia 30 października roku kalendarzowego w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego  radna Irena Mundyk  odczytała protokół  z posiedzenia Zespołu. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan  Łoś   zgłosił kandydatury radnych do  Komisji Skrutacyjnej. Są to radni: Franciszek Słaby,  Agnieszka Zawiślak i Stanisław Pazera.
Kandydaci wyrazili zgodę i Rada skład Komisji Skrutacyjnej przyjęła jednogłośnie.
Przystąpiono do wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Franciszek Słaby przeczytał zasady głosowania a członkowie Komisji rozdali karty do głosowania.  Następnie nazwiska radnych były odczytywane i radni  wchodzili do kabiny a  potem wrzucali kartę do urny.
Następnie, po policzeniu głosów  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Franciszek Słaby odczytał protokół komisji. Na  ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi wybrani zostali:  Krystyna Wilczyńska, Kocyła Piotr, Halina Głowacka i Jolanta Horodniczy.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania na ławników Sądu Okręgowego w Legnicy, a Przewodniczący Komisji Franciszek Słaby zapoznał Radę z zasadami głosowania. Rozpoczęto procedurę głosowania. Odczytywane były nazwiska radnych, którzy wchodzili do kabiny  i po dokonaniu aktu głosowania wrzucali kartę do urny.  Komisja Skrutacyjna udała się  do pok. 12a w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu z głosowania.  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Franciszek Słaby odczytał protokół Komisji. Na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy wybrani zostali:
Elżbieta Atamańczuk  i Janina Okręglicka-  Bartosiewicz.
Rada w głosowaniu:
za – 15     przeciw -   0     wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XI.79.2015 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  omawiała Skarbnik Miasta Grażyna Soja . Za skierowaniem go na sesję Rady głosowało 9 radnych.

Rada w głosowaniu:
za -   14     przeciw -   0     wstrzymało się – 1 ( W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XI.80.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
Radna Irena Mundyk  przekazała , że na posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów radni zostali zapoznani z wzorami deklaracji podatkowych i stosowny projekt uchwały został skierowany na sesję rady jednogłośnie.

Rada w glosowaniu:
za -    14     przeciw -   0    wstrzymał się  -   1  (W. Grocki)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XI.81.2015  w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  udzielił odpowiedzi radnemu Antonowiczowi w sprawie badań powietrza.  Badania takie wykonuje corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Za ostatnie 12 m-cy w Złotoryi nie stwierdzono  przekroczeń ale znajdujemy się powyżej ryzyka w miesiącach zimowych przez 35 dni.
Burmistrz Miasta Robert  Pawłowski  wyjaśnił:
Radnemu L. Antonowiczowi -  remontujemy istniejące progi, nowe progi wykonywane są przy okazji remontu ulic,
Radnej Ewie Miarze -  w sprawie parkingu Nad Zalewem -   zwrócimy się do Straży Miejskiej i Policji o kontrolę  respektowania zakazu,
Radnemu Dariuszowi Dobosz -   w najbliższym czasie postaramy się wyrównać
nawierzchnię ul. Bukowej,
Radnemu Józefowi Banaszkowi -  na przyszły rok postaramy się zwiększyć ilość koszy na śmieci na ciągu ulic Basztowa, Piłsudskiego.  Sprawa likwidacji wiaduktu wymaga zastanowienia, czy nam zależy  żeby jeździło tam więcej samochodów ? Remont ulicy Chojnowskiej zmusi nas do znalezienia innych rozwiązań.  Ścieki na ul. Cichej -  zacementujemy wypływ i zaczopujemy na stałe.
Radnemu Adamowi Bartnickiemu -   jak już powiedziałem wcześniej, nowe progi zwalniające będą  wykonywane podczas remontów dróg.  Ulica Broniewskiego jest wąska i nie powinno się tam jeździć szybko. Sprawdzimy na ul. Legnickiej  10, czy rzeczywiście jest niebezpiecznie  z powodu wypiętrzonej studzienki i wystającego zaworu. Schody  od postoju do sklepu Netto  znajdują się na terenie ORLENU. Naczelnik Wydziału Mienia będzie na każdej Komisji Gospodarczej.
Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu – wieszanie reklam i bilbordów powinno odbywać się za zgodą właściciela, za to się płaci.  Na drzewach wiszą plakaty wyborcze pani poseł Witek , może  DZDiK wydał zezwolenia.
Radnemu Władysławowi Grockiemu -   na postawienie ławek w Rynku, przy fontannie nie ma miejsca. W miarę wolnych środków postaramy się coś zrobić.

Radny Waldemar Wilczyński   poinformował Rade, że na złożone na poprzedniej sesji 5 wniosków  otrzymał od Burmistrza tak lakoniczną odpowiedź , że jest nią zniesmaczony.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski  wyjaśnił, że pewne rzeczy będą planowane w przyszłorocznym budżecie ale nie jest w stanie podać szczegółowych odpowiedzi. Na te zadania musimy znaleźć pieniądze.

To Pan na sesji poinformował mnie – powiedział Radny Wilczyński – że wyśle Pan tam Komisję.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Rada głosami: za  - 15  przeciw -   0    wstrzymało się -   0    przyjęła protokół Nr 0002.X.2015 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 września br. 

Wobec wyczerpania się porządku  obrad, o godz. 15.20  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara   głosiła  sesje za zamkniętą.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Protokolant:

Krystyna Kamińska 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XI.2015 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:18.11.2015 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:18.11.2015 13:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 40